Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  сентјабр 2013

Јеһованын өјүдләри етибарлыдыр

Јеһованын өјүдләри етибарлыдыр

«Рәббин өјүдү етибарлыдыр, наданы мүдрик едир» (МӘЗ. 19:7).

1. Аллаһын халгы мүнтәзәм олараг һансы мөвзулары мүзакирә едир вә биз бундан неҹә фајдаланырыг?

«ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ»НИН мүзакирәсинә һазырлашаркән һеч сәндә белә суал јараныб: «Мәҝәр бу мөвзуну әввәл арашдырмамышдыг ки?» Артыг бир мүддәтдир, мәсиһчи јығынҹағында иштирак едирсәнсә, јәгин, бәзи мөвзуларын вахташыры јенидән мүзакирә едилдијинә фикир вермисән. Биз мүнтәзәм олараг Аллаһын Падшаһлығы, фидјә, шаҝирд һазырламаг иши илә бағлы мөвзулары, еләҹә дә мәһәббәт вә иман кими кејфијјәтләри арашдырырыг. Бу мөвзулары мүзакирә етмәк иманымызы горумаға вә Аллаһын сөзүнү ешитмәклә кифајәтләнмәјиб, она әмәл етмәјә көмәк едир (Јаг. 1:22).

2. а) Аллаһын өјүдләри дедикдә нә нәзәрдә тутулур? б) Аллаһын өјүдләри инсан ганунларындан нә илә фәргләнир?

2 «Өјүд» кими тәрҹүмә олунан ибрани сөзү, адәтән, Аллаһын Өз халгына вердији әмр вә гајда-ганунлара аид едилир. Даим дүзәлишә вә јениләнмәјә еһтијаҹ дујан инсан ганунларындан фәргли олараг, Јеһованын гајда-ганунлары һәмишә етибарлыдыр. Онлардан бәзиләринин мүәјјән вахт вә шәраит үчүн верилмәсинә бахмајараг, бу ганунлар һеч вахт көһнәлмир вә өз дәјәрини итирмир. Мәзмурчу демишди: «Сәнин ҝөстәришләрин һәмишә әдаләтлидир» (Мәз. 119:144).

3, 4. а) Јеһованын өјүдләри өзүнә нәји дахил едир? б) Аллаһын өјүдләринә гулаг асмағын исраиллиләрә һансы фајдасы олаҹагды?

3 Јәгин, Јеһованын Өз өјүдләрини бәзән хәбәрдарлыг шәклиндә чатдырдығына фикир вермисән. Исраил халгы мүтәмади олараг пејғәмбәрләр васитәсилә хәбәрдарлыг алырды. Мәсәлән, исраиллиләр Вәд едилмиш дијара дахил олмамышдан бир аз әввәл, Муса онлара хәбәрдарлыг етмишди: «Мәбада үрәјиниз алдансын, азмајын, башга аллаһлара сәҹдә вә ситајиш етмәјин. Белә етсәниз, Рәббин сизә гаршы гәзәби аловланаҹаг» (Ганун. т. 11:16, 17). Мүгәддәс Китабдан ҝөрүнүр  ки, Аллаһ Өз халгына дөнә-дөнә фајдалы өјүдләр вермишди.

4 Бир чох һалларда исә Јеһова исраиллиләри Ондан горхмаға, Она гулаг асмаға вә адыны мүгәддәс тутмаға тәшвиг етмишди (Ганун. т. 4:29—31; 5:28, 29). Онлар әмин идиләр ки, бу өјүдләрә гулаг асдыглары тәгдирдә, чохлу хејир-дуалар алаҹаглар (Лев. 26:3—6; Ганун. т. 28:1—4).

ИСРАИЛЛИЛӘР АЛЛАҺЫН ӨЈҮДЛӘРИНӘ НЕҸӘ ҺАЈ ВЕРИРДИЛӘР?

5. Нәјә ҝөрә Јеһова Хизгија падшаһдан өтрү дөјүшдү?

5 Исраилин тәлатүмлү тарихи бојунҹа Аллаһ Өз вәдләринә садиг галыб. Мисал үчүн, Ассурија падшаһы Јәһудаја сохулуб Хизгија падшаһа һәдә-горху ҝәләндә Јеһова бу ишә мәләји васитәсилә мүдахилә етди. Елә һәмин ҝеҹә Аллаһын мәләји Ассурија ордусунда олан «бүтүн иҝид дөјүшчүләри, сәркәрдәләри» мәһв етди, нәтиҹәдә, Санхерив биабыр олуб өз евинә гајытмаға мәҹбур олду (2 Салн. 32:21; 2 Пад. 19:35). Бәс нәјә ҝөрә Аллаһ Хизгија падшаһдан өтрү дөјүшдү? Чүнки Хизгија «Рәбдән јапышыб Онун јолундан дөнмәди вә Рәббин Мусаја вердији әмрләринә әмәл етди» (2 Пад. 18:1, 5, 6).

Јеһованын өјүдләри Јошијаны һәгиги ибадәт үчүн һәрәкәтә тәшвиг етди (6-ҹы абзаса бах)

6. Јошија падшаһ Јеһоваја етибар етдијини неҹә ҝөстәрди?

6 Јеһованын әмрләринә табе олан диҝәр бир шәхс Јошија падшаһ иди. Сәккиз јашындан етибарән, «о, Рәббин ҝөзүндә доғру олан ишләр етди,.. онлардан кәнара чыхмады» (2 Салн. 34:1, 2). Јошија өлкәни бүтләрдән тәмизләмәклә вә һәгиги ибадәти бәрпа етмәклә Јеһоваја етибар етдијини ҝөстәрди. Бу ишләринә ҝөрә о, тәкҹә өзүнә јох, бүтүн халга хејир-дуалар газандырды. (2 Салнамәләр 34:31—33 ајәләрини оху.)

7. Исраиллиләр Јеһованын өјүдләринә етинасыз јанашанда бу нә илә нәтиҹәләнирди?

7 Анҹаг тәәссүфләр олсун ки, Јеһованын халгы һәмишә Онун өјүдләринә там етибар етмирди. Әсрләр әрзиндә онлар ики јол арасында — итаәткарлыгла итаәтсизлик арасында галмышдылар. Исраиллиләрин иманлары зәифләјәндә, Павелин тәбиринҹә десәк, һәр ҹүр тәлим күләји онлары ора-бура апарырды (Ефес. 4:13, 14). Вә габагҹадан дејилдији кими, онлар Аллаһын өјүдләринә етибар етмәјәндә бунун аҹы бәһрәләрини дадырдылар (Лев. 26:23—25; Јер. 5:23—25).

8. Исраиллиләрин нүмунәсиндән нә өјрәнә биләрик?

8 Исраиллиләрин нүмунәсиндән неҹә фајдалана  биләрик? Бу ҝүн Аллаһын хидмәтчиләринә дә өјүд-нәсиһәтләр верилир (2 Пет. 1:12). Биз һәр дәфә Аллаһын илһамланмыш Кәламыны охујанда орадан өзүмүзә фајдалы мәсләһәтләр тапырыг. Азад ирадәјә малик олдуғумуз үчүн биз ја Јеһованын ҝөстәришләринә табе олмағы сечә, ја да өз ҝөзүмүздә доғру оланы едә биләрик (Сүл. мәс. 14:12). Ҝәлин Јеһованын өјүдләринә етибар едә биләҹәјимизин бәзи сәбәбләрини вә онлара ујғун јашамағын бизә ҝәтирәҹәји фајданы арашдыраг.

АЛЛАҺА ТАБЕ ОЛ ВӘ ЈАША

9. Исраиллиләр сәһрада оланда Јеһова онларын гајғысына галдығыны неҹә ҝөстәрди?

9 Исраиллиләр «горхунҹ сәһраны» 40 ил ҝәзиб-долашмаға башлајанда Јеһова онлара неҹә јол ҝөстәрәҹәјинә, горујаҹағына вә гајғыларына галаҹағына даир конкрет мәлумат вермәмишди. Бунунла белә, дәфәләрлә сүбут етмишди ки, онлар Она вә вердији ҝөстәришләрә етибар едә биләрләр. Јеһова ҝүндүз булуд дирәји, ҝеҹә исә алов дирәји васитәсилә хатырладырды ки, бу ҹансыхыҹы сәһра бојунҹа онларын кешијини чәкәҹәк (Ганун. т. 1:19; Чых. 40:36—38). Јеһова һәмчинин халгын зәрури еһтијаҹларыны да өдәјирди. Онларын «нә палтарлары көһнәлди, нә ајаглары шишди». Бәли, «онлар һеч нәдән корлуг чәкмәди»ләр (Неһ. 9:19—21).

10. Бу ҝүн Јеһова Өз халгына неҹә рәһбәрлик едир?

10 Бу ҝүн Аллаһын хидмәтчиләри салеһлик һөкм сүрәҹәк јени дүнјанын астанасындадырлар. Бәс биз јахынлашан «бөјүк мүсибәт»дән сағ чыхмағымыз үчүн Јеһованын бизи зәрури шејләрлә тәмин едәҹәјинә етибар едирикми? (Мат. 24:21, 22; Мәз. 119:40, 41). Дүздүр, јени дүнјаја дахил олмағымыз үчүн Јеһова рәһбәрлији булуд вә ја алов дирәји васитәсилә вермир. Анҹаг сајыглығымызы горумаға көмәк етмәк үчүн О, Өз тәшкилатындан истифадә едир. Мәсәлән, руһани ҹәһәтдән инкишаф етмәјимиз үчүн Мүгәддәс Китабы арашдырмаг, аиләви ибадәт ахшамы кечирмәк, һабелә јығынҹаг ҝөрүшләриндә вә хидмәтдә мүнтәзәм иштирак етмәк хүсусилә өнәмлидир. Бәс биз бу ҝөстәришләрә әмәл етмәк үчүн дәјишиклик етмишикми? Бунун сајәсиндә өзүмүздә бизи јени дүнјаја сағ кечирәҹәк иман јетишдирәҹәјик.

Јеһованын өјүдләринә риајәт етмәк бизә Падшаһлыг залларымызы горујуб сахламаға көмәк едәҹәк (11-ҹи абзаса бах)

11. Аллаһ гејдимизә галдығыны неҹә ҝөстәрир?

11 Бундан әлавә, руһанилијимизи горумаг үчүн бизә верилән ҝөстәришләрин ҝүндәлик һәјатымыза да фајдасы вар. Мисал үчүн, бура мадди шејләрә таразлы јанашмаг вә һәддән артыг гајғы чәкмәмәк үчүн ҝөзләримизи тох сахламаг аиддир. Биз һәмчинин ҝејим вә хариҹи ҝөрүнүш, сағлам әјләнҹә сечими, еләҹә дә тәһсилә дүзҝүн мүнасибәтлә бағлы мәсләһәтләрдән фајдаланырыг. Үстәлик, евимизин, машынымызын вә Падшаһлыг залларынын тәһлүкәсизлији, о ҹүмләдән ҝөзләнилмәз һадисәләрә һазыр олмагла бағлы мәсләһәтләр алырыг. Бу ҹүр мәсләһәтләр Аллаһын гејдимизә галдығынын бариз сүбутудур.

ӨЈҮДЛӘР ЕРКӘН МӘСИҺЧИЛӘРӘ САДИГ ГАЛМАҒА КӨМӘК ЕТДИ

12. а) Иса дәфәләрлә өз шаҝирдләри илә һансы мөвзу һагда сөһбәт етмишди? б) Исанын тәвазөкар һәрәкәти Петерә неҹә тәсир етмишди вә биз бундан өзүмүзә һансы нүмунәни ҝөтүрә биләрик?

12 Биринҹи әсрдә Аллаһын халгы мүнтәзәм олараг өјүд-нәсиһәт алырды. Иса дәфәләрлә өз шаҝирдләри илә тәвазөкарлыг хүсусијјәтинин зәрурилији һагда сөһбәт етмишди. Анҹаг о, шаҝирдләринә тәвазөкар олмағын нә демәк олдуғуну тәкҹә сөздә јох, әмәлдә дә ҝөстәрмишди. Јердәки һәјатынын сон ҝеҹәси Иса һәвариләрини Пасха бајрамына топлады. Шаҝирдләри һәлә јемәк јејәркән о, сүфрәдән галхды вә адәтән, хидмәтчиләрин ҝөрдүјү бир  иши ҝөрдү — онларын ајагларыны јуду (Јәһ. 13:1—17). Бу ҹүр тәвазөкар һәрәкәт онларын јаддашында дәрин из бурахды. Һәмин ҝеҹә орада олан һәвари Петер тәхминән 30 илдән сонра һәмиманлыларына тәвазөкарлыгла бағлы мәсләһәт верди (1 Пет. 5:5). Исанын гојдуғу нүмунә бизи бир-биримизлә мүнасибәтдә тәвазөкар олмаға тәшвиг етмәлидир (Филип. 2:5—8).

13. Иса шаҝирдләринә һансы ваҹиб кејфијјәти јетишдирмәли олдугларыны хатырладырды?

13 Иса тез-тез өз шаҝирдләри илә мөһкәм иманын ваҹиблији барәдә дә сөһбәт едирди. Ҹинә тутулмуш оғландан ҹини гова билмәдикләрини ҝөрүб шаҝирдләри Исадан сорушдулар: «Биз ҹини нијә гова билмәдик?» Иса онлара ҹаваб верди: «Иманынызын аз олдуғундан. Әмин олун ки, иманыныз хардал тохуму бојда олса,.. сизин үчүн гејри-мүмкүн шеј олмајаҹаг» (Мат. 17:14—20). Иса бүтүн хидмәти боју шаҝирдләринә иманын чох ваҹиб кејфијјәт олдуғуну өјрәтмишди. (Матта 21:18—22 ајәләрини оху.) Бәс биз иманымызы мөһкәмләндирән руһландырыҹы ҝөстәришләрин верилдији конгресләрдән вә јығынҹаг ҝөрүшләриндән фајдаланырыгмы? Биз ора садәҹә хош вахт кечирмәк үчүн јох, Јеһоваја етибар етдијимизи ҝөстәрмәк үчүн јығышырыг.

14. Бу ҝүн фәдакар мәһәббәт тәзаһүр етдирмәјимиз нә үчүн ваҹибдир?

14 Јунанҹа Мүгәддәс Јазыларда бир-биримизә мәһәббәт ҝөстәрмәклә бағлы чохлу өјүдләр вар. Иса демишди ки, икинҹи ән бөјүк әмр «јахыныны өзүнү севдијин кими сев» әмридир (Мат. 22:39). Ејнилә, Исанын өҝеј гардашы Јагуб мәһәббәти «ганунларын шаһы» адландырмышды (Јаг. 2:8). Һәвари Јәһја исә јазмышды: «Әзиз гардашларым, мән сизә јени јох, лап әввәлдән билдијиниз көһнә әмри јазырам» (1 Јәһ. 2:7, 8). Јәһја «көһнә әмр» дедикдә нәји нәзәрдә тутурду? О, севмәк әмрини нәзәрдә тутурду. Бу, о мәнада «көһнә» иди ки, Иса бу әмри онилликләр әввәл, «лап әввәлдән» вермишди. Амма бу әмр һәмчинин «јени» иди, она ҝөрә ки, шаҝирдләри үзләшәҹәкләри јени шәраитләрдә фәдакар мәһәббәт тәзаһүр етдирмәјә сәсләјирди. Бәс Мәсиһин шаҝирдләри олан бизләр јахынларымыза мәһәббәтимизи сојуда билән вә бу дүнјаја хас олан худбинлик руһуна гаршы дура билмәјимиз үчүн верилән хәбәрдарлыглара ҝөрә миннәтдар олмалы дејиликми?

15. Јер үзүндә Исанын әсас мәгсәди нә иди?

15 Иса инсанлара сәмими мараг ҝөстәрирди. Биз онун мәһәббәтини хәстәләри вә зәифләри сағалтмасындан, еләҹә дә өлүләри дирилтмәсиндән ҝөрә биләрик. Лакин Исанын әсас мәгсәди инсанлара физики шәфа вермәк дејилди. Онун тәблиғи вә тәлими  инсанларын һәјаты үчүн даһа әһәмијјәтли иди. Һансы мәнада? Билдијимиз кими, Исанын биринҹи әсрдә сағалтдығы вә дирилтдији инсанлар әввәл-ахыр гоҹалдылар вә өлдүләр, анҹаг онун тәблиғ етдији хәбәрә мүсбәт һај верән инсанлар әбәди јашамаг имканыны газандылар (Јәһ. 11:25, 26).

16. Бу ҝүн Падшаһлығын тәблиғи вә шаҝирд һазырламаг иши нә дәрәҹәдә ҝениш јајылыб?

16 Исанын биринҹи әсрдә башладығы тәблиғ иши бу ҝүн ҝөрүнмәмиш дәрәҹәдә вүсәт алыб. Бәли, Иса шаҝирдләринә әмр етмишди: «Ҝедин вә бүтүн милләтләрин ичиндә шаҝирд һазырлајын» (Мат. 28:19). Онлар бу иши баҹардылар вә дејә биләрик ки, биз дә баҹарырыг! Јеһованын једди милјондан артыг фәал Шаһиди 230-дан чох өлкә вә әразидә Аллаһын Падшаһлығыны сәјлә бәјан едир вә милјонларла инсанлара мүнтәзәм олараг Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини өјрәдир. Бу тәблиғ иши сон ҝүнләрдә јашадығымызын ајдын сүбутудур.

БУ ҜҮН ЈЕҺОВАЈА ЕТИБАР ЕТ

17. Павел вә Петер һансы мәсләһәти вермишди?

17 Сөзсүз ки, алдыглары өјүдләр биринҹи әсрдәки мәсиһчиләрә иманда мөһкәм галмаға көмәк едирди. Ромада һәбсдә олан һәвари Павел Тимотејә: «Мәндән ешитдијин сағлам сөзләр нүмунәсиндән ајрылма», — өјүдүнү вермишди. Бу сөзләр Тимотеји неҹә дә руһландырмышды (2 Тим. 1:13). Һәвари Петер һәмиманлыларыны дөзүмлүлүк, гардаш севҝиси вә тәмкин кими хүсусијјәтләри инкишаф етдирмәјә тәшвиг етдикдән сонра демишди: «Мән бунлары сизә даима хатырлатмаг нијјәтиндәјәм. Һәрчәнд сиз бунлары јахшы билирсиниз вә сиздә олан һәгигәтдә мөһкәм дурмусунуз» (2 Пет. 1:5—8, 12).

18. Биринҹи әсрдәки мәсиһчиләр верилән өјүдләрә неҹә јанашырдылар?

18 Бәли, Павел вә Петер өз мәктубларында «мүгәддәс пејғәмбәрләрин габагҹадан сөјләдикләрини» чатдырырдылар (2 Пет. 3:2). Биринҹи әсрдәки гардашлар бу ҹүр ҝөстәриш алдыглары үчүн инҹијирдиләрми? Хејр, чүнки бу, «Ағамыз вә Хиласкарымыз олан Иса Мәсиһин лүтфү вә онун һаггындакы билик сајәсиндә даима [бөјүмәјә]» көмәк едән Аллаһын мәһәббәтинин тәзаһүрү иди (2 Пет. 3:18).

19, 20. Биз нә үчүн Јеһованын өјүдләринә етибар етмәлијик вә бунун бизә һансы фајдасы вар?

19 Бу ҝүн Јеһованын мүкәммәл Кәламы олан Мүгәддәс Китабда өз әксини тапан өјүдләрә етибар етмәк үчүн чохлу сәбәбләримиз вар. (Јешуа 23:14 ајәсини оху.) Бу китабын сәһифәләриндән мин илләр әрзиндә Аллаһын гејри-камил бәшәријјәтлә неҹә рәфтар етдијини охуја биләрик. Бу тарихи мәлуматлар бизим хејримиз үчүн гәләмә алыныб (Ром. 15:4; 1 Кор. 10:11). Биз Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрлијинин јеринә јетдијини өз ҝөзләримизлә ҝөрүрүк. Пејғәмбәрлији әввәлҹәдән верилмиш өјүдә бәнзәтмәк олар. Мәсәлән, пејғәмбәрлик олунмушду ки, «ахыр заманда» милјонларла инсан Јеһоваја тәмиз ибадәтдә топлашаҹаг (Јешаја 2:2, 3). Һәмчинин дүнјада вәзијјәтин писләшәҹәји илә бағлы пејғәмбәрлик дә јеринә јетир. Бунунла јанашы, јухарыда хатырландығы кими, тәблиғ ишинин бүтүн дүнјада һәјата кечирилмәси Исанын сөзләринин там шәкилдә јеринә јетдијини ҝөстәрир (Мат. 24:14).

20 Јараданымыз бизә Өз Кәламыны тәгдим едиб вә биз бу Кәлама етибар едә биләрик. Бәс биз ондан фајдаланырыг? Биз Јеһованын өјүдләринә иман етмәлијик. Роселлен адлы бир баҹы мәһз белә едиб. О бөлүшүр: «Јеһоваја тамамилә етибар етмәјә башладыгдан сонра Онун мәнә мәһәббәтлә дајаг олдуғуну вә мәни мөһкәмләндирдијини даһа чох һисс етдим». Ҝәлин биз дә Јеһованын өјүдләринә бағлы галаг вә бундан фајда әлдә едәк.