Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  сентјабр 2013

Мүдрик гәрарлар вер

Мүдрик гәрарлар вер

«Бүтүн гәлбинлә Рәббә ҝүвән, өз идракына етибар етмә» (СҮЛ. МӘС. 3:5).

1, 2. Гәрарлар вермәји хошлајырсанмы вә вердијин гәрарлар барәдә нә дүшүнүрсән?

ГӘРАРЛАР! Һәр ҝүн биз чохлу гәрарлар вермәли олуруг. Бәс сән гәрарлар вермәјә неҹә јанашырсан? Бәзи инсанлар һәр мәсәләдә өзләри гәрар вермәји севирләр. Онлар дүшүнүрләр ки, шәхси гәрарларыны вермәјә јалныз өзләринин ихтијары чатыр вә башгаларынын онларын јеринә гәрар вермәсилә һеч ҹүрә разылашмырлар. Анҹаг еләләри дә вар ки, һәјатларында ваҹиб гәрарлар вермәјә горхурлар. Бәзиләри исә мәсләһәт үчүн китаблара вә ја мүтәхәссисләрә мүраҹиәт едир вә гәрар вермәкдә онлара көмәк едәҹәјини дүшүндүкләри мәсләһәти алмаг үчүн күлли-мигдарда пул хәрҹләјирләр.

2 Әксәријјәтимиз исә бу мәсәләдә таразлыјыг. Баша дүшүрүк ки, бәзи шејләр бизим ихтијарымызда олмаса да, һәјатда бир чох гәрарлары истәдијимиз кими верә билирик (Галат. 6:5). Бунунла белә, ола билсин, гәбул етдијимиз гәрарларын һамысынын һеч дә мүдрик вә лазымлы олмадығыны етираф едирик.

3. Гәрар гәбул етмәкдә бизә нә көмәк едә биләр вә нәјә ҝөрә дүзҝүн гәрар гәбул етмәк һәмишә асан олмур?

3 Аллаһын хидмәтчиси олан бизләр севинмәлијик ки, О, һәјатымызда бир чох ваҹиб мәсәләләрлә бағлы ајдын рәһбәрлик верир. Билирик ки, әҝәр бу рәһбәрлијә риајәт етсәк, биз һәм Јеһованы разы салан, һәм дә бизә фајда ҝәтирән гәрарлар верә биләҹәјик. Анҹаг елә мәсәләләр вә вәзијјәтләр јарана биләр ки, Аллаһын Кәламында онунла бағлы бирбаша рәһбәрлик олмасын. Белә олан һалда нә едәҹәјимизә неҹә гәрар верә биләрик? Мисал үчүн, билирик ки, оғурлуг етмәмәлијик (Ефес. 4:28). Бәс оғурлуг өзү нәдир? Буну ҝөтүрүлән әшјанын дәјәри, ҝөтүрәнин нијјәти, јохса башга бир шеј мүәјјән едир? Кимсә һәр һансы бир мәсәлә илә бағлы конкрет ҝөстәриш олмадығыны дејәндә биз неҹә гәрар верә биләрик? Белә вәзијјәтдә көмәјимизә нә чата биләр?

 ГӘРАР ВЕРӘРКӘН САҒЛАМ ДҮШҮНҸӘЛИ ОЛ

4. Гәрар гәбул етмәздән өнҹә, һәрдән һансы мәсләһәти алырыг?

4 Һәмиманлыларымыза ваҹиб гәрар гәбул етмәли олдуғумузу дејәндә онлар бизә бу мәсәләдә сағлам дүшүнҹәли олмағы мәсләһәт ҝөрә биләрләр. Әлбәттә, бу, јахшы мәсләһәтдир. Мүгәддәс Китаб бизә гәрар вермәјә тәләсмәмәјин ваҹиблијини хатырладараг дејир: «Тәләсән еһтијаҹ ичинә дүшәр» (Сүл. мәс. 21:5). Бәс сағлам дүшүнҹәли олмаг нә демәкдир? Бу о демәкдирми ки, биз гәрар гәбул етмәздән әввәл садәҹә һәмин вәзијјәти ҝөтүр-гој етмәли, мүдрик олмалы вә бүтүн фактлары нәзәрә алмалыјыг? Дүзҝүн гәрар гәбул етмәк үчүн бүтүн бунлар ваҹибдир, амма сағлам дүшүнҹәјә даһа чох шеј дахилдир (Ром. 12:3; 1 Пет. 4:7).

5. Нә үчүн мүкәммәл сағлам дүшүнҹәјә малик дејилик?

5 Етираф етмәлијик ки, һеч ким мүкәммәл сағлам дүшүнҹә илә доғулмур. Нә үчүн? Чүнки һамымыз ҝүнаһлы доғулмушуг вә гејри-камилик, буна ҝөрә дә там шәкилдә сағлам бәдәнә вә ја шүура малик дејилик (Мәз. 51:5; Ром. 3:23). Үстәлик, әввәлләр Шејтан чохумузун зеһнини кор етмишди вә биз Јеһованы танымыр вә Онун салеһлик нормаларындан хәбәрсиз идик (2 Кор. 4:4; Тит. 3:3). Демәли, нә гәдәр ҝөтүр-гој етмәјимизә бахмајараг, әҝәр гәрарларымызы јалныз өз ҝөзүмүздә дүзҝүн олан шејләрә әсасән версәк, өзүмүзү алдатмыш оларыг (Сүл. мәс. 14:12).

6. Сағлам дүшүнҹәјә јијәләнмәјә бизә нә көмәк едәр?

6 Дүздүр, биз сағлам бәдәнә вә дүшүнҹәјә малик дејилик, анҹаг сәмави Атамыз Јеһова һәр саһәдә мүкәммәлдир (Ганун. т. 32:4). Хошбәхтликдән, О, бизә ағлымызы јениләшдирмәјә вә сағлам дүшүнҹәјә јијәләнмәјә көмәк едир. (2 Тимотејә 1:7 ајәсини оху.) Бир мәсиһчи кими, биз дүзҝүн шәкилдә дүшүнмәк, мүлаһизә јүрүтмәк вә буна мүвафиг олараг һәрәкәт етмәк истәјирик. Биз фикирләримизи вә һиссләримизи ҹиловламалы, јәни нәзарәт алтында сахламалы вә Јеһованын дүшүнҹә тәрзини, һиссләрини вә давранышыны тәглид етмәлијик.

7, 8. Сынаглара вә чәтинликләрә бахмајараг, дүзҝүн гәрар гәбул етмәјин неҹә мүмкүн олдуғуну ҝөстәрән нүмунә даныш.

7 Бир нүмунәјә бахаг. Бәзи мүһаҹирләр арасында белә бир адәт вар: онлар јени доғулан көрпәләрини вәтәнә гоһумларынын јанына ҝөндәрирләр ки, өзләри ишләјиб пул газана билсинләр *. Башга өлкәдә јашајан бир гадын дүнјаја ҝөзәл-ҝөјчәк оғлан ушағы ҝәтирир. Елә һәмин вахтлар о, Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә вә руһани аддымлар атмаға башлајыр. Достлары вә гоһумлары һәјат јолдашы илә она тәзјиг ҝөстәрирләр ки, ушағы нәнә-бабасынын јанына ҝөндәрсинләр. Анҹаг гадын өјрәнмәјә давам етдикҹә анлајыр ки, өвладларыны бөјүдүб боја-баша чатдырмаг вәзифәсини Аллаһ онларын үзәринә гојуб (Мәз. 127:3; Ефес. 6:4). Бәс о, чохларынын ҝөзүндә ағлабатан кими ҝөрүнән бу адәт үзрә давранаҹаг? Јохса јарана биләҹәк мадди чәтинликләри вә бәзиләринин ону тәнгид едә биләҹәјини ҝөзә алараг Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләринә ујғун һәрәкәт едәҹәк? Онун јериндә олсајдын, сән нә едәрдин?

8 Тәзјиг вә ҝәрҝинлик һисс едән бу ҝәнҹ гадын үрәјини Јеһоваја бошалдыр вә Онун рәһбәрлијини ахтарыр. Вәзијјәтини она Мүгәддәс Китабы өјрәдән баҹы илә вә диҝәр баҹы-гардашларла бөлүшдүкдән сонра о, Јеһованын бу мәсәләјә даир нөгтеји-нәзәрини баша дүшүр. О һәмчинин көрпәсинин шәхсијјәт кими формалашдығы илләр әрзиндә валидејнләриндән ајры галмасынын она  неҹә емосионал зәрәр вура биләҹәји барәдә дә дүшүнүр. Мәсәләни Мүгәддәс Јазылардан өјрәндикләринә әсасән өлчүб-бичдикдән сонра гәрар верир ки, оғлуну гоһумларынын јанына ҝөндәрмәк дүзҝүн дејил. Јығынҹаг үзвләринин ҹанла-башла көмәк етдикләрини, еләҹә дә ушағынын хошбәхт вә сағлам бөјүдүјүнү ҝөрән һәјат јолдашы Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылашыр вә арвады илә јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝетмәјә башлајыр.

9, 10. Сағлам дүшүнҹә тәзаһүр етдирмәк нә демәкдир вә биз буну неҹә едә биләрик?

9 Бу, чохсајлы нүмунәләрдән садәҹә биридир. Анҹаг бу нүмунә ҝөстәрир ки, сағлам дүшүнҹә тәзаһүр етдирмәк өз ҝөзүмүздә дүзҝүн олан, јахуд башгаларынын ән јахшы вә ја ән асан һесаб етдикләри шејләри етмәк демәк дејил. Бизим гејри-камил ағлымызы вә үрәјимизи ҝаһ һәддән артыг габаға гачан, ҝаһ да олдугҹа дала галан саатла мүгајисә етмәк олар. Әҝәр биз бу ҹүр ишләјән саата ҝүвәнсәк, ҹидди проблемләрлә үзләшә биләрик (Јер. 17:9). Биз ағлымызы вә үрәјимизи Аллаһын етибарлы нормаларына ујғун дүзәлтмәлијик. (Јешаја 55:8, 9 ајәләрини оху.)

10 Мүгәддәс Китабда бизә белә бир мүдрик мәсләһәт верилир: «Бүтүн гәлбинлә Рәббә ҝүвән, өз идракына етибар етмә. Бүтүн јолларында Ону таны, О сәнин јолларыны дүзәлдәр» (Сүл. мәс. 3:5, 6). Ҝәлин «өз идракына етибар етмә» ифадәсинә диггәт јетирәк. Бу ифадәнин ардынҹа «[Јеһованы] таны» фикри ҝәлир. Јалныз О, әсил сағлам дүшүнҹәјә маликдир. Беләликлә, бундан белә гәнаәтә ҝәлә биләрик ки, һәр дәфә гәрар вермәк лазым ҝәләндә Аллаһын фикрини өјрәнмәк үчүн Мүгәддәс Китаба мүраҹиәт етмәлијик. Сонра өз гәрарымызы она әсасландырмалыјыг. Бу, сағлам дүшүнҹә тәзаһүр етдирмәк, јәни Јеһованын дүшүнҹә тәрзини тәглид етмәк демәкдир.

ГАВРАЈЫШЫНЫ ӨЈРӘШДИР

11 Мүдрик гәрарлар вермәји вә онлара ујғун давранмағы өјрәнмәк һеч дә һәмишә асан дејил. Бу, хүсусилә дә һәгигәтә тәзә ҝәләнләр вә јеткинлијә доғру аддымламаға башлајанлар үчүн чәтин ола биләр. Анҹаг Мүгәддәс Китабда руһани көрпәләр адланан бу инсанларын, сөзүн әсил мәнасында, инкишаф етмәләри мүмкүндүр.  Ҝәлин ҝөрәк көрпәләр јыхылмадан јеримәји неҹә өјрәнирләр. Онлар, адәтән, балаҹа-балаҹа аддымлар атыр вә буну тез-тез тәкрарлајырлар. Буну мүдрик гәрарлар вермәји өјрәнән руһани көрпәләрә дә аид етмәк олар. Хатырлајаг ки, һәвари Павел јеткин инсаны «гаврајышыны даима ишләтмәклә ону јахшыны писдән ајырмаға [өјрәшдирән]» инсан кими тәсвир едир. «Даима ишләтмәк» вә «өјрәшдирмәк» сөзләри ҝөстәрир ки, инсан мүтәмади олараг сәј ҝөстәрмәлидир. Јениләр мүдрик гәрарлар вермәји өјрәнмәк үчүн мәһз белә дә етмәлидирләр. (Ибраниләрә 5:13, 14 ајәләрини оху.)

Ҝүндәлик ишләрлә бағлы дүзҝүн гәрарлар вермәклә гаврајышымызы өјрәшдирмиш олуруг (11-ҹи абзаса бах)

12. Мүдрик гәрар гәбул етмәк габилијјәтимизи неҹә инкишаф етдирә биләрик?

12 Әввәлдә хатырландығы кими, биз һәм бөјүк, һәм дә кичик мәсәләләрлә бағлы чохлу гәрарлар вермәли олуруг. Бир арашдырмаја әсасән, инсан гәрарларынын 40 фаиздән чохуну өлчүб-бичдикдән сонра јох, садәҹә вәрдишләри әсасында гәбул едир. Мәсәлән, чох ҝүман ки, һәр сәһәр дуранда нә ҝејинәҹәјинә гәрар вермәли олурсан. Ола билсин, бу, сәнә кичик бир шеј кими ҝөрүндүјүндән, хүсусилә дә тәләсәндә, чох ҝөтүр-гој етмәдән сечим едирсән. Анҹаг әјнинә ҝејиндијин палтарын Јеһованын хидмәтчиси кими адына неҹә тәсир едәҹәји барәдә дүшүнмәјин олдугҹа ваҹибдир (2 Кор. 6:3, 4). Палтар аланда, ола билсин, сән онун стилинә фикир верирсән, бәс садәлијинә вә гијмәтинә неҹә, фикир верирсән? Бу кими шејләрдә дүзҝүн сечим етмәклә гаврајышымызы өјрәшдирә биләрик, бу исә, өз нөвбәсиндә, ваҹиб мәсәләләрдә дүзҝүн гәрар вермәјинизә көмәк едәҹәк (Лука 16:10; 1 Кор. 10:31).

ДҮЗҜҮН ИШ ҜӨРМӘЈИ ҮРӘКДӘН АРЗУЛА

13. Вердијимиз гәрарлара бағлы галдығымыза неҹә әмин ола биләрик?

13 Һамымыз јахшы билирик ки, дүзҝүн гәрар вермәклә она ујғун давранмаг тамам фәргли шејләрдир. Мәсәлән, бәзиләри сигарет чәкмәји тәрҝитмәк истәјирләр, амма кифајәт гәдәр ирадәләри олмадығындан онлар буну едә билмирләр. Вердијимиз гәрары һәјата кечирмәк үчүн гәтијјәтли олмалыјыг. Бәзиләри инсан ирадәсини әзәлә илә мүгајисә едирләр. Ону нә гәдәр чох мәшг етдиририксә, бир о гәдәр чох мөһкәмләнир. Әҝәр арадабир мәшг етдирсәк, о зәифләјәҹәк. Вердијимиз гәрара бағлы галмаг истәјимизи мөһкәмләндирмәјә бизә нә көмәк едәр? Көмәк үчүн Јеһоваја мүраҹиәт едә биләрик. (Филипилиләрә 2:13 ајәсини оху.)

14. Нә үчүн Павел етмәли олдуғу шеји јеринә јетирмәк ҝүҹүнә малик иди?

14 Павел буну өз тәҹрүбәсиндән билирди. Бир дәфә о, ҝилејләнәрәк демишди: «Јахшы иши ҝөрмәк һәвәсим вар, анҹаг бу јахшы иши ҝөрә билмирәм». О, нә етмәк истәдијини вә ја нә етмәли олдуғуну билирди, анҹаг һәрдән она нәсә мане олурду. О етираф едирди: «Дахили варлығымла Аллаһын Ганунундан һәзз алырам. Амма үзвләримдә ағлымын гануну илә дөјүшән башга бир ганун ҝөрүрәм. О, мәни үзвләримдә јашајан ҝүнаһ ганунунун әсири едир». Онун вәзијјәти үмидсиз иди? Һеч дә јох. Чүнки о дејир: «Аллаһымыз! Она Ағамыз Иса Мәсиһ васитәсилә шүкүрләр олсун!» (Ром. 7:18, 22—25). Башга бир мәктубунда о јазмышды: «Мәнә гүввәт верәнин сајәсиндә һәр шејә ҝүҹүм чатыр» (Филип. 4:13).

15. Гәти һәрәкәт етмәк нә үчүн ваҹибдир?

15 Ајдындыр ки, Аллаһы разы салмаг үчүн гәти һәрәкәт етмәк лазымдыр. Илјасын Кармел дағында Баала ибадәт едәнләрә вә дөнүк исраиллиләрә дедији сөзләри хатырлајаг: «Нә вахта гәдәр ики тәрәфә әјиләҹәксиниз? Әҝәр Рәбб [Јеһова] Аллаһдырса, Она хидмәт един, јох, Баал Аллаһдырса, онда она хидмәт един» (1 Пад. 18:21). Исраил оғуллары нә етмәли олдугларыны билирдиләр, анҹаг онлар тәрәддүд ичиндә ҝаһ о тәрәфә, ҝаһ да бу тәрәфә әјилирдиләр. Лакин онлардан  фәргли олараг, Јешуа илләр өнҹә исраиллиләрә нөвбәти сөзләри демәклә ҝөзәл нүмунә гојмушду: «Әҝәр Рәббә гуллуг етмәк ҝөзүнүздә писдирсә, бу ҝүн кимә гуллуг едәҹәјинизи өзүнүз сечин... Амма мән вә мәним евимдәкиләр Рәббә гуллуг едәҹәк» (Јешуа 24:15). Онун бу гәтијјәтли гәрарынын нәтиҹәси неҹә олду? Јешуа вә онунла бирҝә оланлар Вәд едилмиш дијара, «сүд вә бал ахан [торпаға]» дахил олмагла хејир-дуаландылар (Јешуа 5:6).

МҮДРИК ГӘРАРЛАР ГӘБУЛ ЕТ ВӘ ХЕЈИР-ДУА АЛ

16, 17. Аллаһын ирадәсинә ујғун олараг гәрар гәбул етмәјин ҝәтирдији фајданы нүмунә әсасында ҝөстәр.

16 Ҝәлин бизим ҝүнләрдә баш вермиш бир һадисәјә нәзәр салаг. Јени вәфтиз олунмуш бир гардаш аиләлидир вә онун үч ушағы вар. Ҝүнләрин бир ҝүнү әмәкдашларындан бир нәфәр она вә бир гардаша башга ширкәтдә ишләмәји тәклиф етди вә орада онларын даһа јүксәк мааш алаҹагларыны вә даһа чох фајда әлдә едәҹәкләрини деди. Гардашымыз бу тәклифи ҝөтүр-гој едәрәк бу барәдә дуа етди. О, индики азмаашлы ишини истираһәт ҝүнләри јығынҹагда иштирак едә билмәк вә аиләси илә бирликдә хидмәтә чыхмаг үчүн сечмишди. О баша дүшүрдү ки, јени иши гәбул етсә, она истираһәт ҝүнләринин верилмәси хејли вахт алаҹаг. Белә вәзијјәтдә олсан, сән нә едәрдин?

17 Руһани хејир-дуалары әлдә едәҹәји јүксәк мәваҹиблә бир тәрәзијә гојараг гардаш һәмин ишдән имтина етди. Неҹә дүшүнүрсән, о, вердији гәрара ҝөрә пешман олдуму? Әлбәттә, јох. О анлады ки, руһани хејир-дуаларын она вә аиләсинә ҝәтирдији фајда јүксәк мәваҹибин верәҹәји фајдадан гат-гат чохдур. Он јашында олан бөјүк гызы өз валидејнләрини вә баҹы-гардашыны севдијини, Јеһованы исә лап чох севдијини дејәндә онун вә һәјат јолдашынын севинҹинин һәдди-һүдуду јох иди. О, һәјатыны Јеһоваја һәср етмәк вә вәфтиз олунмаг истәдијини билдирди. Атасынын Јеһоваја ибадәти һәјатында биринҹи јерә гојмагла ҝөстәрдији нүмунәнин она неҹә дә ҝөзәл тәсири олду!

Мүдрик гәрарлар вер вә Аллаһын халгынын арасында севинҹ дуј (18-ҹи абзаса бах)

18. Нәјә ҝөрә һәр ҝүн мүдрик гәрарлар вермәк ваҹибдир?

18 Бөјүк Муса, јәни Иса Мәсиһ онилликләрдир ки, Јеһоваја һәгигәтән ибадәт едән инсанлары сәһраја охшајан Шејтан дүнјасындан кечириб апарыр. Бөјүк Јешуа кими, Иса бу пис дүнјаны мәһвә, өз давамчыларыны исә салеһлик өмүр сүрән јени дүнјаја доғру апарыр (2 Пет. 3:13). Буна ҝөрә дә инди кечмиш дүшүнҹә тәрзимизә, вәрдишләримизә, дәјәр вә мәгсәдләримизә гајытмаг вахты дејил. Һал-һазырда Аллаһын ирадәсинин бизим үчүн нәдән ибарәт олдуғуну мәнимсәмәк вахтыдыр (Ром. 12:2; 2 Кор. 13:5). Гој һәр ҝүн сәнин гәрарларын вә сечимләрин Аллаһын әбәди хејир-дуаларына лајиг бир инсан олдуғуну әкс етдирсин. (Ибраниләрә 10:38, 39 ајәләрини оху.)

^ абз. 7 Бәзиләри ушагларыны нәнә-бабаларынын јанына һәмчинин она ҝөрә ҝөндәрирләр ки, онлары гоһум-әгрәбаја ҝөстәрсинләр.