Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Гој Јеһованын өјүдләри гәлбинә севинҹ ҝәтирсин

Гој Јеһованын өјүдләри гәлбинә севинҹ ҝәтирсин

«Әбәдилик Сәнин ҝөстәришләринә маликәм, чүнки онлар гәлбимә севинҹ верир» (МӘЗ. 119:111).

1. а) Инсанлар өјүд-нәсиһәтә неҹә реаксија верирләр вә нә үчүн? б) Тәкәббүр инсанын мәсләһәтә олан мүнасибәтинә неҹә тәсир едә биләр?

ИНСАНЛАР верилән өјүдләрә мүхтәлиф ҹүр јанашырлар. Кимсә нүфузлу бир шәхсин вердији өјүдү мәмнунијјәтлә гәбул едилдији һалда, һәмјашыдынын вә ја ашағы тәбәгәли һесаб етдији кәсин мәсләһәтини дәрһал рәдд едә биләр. Төһмәт вә хәбәрдарлыглара да емосионал реаксија тамамилә фәргли олур. Кимләрсә буна ҝөрә кәдәрләнә, мәјуслуг һиссинә гапыла биләр, башгалары исә өзүнә нәтиҹә чыхарыб дүзәлмәјә тәшвиг олуна биләр. Инсанлар нә үчүн белә фәргли реаксија верирләр? Сәбәбләрдән бири тәкәббүрдүр. Һәгигәтән дә, ловғалыг руһу инсанын ағлыны кор едәрәк мәсләһәти рәдд етмәјә вә ваҹиб ҝөстәришләрдән кәнара чыхмаға сөвг едә биләр (Сүл. мәс. 16:18).

2. Һәгиги мәсиһчиләр нәјә ҝөрә Аллаһын Кәламындан алдыглары мәсләһәтләри гијмәтләндирирләр?

2 Анҹаг һәгиги мәсиһчиләр фајдалы мәсләһәтләри, хүсусилә дә Аллаһын Кәламына әсасланан мәсләһәтләри гијмәтләндирирләр. Јеһованын өјүдләри бизә дәрин анлајыш вә билик верир, һабелә вар-дөвләт һәрислији, ҹинси әхлагсызлыг, наркотик, еләҹә дә спиртли ичкиләрдән суи-истифадә кими тәләләрдән гачмаға көмәк едир (Сүл. мәс. 20:1; 2 Кор. 7:1; 1 Салон. 4:3—5; 1 Тим. 6:6—11). Үстәлик, Аллаһын өјүдләринә табе олдуғумуз үчүн биз чох шадыг (Јешаја 65:14).

3. Мәзмурчунун һансы әһвал-руһијјәсини тәзаһүр етдирмәк јахшы оларды?

3 Сәмави Атамызла дәјәрли мүнасибәтләримизи горујуб сахламаг үчүн биз бундан сонра да һәјатымызда Јеһованын мүдрик рәһбәрлијини тәтбиг етмәлијик. Нөвбәти сөзләри јазан мәзмурчунун әһвал-руһијјәсинә малик олмаг неҹә дә јахшы оларды: «Әбәдилик Сәнин  ҝөстәришләринә маликәм, чүнки онлар гәлбимә севинҹ верир» (Мәз. 119:111). Биз дә, мәзмурчу кими, Јеһованын ҝөстәришләриндән һәзз алырыг, јохса һәрдән онлара ағыр јүк кими бахырыг? Һәтта бәзән алдығымыз мәсләһәтләр бизи гыҹыгландырса да, мәјус олмаг лазым дејил. Биз Аллаһын али һикмәтинә олан етибарымызы мөһкәмләндирмәлијик! Ҝәлин бунун үч үсулуну нәзәрдән кечирәк.

ДУА ЕТМӘКЛӘ ЕТИБАРЫНЫ МӨҺКӘМЛӘНДИР

4. Давудун һәјатында дәјишмәз олараг галан нә иди?

4 Давуд падшаһын һәм севинҹли, һәм кәдәрли анлары олса да, онун Јарадана олан етибары сарсылмады. О демишди: «Ја Рәбб, Сәнә үрәјими тәгдим едирәм, еј Аллаһым, јалныз Сәнә ҝүвәнирәм!» (Мәз. 25:1, 2). Давуд нәјин сајәсиндә сәмави Атасына бу ҹүр етибар едирди?

5, 6. Аллаһын Кәламы Давудун Јеһова илә мүнасибәти һаггында бизә нә дејир?

5 Инсанларын әксәријјәти јалныз дара дүшәндә Аллаһы ахтарырлар. Дост вә ја гоһумун јалныз пул лазым оланда, јахуд иши дүшәндә сәни ахтарса, өзүнү неҹә һисс едәрсән? Ола билсин, вахт кечдикҹә онун сәни нә нијјәтлә ахтардығы сәнә ајдын олаҹаг. Лакин Давуд белә адам дејилди. Һәјаты бојунҹа — пис ҝүндә дә, јахшы ҝүндә дә онун Аллаһла мүнасибәтиндә мәһәббәт вә иман әкс олунурду (Мәз. 40:8).

6 Давудун Јеһоваја сөјләдији һәмд вә миннәтдарлыг сөзләринә диггәт јетирәк: «Еј Худавәндимиз Рәбб, исмин бүтүн јер үзүндә нә гәдәр әзәмәтлидир! Еһтишамын ҝөјләрә галхыр!» (Мәз. 8:1). Давудун сөзләриндән онун сәмави Атасы илә мүнасибәтинин нә дәрәҹәдә сых олдуғуну һисс едирсәнми? Давудун Аллаһын әзәмәтини вә еһтишамыны гијмәтләндирмәси Ону «даим» уҹалтмасындан ҝөрүнүр (Мәз. 35:28).

7. Аллаһа мүнтәзәм олараг дуа етмәјин бизә һансы фајдасы вар?

7 Давуд кими, биз дә Јеһоваја етибарымызы мөһкәмләндирмәк үчүн Онунла мүнтәзәм олараг үнсијјәт етмәлијик. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Аллаһа јахынлашын, О да сизә јахынлашаҹаг» (Јаг. 4:8). Дуа бизи Аллаһа јахынлашдырмагла јанашы, мүгәддәс руһ алмағын ваҹиб үсулудур. (1 Јәһја 3:22 ајәсини оху.)

8. Дуада тәкрарчылыгдан нә үчүн гачмалыјыг?

8 Һәр дәфә дуада ејни сөзләрдән вә ја ифадәләрдән истифадә етмәјә мејиллисән? Елә исә дуа етмәздән әввәл нә дејәҹәјин үзәриндә дүшүнмәјә бир аз вахт ајыр. Достумузла вә ја гоһумумузла сөһбәт едәркән һәр дәфә ејни сөзләри тәкрарласаг, бу, онун хошуна ҝәләрми? Ола билсин, о, сәнә гулаг асмаг истәмәјәҹәк. Әлбәттә, Јеһова һеч вахт Өз садиг хидмәтчисинин сәмими дуасына бу ҹүр мүнасибәт ҝөстәрмәз. Бунунла белә, биз чалышмалыјыг ки, Онунла үнсијјәтимиздә шаблон ифадәләрдән гачаг.

9, 10. а) Дуаларымыза нәләри дахил едә биләрик? б) Мәналы дуалар етмәјә бизә нә көмәк едә биләр?

9 Ајдын мәсәләдир ки, Аллаһа јахынлашмаг истәјириксә, дуаларымыз сәтһи олмамалыдыр. Үрәјимиздән кечәнләри Јеһова илә нә гәдәр чох бөлүшсәк, бир о гәдәр Она јахын олаҹаг вә етибар едәҹәјик. Бәс онда дуаларымыза нәләри дахил етмәлијик? Аллаһын Кәламында дејилир: «Һәр диләјинизи дуа, јалварыш вә шүкранла Аллаһа билдирин» (Филип. 4:6). Демәли, Аллаһла мүнасибәтләримизә, јахуд шәхси һәјатымыза аид олан һәр шеј һаггында дуа етмәк мәгбулдур.

10 Дуалары Мүгәддәс Китабда гејдә алынан садиг киши вә гадынларын сөзләри үзәриндә дүшүнмәк фајдалыдыр (1 Шам. 1:10, 11; Һәв. иш. 4:24—31). «Зәбур» китабында Јеһоваја үрәкдән сөјләнән чохлу сајда дуалар вә һәмд нәғмәләри вар.  Инсанда јаранан дәрд-кәдәрдән тутмуш севинҹ һиссинә кими һәр ҹүр һисс бу дуаларда вә нәғмәләрдә өз әксини тапмышдыр. Садиг инсанларда јаранмыш белә һиссләри тәһлил етмәк Јеһоваја мәналы дуалар етмәјә көмәк едәҹәк.

АЛЛАҺЫН ӨЈҮДЛӘРИ ҮЗӘРИНДӘ ДҮШҮН

11. Аллаһын хәбәрдарлыглары үзәриндә нә үчүн дүшүнмәлијик?

11 Давуд нида едир: «Рәббин өјүдү етибарлыдыр, наданы мүдрик едир» (Мәз. 19:7). Бәли, һәтта тәҹрүбәсиз олсаг белә, Аллаһын әмрләринә табе олмагла мүдриклик газана биләрик. Анҹаг һәјатда гаршылашдығымыз һәр бир вәзијјәтдә садиг галмаг истәјириксә, Мүгәддәс Јазылардакы бәзи мәсләһәтләрин үзәриндә дәриндән дүшүнмәлијик. Бура мәктәбдә вә ја ишдә үзләшдијимиз тәзјигләр заманы нөгсансызлығымызы горумаг, ганла бағлы Аллаһын гојдуғу тәләбә бағлы галмаг, мәсиһчи битәрәфлијини горумаг, еләҹә дә ҝејим вә хариҹи ҝөрүнүш мәсәләсиндә Мүгәддәс Китаб принсипләринә риајәт етмәк дахилдир. Бу мәсәләләрдә Аллаһын нөгтеји-нәзәринә малик олмаг проблемләрә габагҹадан һазыр олмаға көмәк едәҹәк. Бунун сајәсиндә үзләшәҹәјимиз һәр һансы вәзијјәтдә неҹә давранмалы олдуғумуза гәрар верә биләҹәјик. Бу ҹүр узагҝөрәнлик вә тәдбирли олмаг бизи сәһв һәрәкәтләрдән горујаҹаг (Сүл. мәс. 15:28).

12. Нәләрин үзәриндә дүшүнмәк Аллаһын ҝөстәришләринә бағлы галмаға бизә көмәк едә биләр?

12 Аллаһын вәдләринин јеринә јетмәсини ҝөзләјәркән һәјат тәрзимиз руһән ајыг галдығымызы ҝөстәрирми? Мәсәлән, биз Бөјүк Бабилин тезликлә мәһв олаҹағына, һәгигәтән дә, инанырыгмы? Јахуд јерүзү Ҹәннәтдә әбәди һәјат вә диҝәр ҝәләҹәк хејир-дуалар илк дәфә онлар һаггында ешитдијимиз кими инди дә бизим үчүн реалдырмы? Башымызын шәхси ишләримизә гарышмасына јол вермәк әвәзинә, хидмәтдә сәјимизи горујуругму? Бәс дирилмә үмиди, Јеһованын адынын тәгдис едилмәси вә Онун али һөкмранлығына бәраәт газандырылмасы барәдә нә демәк олар? Бунлар һәлә дә бизим үчүн әһәмијјәтли олараг галырмы? Бу суалларын үзәриндә дүшүнмәк бизә, мәзмурчунун дедији кими, Аллаһын «ҝөстәришләринә» бағлы галмаға көмәк едә биләр (Мәз. 119:111).

13. Нәјә ҝөрә биринҹи әсрдәки мәсиһчиләр бәзи шејләри баша дүшмәјә чәтинлик чәкирдиләр? Нүмунә чәк.

13 Мүгәддәс Китабда јазылан бәзи мәлуматлар бизим үчүн там ајдын олмаја биләр, чүнки Јеһованын онлары ачыгламаг үчүн тәјин етдији вахт һәлә јетишмәјиб. Иса һәвариләринә әзаб чәкәҹәји вә өлдүрүләҹәји барәдә дәфәләрлә демишди. (Матта 12:40; 16:21 ајәләрини оху.) Анҹаг һәвариләр онун нә демәк истәдијини баша дүшмүрдүләр. Онлар бу сөзләрин мәнасыны Иса өлүб дирилдикдән сонра инсан бәдәниндә бир нечә шаҝирдинә ҝөрүндүкдән вә «Мүгәддәс Јазыларын мәнасыны анламаг үчүн онларын зеһнини там ачды»гдан сонра анладылар (Лука 24:44—46; Һәв. иш. 1:3). Һәмчинин Мәсиһин давамчылары ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында мүгәддәс руһ үзәрләринә төкүләнә гәдәр Аллаһын Падшаһлығынын ҝөјдә гурулаҹағыны дәрк етмирдиләр (Һәв. иш. 1:6—8).

14. Ијирминҹи әсрин әввәлләриндә ахыр ҝүнләрлә бағлы јанлыш тәсәввүрләрә бахмајараг, бир чох гардашлар һансы ҝөзәл нүмунәни гојмушлар?

14 Ејнилә, 20-ҹи әсрин әввәлләриндә һәгиги мәсиһчиләрин арасында ахыр ҝүнләрлә бағлы бәзи јанлыш тәсәввүрләр мөвҹуд иди (2 Тим. 3:1). Мәсәлән, 1914-ҹү илдә бәзиләри тезликлә ҝөјә галдырылаҹагларыны дүшүнүрдүләр. Үмидләринин дәрһал доғрулмадығыны ҝөрүб онлар Мүгәддәс Јазылары јенидән сәјлә арашдырмаға башладылар вә бунун нәтиҹәсиндә баша дүшдүләр ки, гаршыда онлары бөјүк тәблиғ кампанијасы ҝөзләјир (Марк 13:10). Бу сәбәбдән, тәблиғ ишинә рәһбәрлик едән Ҹозеф Рутерфорд гардаш 1922-ҹи илдә Оһајо штатынын Сидар-Поинт  шәһәриндә (АБШ) кечирилән бејнәлхалг конгресдә топлашанлара демишди: «Будур! Падшаһ артыг һөкмранлыг едир! Сиз онун ҹарчыларысыныз. Буна ҝөрә дә Падшаһы вә онун Падшаһлығыны елан един, елан един, елан един». О вахтдан етибарән, Јеһованын мүасир хидмәтчиләри «Падшаһлыг һаггындакы бу хош хәбәр»и бәјан етмәклә танынырлар (Мат. 4:23; 24:14).

15. Аллаһын Өз халгы үчүн етдији ишләр үзәриндә дүшүнмәјин бизә һансы фајдасы вар?

15 Јеһованын кечмишдә вә инди Өз халгына вердији вәдләри неҹә мөһтәшәм шәкилдә јеринә јетирдији үзәриндә фикирләшәндә Онун Өз ирадәсини вә нијјәтини ҝәләҹәкдә дә һәјата кечирмәјә гадир олдуғуна әминлијимиз даһа да артыр. Һабелә, Аллаһын вердији өјүдләр ҝәләҹәкдә јеринә јетәҹәк пејғәмбәрликләри даима јадда сахламаға көмәк едир. Биз әмин ола биләрик ки, белә етмәк Аллаһын вәдләринә етибарымызын артмасына көмәк едәҹәк.

ИБАДӘТ ЕТМӘКЛӘ ЕТИБАРЫНЫ МӨҺКӘМЛӘНДИР

16. Хидмәтдә фәал олмаг һансы хејир-дуалар ҝәтирир?

16 Аллаһымыз Јеһова фәал вә ишҝүзар Аллаһдыр. «Ја Рәбб,.. Сәнин тәк гүдрәтли вармы?» — дејә мәзмурчу сорушур. Сонра әлавә едир: «Сағ әлин уҹадыр, әлләрин гүдрәтлидир!» (Мәз. 89:8, 13). Буна мүвафиг олараг, Јеһова Падшаһлығын марагларыны биринҹи јерә гојмаг үчүн ҝөстәрдијимиз сәјләри гијмәтләндирир вә хејир-дуаландырыр. О ҝөрүр ки, Онун хидмәтчиләри — кишиләр вә гадынлар, ҝәнҹләр вә јашлылар — әлләрини әлләринин үстүнә гојуб отурмур вә «тәнбәлә лајиг олан чөрәји јемир» (Сүл. мәс. 31:27). Јараданымызы тәглид едәрәк биз дә актив шәкилдә теократик ишләрлә мәшғул олмалыјыг. Аллаһа вар ҝүҹүмүзлә хидмәт етмәк бизә севинҹ ҝәтирир вә Јеһованы мәмнун едир. (Мәзмур 62:12 ајәсини оху.)

17, 18. Нәјә ҝөрә дејә биләрик ки, иманла давранмаг Јеһованын мәсләһәтләринә етибарымызы артырыр? Нүмунә чәк.

 17 Иманла давранмағымыз Јеһоваја етибарымызы мөһкәмләндирмәјә неҹә көмәк едир? Ҝәлин Мүгәддәс Јазылардан исраиллиләрин Вәд едилмиш дијара неҹә дахил олдугларыны нәзәрдән кечирәк. Јеһова каһинләрә әһд сандығыны бирбаша Иордан чајындан кечирмәји тапшырмышды. Лакин халг јахынлашанда јаз јағышлары уҹбатындан чајын суларынын дашдығыны ҝөрдү. Исраиллиләр нә едәҹәкдиләр? Онлар чајын кәнарында дүшәрҝә салаҹаг вә һәфтәләрлә, јахуд даһа чох отуруб суларын чәкилмәсини ҝөзләјәҹәкдиләр? Хејр, онлар Јеһоваја там етибар едиб Онун ҝөстәришләринә риајәт етдиләр. Бәс бунун нәтиҹәси неҹә олду? Биз охујуруг: «Сандығы дашыјан каһинләр Иордана ҝирәндә вә онларын ајаглары чајын суларына дәјәндә јухарыдан ахан сулар... тамамилә кәсилди. Халг чајы Јерихонун гаршысындан кечди. Рәббин Әһд сандығыны дашыјан каһинләр Иордан чајынын ортасында гуру јердә мөһкәм дурмушдулар. Бүтүн Исраиллиләр Иордан чајыны тамамилә кечәнә гәдәр гуру јердә ҝедирдиләр» (Јешуа 3:12—17). Тәсәввүр едирсиниз, һәмин ҝүҹлү ахан суларын дајандығыны ҝөрмәк неҹә дә севиндириҹи иди! Бәли, Јеһованын ҝөстәришләринә етибар етмәләри сајәсиндә исраиллиләрин Она олан иманы мөһкәмләнди.

Јешуанын ҝүнләриндәки исраиллиләр кими, сән дә Јеһоваја етибар етдијини ҝөстәрәҹәксәнми? (17, 18-ҹи абзаслара бах)

18 Дүздүр, бу ҝүн Јеһова халгы үчүн белә мөҹүзәләр ҝөстәрмир, анҹаг иманларына ҝөрә онлары да хејир-дуаландырыр. Аллаһын фәал гүввәси онлара Падшаһлыг һаггында хош хәбәри бүтүн дүнјада тәблиғ етмәк ишиндә дәстәк олур. Вә Јеһованын ән өндә ҝедән Шаһиди олан дирилмиш Иса Мәсиһ өз шаҝирдләрини әмин етмишди ки, бу ваҹиб иши һәјата кечирмәкдә онлара көмәк едәҹәк: «Буна ҝөрә дә ҝедин вә бүтүн милләтләрин ичиндә шаҝирд һазырлајын... Мән бу дөврүн јекунуна кими һәмишә сизинләјәм» (Мат. 28:19, 20). Утанҹаг олан Шаһидләрин бир чоху өз нүмунәләриндән әмин ола биләрләр ки, Аллаһын мүгәддәс руһу онлара тәблиғдә ҹәсарәтлә данышмаға көмәк едир. (Мәзмур 119:46; 2 Коринфлиләрә 4:7 ајәләрини оху.)

19. Аллаһа истәдијимиз гәдәр хидмәт едә билмәсәк дә, нәјә әмин ола биләрик?

19 Бәзи баҹы-гардашларымыз хәстәликләр вә ја гоҹалыг уҹбатындан Аллаһа истәдикләри гәдәр хидмәт едә билмирләр. Бунунла белә, онлар әмин ола биләрләр ки, «мәрһәмәтли Ата вә һәр ҹүр тәсәлли Аллаһы» олан Јеһова һәр бир мәсиһчинин вәзијјәтини баша дүшүр (2 Кор. 1:3). О, Падшаһлығын мараглары үчүн етдијимиз һәр шеји гијмәтләндирир. Һәр биримиз јадда сахламалыјыг ки, имкан дахилиндә нә гәдәр ишләр ҝөрмәјә чалышсаг да, хиласымыз, әсас етибарилә, Мәсиһин фидјә гурбанлығына иман етмәјимиздән асылыдыр (Ибр. 10:39).

20, 21. Јеһоваја етибар етдијимизи һансы үсулларла ҝөстәрә биләрик?

20 Ибадәтимиз имкан дахилиндә вахтымызы, ҝүҹүмүзү вә мадди вәсаитләримизи сәрф етмәји тәләб едир. Бәли, биз хош хәбәри тәблиғ етмәк үчүн әлимиздән ҝәләни етмәк истәјирик (2 Тим. 4:5). Әслиндә, буну етмәк бизә хошбәхтлик ҝәтирир, чүнки бунун сајәсиндә башгалары «һәгигәт барәсиндә дәгиг билијә [јијәләнир]» (1 Тим. 2:4). Ајдындыр ки, Аллаһымыз Јеһоваја шәрәф ҝәтирмәк вә Она һәмд етмәк бизи руһән зәнҝинләшдирир (Сүл. мәс. 10:22). Бу да бизә Јараданымыза там етибар етмәјә көмәк едир (Ром. 8:35—39).

21 Артыг мүзакирә етдијимиз кими, Јеһованын һикмәтли ҝөстәришләринә етибар өз-өзүнә јаранмыр; бунун үчүн биз вар ҝүҹүмүзлә чалышмалыјыг. Буна ҝөрә дә дуа етмәклә Јеһоваја етибарыны мөһкәмләндир. Јеһованын Өз вәдләрини кечмишдә неҹә јеринә јетирдији вә ҝәләҹәкдә неҹә јеринә јетирәҹәји барәдә дүшүн. Бундан савајы, Јеһоваја етибарыны ибадәт етмәклә мөһкәмләндир. Бәли, Јеһованын өјүдләри әбәдидир. Бу өјүдләрә әмәл етсән, әбәди јашаја биләрсән!