Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) сентјабр 2013

Журналын бу сајында неҹә мүдрик гәрарлар верә биләҹәјимиз, Јеһова Аллаһла мүнасибәтләримизи неҹә мөһкәмләндирәҹәјимиз, Јеһованын өјүдләриндән һансы фајданы әлдә едәҹәјимиз мүзакирә олунаҹаг.

Гаршылашдырмалардан јарарланын

Иса тез-тез гаршылашдырмалардан истифадә едирди. Башгаларына Мүгәддәс Китаб һәгигәтини өјрәнмәјә көмәк етмәк үчүн гаршылашдырмалардан неҹә истифадә етмәји өјрәнин.

Јеһованын өјүдләри етибарлыдыр

Јеһова халгына ҝөстәриш вә рәһбәрлик верәркән һәмишә өјүд-нәсиһәт верир. Бу ҝүн биз Аллаһын өјүдләринә нә үчүн етибар едә биләрик?

Гој Јеһованын өјүдләри гәлбинә севинҹ ҝәтирсин

Јеһованын ҝөстәришләриндән һәзз алырыг, јохса һәрдән онлара ағыр јүк кими бахырыг? Онун өјүдләринә етибарымызы неҹә мөһкәмләндирә биләрик?

Бүсбүтүн дәјишмисәнми?

Нәјә ҝөрә бүтүн мәсиһчиләр бүсбүтүн дәјишмәлидирләр? Бүсбүтүн дәјишмәк өзүнә нәји дахил едир вә бу мәсәләдә неҹә уғурлу олмаг олар?

Мүдрик гәрарлар вер

Гәрарларымызын Аллаһын ирадәсинә ујғун олдуғуна неҹә әмин ола биләрик? Гәбул етдијимиз гәрарлара ујғун давранмагда бизә нә көмәк едәр?

Пионер хидмәти Аллаһла мүнасибәтләримизи мөһкәмләндирир

Пионер хидмәтинин Аллаһла мүнасибәтимизи мөһкәмләндирдијини ҝөстәрән сәккиз үсулу арашдыр. Бу дәјәрли хидмәти давам етдирмәјә сәнә нә көмәк едә биләр?

Охуҹуларын суаллары

Јәһја 11:35 ајәсиндә тәсвир олундуғу кими, Лазары дирилтмәздән әввәл Исанын ҝөзләриндән нә үчүн јаш ахмышды?