Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Пионер хидмәти Аллаһла мүнасибәтләримизи мөһкәмләндирир

Пионер хидмәти Аллаһла мүнасибәтләримизи мөһкәмләндирир

«Аллаһымызы тәрәннүм етмәк нә гәдәр јахшыдыр!» (МӘЗ. 147:1).

1, 2. а) Севдијимиз инсан барәдә дүшүнмәјин вә данышмағын сајәсиндә нә мүмкүндүр? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.) б) Һансы суаллары нәзәрдән кечирәҹәјик?

СЕВДИЈИМИЗ инсан барәдә дүшүнәндә вә данышанда онунла достлуғумуз даһа да мөһкәмләнир. Буну Јеһова илә мүнасибәтләримизә дә шамил етмәк олар. Давуд чобан оланда ҝөјүн үзүнә сәпәләнмиш улдузлары сејр етмәк вә тајы-бәрабәри олмајан Јарадан барәдә дүшүнмәк үчүн чох вахт ајырырды. О јазмышды: «Әлләринин иши олан ҝөјләри, Өз јеринә дүздүјүн ај вә улдузлары ҝөрдүкдә дејирәм: “Инсан кимдир ки, онун һаггында дүшүнүрсән? Бәшәр оғлу кимдир ки, онун гајғысыны чәкирсән?”» (Мәз. 8:3, 4). Ејнилә, һәвари Павел Јеһованын руһани Исраиллә бағлы нијјәтинин неҹә һејрәтамиз шәкилдә јеринә јетдији барәдә јазараг белә нида етмишди: «Аллаһын хејир-дуасы неҹә дә болдур, һикмәти вә билији дәрин бир үммандыр!» (Ром. 11:17—26, 33).

2 Хидмәтдә оланда биз Јеһова һаггында фикирләшир вә данышырыг. Бу да бизә мүсбәт тәсир ҝөстәрир. Таммүддәтли хидмәтдә иштирак едәнләрин бир чоху диггәт јетирмишләр ки, хидмәтдә даһа чох иштирак етмәјин сајәсиндә онларын Аллаһа олан мәһәббәти даһа да артыб. Бу мәгалә һәм таммүддәтли хидмәтчиләрә, һәм дә бу мәгсәдә ҹан атанлара нөвбәти суалларын үзәриндә дүшүнмәјә көмәк едәҹәк: «Таммүддәтли хидмәт Јеһова илә мүнасибәтләрини неҹә мөһкәмләндирә биләр?» Әҝәр артыг пионерсәнсә, өзүндән соруш: «Бу дәјәрли хидмәтими давам етдирмәјә мәнә нә көмәк едәр?» Амма әҝәр һәлә пионер дејилсәнсә: «Пионер олмаг үчүн һансы дәјишикликләри едә биләрәм?» — дејә өзүнә суал вер. Ҝәлин ҝөрәк пионер хидмәти Аллаһла мүнасибәтләримизи неҹә мөһкәмләндирә биләр.

 ТАММҮДДӘТЛИ ХИДМӘТИН АЛЛАҺЛА МҮНАСИБӘТИМИЗДӘ РОЛУ

3. Хидмәтдә Падшаһлығын ҝәтирәҹәји хејир-дуалар барәдә данышмаг бизә һансы фајданы ҝәтирир?

3 Башгалары илә Аллаһын Падшаһлығынын ҝәтирәҹәји хејир-дуалар барәдә данышмаг бизи Јеһоваја јахынлашдырыр. Хидмәтдә һансы ајәләрдән истифадә етмәји хошлајырсан? Ола билсин, ән чох Мәзмур 37:10, 11; Даниел 2:44; Јәһја 5:28, 29 вә ја Вәһј 21:3, 4 ајәләриндән истифадә едирсән. Һәр дәфә бу ајәләрдәки вәдләр барәдә башгаларына данышанда сәхавәтли Аллаһымызын, һәгигәтән дә, «һәр бир ҝөзәл бәхшиш вә һәр бир камил һәдијјә» бәхш едән олдуғуну өзүмүзә хатырлатмыш олуруг. Бу, бизи Она даһа да јахынлашдырыр (Јаг. 1:17).

4. Башгаларынын руһани вәзијјәтини ҝөрәндә Аллаһын хејирхаһлығына ҝөрә миннәтдарлығымыз нә үчүн артыр?

4 Тәблиғ етдијимиз инсанларын руһән јохсуллуг ичиндә олдугларыны ҝөрәндә һәгигәти даһа чох гијмәтләндиририк. Бу дүнјадакы инсанларын әлиндә мүвәффәгијјәтә вә хошбәхтлијә наил олмаг үчүн етибарлы рәһбәрлик јохдур. Онларын әксәријјәтини ҝәләҹәк нараһат едир вә онлар үмидсиздирләр. Онлар һәјатын мәнасыны ахтарырлар. Һәтта диндар инсанлардан чохунун да Мүгәддәс Китаб биликләри аздыр. Онлар гәдим Ниневанын сакинләринә чох охшајырлар. (Јунус 4:11 ајәсини оху.) Хидмәтдә нә гәдәр чох иштирак едириксә, тәблиғ етдијимиз инсанларла Јеһованын халгынын руһани вәзијјәти арасындакы фәрги бир о гәдәр ајдын ҝөрүрүк (Јешаја 65:13). Амма Јеһова јалныз Өз халгынын руһани тәләбатларынын гејдинә галмыр, О, һәр кәси тәсәлли вә әсил үмид әлдә етмәјә дәвәт едир. Вә бу, бизә Онун неҹә хејирхаһ Аллаһ олдуғуну хатырладыр (Вәһј 22:17).

5. Башгаларына руһани ҹәһәтдән көмәк етмәк өз проблемләримизә олан мүнасибәтимизә неҹә тәсир едир?

5 Башгаларына руһани ҹәһәтдән көмәк едәндә өз проблемләримизин өһдәсиндән ҝәлмәк бизә даһа асан олур. Триша адлы пионер бир баҹы валидејнләри бошананда бунун доғрулуғуна әмин олду. О бөлүшүр: «Бу, һәјатымда алдығым ән емосионал зәрбә иди». Бир ҝүн о, һәддән артыг кәдәрли олмасына вә евдән чөлә чыхмаг истәмәмәсинә бахмајараг, үч ушагла Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси кечирмәјә ҝетди. Онларын вәзијјәти онункундан гат-гат пис иди. Аталары онлары атмышды, бөјүк гардашлары исә онларла чох пис рәфтар едирди. Триша дејир: «Мәним проблемләрим вә чәкдијим үрәк ағрысы онларынкынын јанында һеч нә имиш. Мүгәддәс Китабы өјрәндикләри заман онларын балаҹа ҝөзләри парылдајыр вә севинҹдән үзләри ҝүлүрдү. Бу ушаглар мәним үчүн Јеһовадан пај иди, хүсусилә дә һәмин ҝүн».

6, 7. а) Башгаларына Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини өјрәдәндә иманымыз неҹә мөһкәмләнир? б) Мүгәддәс Китаб принсипләринин өјрәнән адама һәјатыны дәјишмәјә көмәк етдијини ҝөрмәк бизә неҹә тәсир едир?

6 Башгаларына Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини өјрәтмәк иманымызы мөһкәмләндирир. Тәблиғ етдикләри тәлимә әсасән давранмајан јәһудиләр барәдә һәвари Павел јазмышды: «Башгаларыны өјрәдә-өјрәдә нә үчүн өзүнү өјрәтмирсән?» (Ром. 2:21). Буҝүнкү пионерләр онлардан неҹә дә фәргләнир! Адәтән, онларын башгаларына һәгигәти өјрәтмәк вә Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси кечирмәк үчүн чохлу имканлары олур. Буну еффектив шәкилдә етмәк үчүн онлардан һәр бир дәрсә һазырлашмаг, һәтта лазым ҝәләрсә, суаллары ҹавабландырмаг үчүн ахтарышлар апармаг тәләб олунур. Ҹанан адлы пионер баҹы дејир: «Һәр дәфә башгаларына һәгигәти өјрәдәндә һисс едирәм ки, бу, үрәјимдә вә ағлымда дәрин из гојур. Нәтиҹәдә, иманым зәифләмир, әксинә, даһа да мөһкәмләнир».

7 Мүгәддәс Китабы өјрәнән инсанларын Аллаһын Кәламындакы принсипләри тәтбиг едәрәк һәјатларыны јахшылашдырдыгларыны ҝөрмәк Аллаһын мүдриклијинә олан миннәтдарлығымызы артырыр (Јешаја 48:17, 18). Бу да, өз нөвбәсиндә, бизә бу принсипләри өз һәјатымызда даһа гәтијјәтлә тәтбиг етмәјә көмәк едир.  Адриана адлы башга бир пионер баҹы дејир: «Өз мүдрикликләринә ҝүвәндикләри тәгдирдә инсанларын һәјаты алт-үст ола биләр. Анҹаг Јеһованын мүдриклијинә ҝүвәнәндә дәрһал фајда әлдә етмәјә башлајырлар». Ејнилә, Фил адлы гардаш дејир ки, инсанларын өз һәјатларыны Јеһованын көмәји илә неҹә дәјишдикләрини ҝөрмәк ону һејрәтә ҝәтирир.

8. Хидмәтдә баҹы-гардашларла әмәкдашлығын бизә һансы фајдасы вар?

8 Хидмәтдә баҹы-гардашларла әмәкдашлыг бизи руһландырыр (Сүл. мәс. 13:20). Әксәр пионерләр һәмиманлылары илә хидмәтә јетәринҹә вахт ајырыр. Бунун сајәсиндә «бир-биримизи [руһландырмаға]» даһа чох имканымыз олур (Ром. 1:12; Сүлејманын мәсәлләри 27:17 ајәсини оху). Лиза адлы пионер бир баҹы гејд едир: «Иш јеримдә рәгабәт вә пахыллыг руһу һөкм сүрүр. Һәр ҝүн гејбәт вә налајиг данышыг ешитмәјә мәҹбурсан. Нәјин баһасына олурса олсун, габаға ҝетмәјә чалышырлар. Бәзән мәсиһчи давранышына ҝөрә ришхәндә мәруз галырсан. Анҹаг һәмиманлыларла хидмәтдә әмәкдашлыг етмәк инсаны, һәгигәтән дә, руһландырыр. Ҝүнүн сонунда нә гәдәр јорғун олсам да, евә јүксәк әһвал-руһијјә илә гајыдырам».

9. Әрлә арвадын бирҝә пионер кими хидмәт етмәк никаһ телләринә неҹә тәсир едир?

9 Әрлә арвадын бирҝә пионер кими хидмәт етмәси никаһ телләрини мөһкәмләндирир (Ваиз 4:12). Әри илә бирҝә пионер кими хидмәт едән Мадлен адлы баҹы дејир: «Һәјат јолдашымла мән ҝүн әрзиндә хидмәтдә баш верәнләри вә ја Мүгәддәс Китабы охујаркән хидмәтлә бағлы тапдығымыз фикирләри бир-биримизлә бөлүшмәк үчүн вахт ајырырыг. Бирҝә пионер кими хидмәт етдијимиз илләр әрзиндә мүнасибәтләримиз даһа да мөһкәмләнир». Һәмчинин Триша дејир: «Һеч биримиз борҹа ҝирмәк истәмирик, буна ҝөрә дә арамызда һеч вахт пул үстүндә дава дүшмүр. Бизим  хидмәт графикимиз ејни олдуғундан бирҝә бир-биримизин тәкрарларына вә Мүгәддәс Китабы өјрәтдијимиз инсанлара баш чәкирик, бу, бизә емосионал вә руһани ҹәһәтдән ејни сәвијјәдә галмаға көмәк едир».

Мәналы һәјат сүрмәк үчүн таммүддәтли хидмәтдә фәал ол (9-ҹу абзаса бах)

10. Аллаһын Падшаһлығыны биринҹи јеринә гојмаг вә Аллаһын дәстәјини һисс етмәк Она мүнасибәтимизә неҹә тәсир едир?

10 Биз Аллаһын Падшаһлығыны һәјатымызда биринҹи јерә гојанда, Јеһованын дәстәјини һисс едәндә вә дуаларымыза ҹаваб вердијини ҝөрәндә Она етибарымыз мөһкәмләнир. Әслиндә, бүтүн садиг мәсиһчиләр Јеһоваја етибар едирләр. Амма таммүддәтли хидмәтчиләр баша дүшүрләр ки, јалныз Јеһоваја бел бағламағын сајәсиндә онлар пионер кими хидмәтләрини давам етдирә билирләр. (Матта 6:30—34 ајәләрини оху.) Һәјат јолдашы илә бирҝә пионер кими хидмәт едән рајон нәзарәтчисинин көмәкчиси Корт адлы гардаш бир јығынҹаға баш чәкмәјә разы олду, онларын евиндән ора ики саат јарым јол ҝетмәк лазым иди. Онларын машынындакы јанаҹаг јалныз бир тәрәфә ҝетмәјә чатырды, маашыны алмаға исә һәлә бир һәфтә вар иди. Корт дејир ки, онлар буну едә биләҹәкләринә әмин дејилдиләр. Дуа етдикдән сонра онлар бу тәјинаты јеринә јетирә биләҹәкләринә гәрар вердиләр, чүнки әмин идиләр ки, Аллаһ онларын гајғысына галаҹаг. Онлар ҝетмәјә һазырлашырдылар ки, бир баҹы зәнҝ едиб онлара һәдијјә вермәк истәдијини деди. Баҹы онларын јолуна лазым олан мигдарда пул верди. Корт дејир: «Дәфәләрлә бу кими һадисәләрин шаһиди оланда Јеһованын әлинин үзәримиздә олдуғуну һисс етмәк асан олур».

11. Пионерләрин алдығы хејир-дуалардан бәзиләри һансылардыр?

11 Бәли, пионерләр чох вахт ҝөрүрләр ки, өзләрини Јеһоваја хидмәтә һәср едәндә вә Онунла јахын мүнасибәтләрини горујанда сајсыз-һесабсыз хејир-дуалар алырлар (Ганун. т. 28:2). Бунунла белә, пионер хидмәтинин өз чәтинликләри вар. Аллаһын һеч бир хидмәтчиси Адәмин үсјанынын төрәтдији проблемләрдән сығорталанмајыб. Буна ҝөрә дә бәзи пионерләр өз хидмәтләрини бир мүддәт дајандырмаға мәҹбур олублар. Анҹаг проблемләрлә баҹармаг, һәтта онлары арадан галдырмаг мүмкүндүр. Бәс хидмәтләрини севинҹлә давам етдирмәјә пионерләрә нә көмәк едә биләр?

ТАММҮДДӘТЛИ ХИДМӘТДӘ ГАЛ

12, 13. а) Әҝәр пионер тәблиғ нормасыны чатдырмаға чәтинлик чәкирсә нә етмәлидир? б) Һәр ҝүн Мүгәддәс Китабы охумаға, шәхси өјрәнмә апармаға вә дәриндән дүшүнмәјә вахт ајырмаг нә үчүн ваҹибдир?

12 Әксәр пионерләрин ҝүнү ҝәрҝин кечир. Һәр шеји чатдырмаг чәтин олдуғундан јахшыҹа график гурмаг ҝәрәкдир (1 Кор. 14:33, 40). Әҝәр пионер тәблиғ нормасыны чатдырмаға чәтинлик чәкирсә, онда вахтындан неҹә истифадә етдијинә јенидән нәзәр салмалыдыр (Ефес. 5:15, 16). О, өзүндән соруша биләр: «Истираһәтә вә ҝүндәлик ишләрә нә гәдәр вахт ајырырам? Иш графикимдә дәјишиклик етмәлијәмми? Лазымсыз ишләрә һәддән чох вахт ајырмырам ки?» Һәр бир мәсиһчи разылашаҹаг ки, графикә нәјисә әлавә етмәк асандыр; белә ки, таммүддәтли хидмәтдә иштирак едән кәс мүнтәзәм олараг јеринә јетирдији ишләрә нәзәр салмалы вә әҝәр лазым ҝәлсә, мүәјјән дәјишикликләр етмәлидир.

13 Һәр ҝүн Мүгәддәс Китабы охумаг, шәхси өјрәнмә апармаг вә дәриндән дүшүнмәк пионерин графикинә мүтләг дахил олмалыдыр. Буна ҝөрә дә пионер гәтијјәтли олмалыдыр ки, аз әһәмијјәтли ишләр онун ҝөрмәли олдуғу ваҹиб ишләри үстәләмәсин (Филип. 1:10). Мисал үчүн, тутаг ки, пионер бүтүн ҝүн хидмәт етдикдән сонра евә ҝәлир. Ахшам исә нөвбәти јығынҹаг ҝөрүшүнә һазырлашмағы планлашдырыр. Лакин әввәлҹә она ҝәлән смс-ләри охујур. Сонра компүтер архасына кечиб ҝәлән мәктублары охујур вә онлара ҹаваб јазыр. Һәмчинин о, алмаг истәдији әшјанын гијмәтинин дүшүб-дүшмәдијини билмәк үчүн бир сајта дахил олур. Бир дә башыны галдырыб ҝөрүр ки, артыг ики саат  кечиб, амма һәлә дә ҝөрүшә һазырлашмаға башламајыб. Бахмајараг ки, о, буну планлашдырмышды. Проблем нәдәдир? Пешәкар идманчы өз карјерасыны узун мүддәт давам етдирмәк истәјирсә, формада галмалыдыр. Ејнилә, пионер дә таммүддәтли хидмәтини давам етдирмәк истәјирсә, мүнтәзәм шәхси өјрәнмә кечирмәлидир (1 Тим. 4:16).

14, 15. а) Нә үчүн пионер садә һәјат сүрмәлидир? б) Әҝәр пионер чәтинликләрлә үзләшәрсә нә етмәлидир?

14 Мүвәффәгијјәтли пионер чалышыр ки, садә һәјат сүрсүн. Иса Мәсиһ шаҝирдләрини ҝөзләрини тох сахламаға тәшвиг едирди (Мат. 6:22). О, өзү садә һәјат сүрдүјүндән јол вермирди ки, нәсә ону хидмәтини там шәкилдә иҹра етмәкдән јајындырсын. Буна ҝөрә дә о демишди: «Түлкүләрин дә, ҝөј гушларынын да јувасы вар, амма инсан Оғлунун башыны гојмаға белә јери јохдур» (Мат. 8:20). Исанын нүмунәсини тәглид етмәјә ҹан атан пионер јахшыҹа јадда сахламалыдыр ки, нә гәдәр чох әшјасы олса, онларын гуллуғуна, тәмиринә вә тәзәләнмәсинә бир о гәдәр пул вә вахт сәрф едәҹәк.

15 Пионерләр дәрк едирләр ки, онларын хидмәти хүсуси олса да, бу, онларын башгаларындан үстүн олдуғуна дәлаләт етмир. Әксинә, бу әнамы, јәни бу шәрәфли хидмәти Аллаһ Өз лүтфү сајәсиндә бизә һәвалә едиб. Демәли, бу хидмәти давам етдирмәк үчүн һәр бир пионер Јеһоваја ҝүвәнмәлидир (Филип. 4:13). Проблемләр вә чәтинликләр гачылмаздыр (Мәз. 34:19). Белә вәзијјәтдә пионер бу шәрәфли хидмәти дәрһал дајандырмаг әвәзинә, Јеһованын рәһбәрлијини ахтармалы вә Аллаһын она көмәк етмәсинә јол вермәлидир. (Мәзмур 37:5 ајәсини оху.) О, өз үзәриндә Аллаһын мәһәббәт долу көмәјини һисс едәндә гајғыкеш сәмави Атасына даһа да јахын олаҹаг (Јешаја 41:10).

ПИОНЕРЛӘРИН СЫРАСЫНА ГОШУЛА БИЛӘРСӘНМИ?

16. Пионер олмаг истәјирсәнсә нә етмәлисән?

16 Әҝәр сән таммүддәтли хидмәтдә олан инсанларын дујдуғу севинҹи дадмаг истәјирсәнсә, бу һагда Јеһоваја дуа ет (1 Јәһ. 5:14, 15). Пионерләрлә сөһбәт ет. Гаршына сәнә пионер олмаға көмәк едәҹәк мәгсәдләр гој. Кејс вә Ерика мәһз белә етмишди. Бир чох ҹүтлүкләр кими, онлар да аилә гурдугдан сонра бүтүн ҝүнү ишләјирдиләр ки, өзләринә ев вә машын алсынлар. Онлар дејир: «Бизә елә ҝәлирди ки, бу шејләр бизи хошбәхт едәҹәк, амма бу, һеч вахт белә олмады». Кејс ишдән чыхандан сонра көмәкчи пионер кими хидмәт етмәјә башлады. О бөлүшүр: «Пионерлик мәнә хидмәтин ҝәтирдији севинҹи даддырды». Бу ҹүтлүк онлара садә һәјат сүрмәјин вә пионерлијин ҝәтирдији севинҹи ҝөрмәјә көмәк едән пионер әр-арвадла достлашдылар. Кејс вә Ерика нә етди? «Биз руһани мәгсәдләримизи бир вәрәгә јазыб сојудуҹунун үзәринә јапышдырыр вә наил олдуғумуз һәр мәгсәди ишарәләјирдик». Бир мүддәтдән сонра онлар пионер олдулар.

17. Пионер олмаг үчүн графикиндә вә һәјат тәрзиндә дәјишиклик етмәк нә үчүн мүдриклик оларды?

17 Пионерләрин сырасына гошула биләрсәнми? Әҝәр инди пионер кими хидмәт едә билмәјәҹәјини дүшүнүрсәнсә, онда хидмәтдә әлиндән ҝәләни етмәклә Јеһова илә мүнасибәтләрини даһа да мөһкәмләндирә биләрсән. Дуа едиб ҝөтүр-гој етдикдән сонра ҝөрәҹәксән ки, графикиндә вә ја һәјат тәрзиндә мүәјјән дәјишикликләр етмәклә пионер ола биләрсән. Пионер хидмәтинә башласан, әмин олаҹагсан ки, әлдә едәҹәјин хејир-дуалар верәҹәјин гурбанлардан гат-гат чохдур. Падшаһлығын марагларыны өзүнкүндән үстүн тутмағын, еләҹә дә башгаларына јахшылыг етмәјин ҝәтирдији бөјүк севинҹи дујаҹагсан (Мат. 6:33). Бундан әлавә, Јеһова һаггында дүшүнмәк вә данышмаг үчүн даһа чох имканын олаҹаг. Аллаһа олан мәһәббәтин артаҹаг вә Онун үрәјини шад едәҹәксән.