Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 IBHAYIBHELI LISHINTSHA UKUPHILA

IBhayibheli Lishintsha Ukuphila

IBhayibheli Lishintsha Ukuphila
  • UNYAKA AZALWA NGAWO: 1960
  • IZWE AZALELWA KULO: IFINLAND
  • UMLANDO: UMCULI WOMCULO ONESIGQI ESINAMANDLA

UKUPHILA KWAMI:

Ngakhulela emphakathini ongenamali kangako edolobheni elisethekwini laseTurku. Ubaba wayengumshayi-sibhakela ongumpetha, futhi mina nomfowethu omncane sasingene shí ekushayeni isibhakela. Esikoleni, ngangivame ukucelwa inselele futhi nganginganqikazi ukulwa. Ngesikhathi ngiba ibhungu, ngajoyina iqembu lezigila-mkhuba elangenza ngahlale ngilwa. Ngaqala nokuthanda umculo onesigqi esinamandla futhi ngangiphupha ngokuba isihlabani kuwo.

Ngathenga izigubhu, ngakha iqembu labaculi futhi ngokushesha ngaba umculi oholayo kuleli qembu lethu. Ngangichazeka uma sengihlanya esiteji. Ngenxa yokuthi iqembu lethu lalinonya futhi ligqoka ngobudlabha, kancane kancane saqala ukuthandwa. Saqala ukucula phambi kwabantu abaningi futhi saqopha izingoma ezimbalwa, eyokugcina yadla ubhedu. Ngasekupheleni kwawo-1980, saya e-United States ukuze iqembu lethu laziwe kakhudlwana. Senza amakhonsathi ambalwa eNew York naseLos Angeles, futhi saxhumana nosaziwayo emkhakheni womculo ngaphambi kokuba sibuyele eFinland.

Nakuba ngangikujabulela ukuba kuleli qembu lomculo, ngangifuna ukuphila kwami kube nenjongo ngokwengeziwe. Ngadumala lapho ngibona ukhahlo embonini yomculo, futhi ngakhungathekiswa ukuphila kwami okwakugcwele ukusaphaza. Ngaba nomuzwa wokuthi ngingumuntu omubi, futhi ngangesaba ukusha esihogweni. Ngazama ukuthola izimpendulo kuzo zonke izincwadi ezikhuluma ngenkolo futhi ngangithandaza ngokujulile ngicela usizo lukaNkulunkulu, ngisho noma nganginomuzwa wokuthi angisoze ngamjabulisa.

INDLELA IBHAYIBHELI ELAKUSHINTSHA NGAYO UKUPHILA KWAMI:

Ngangisebenza eposini lendawo ukuze ngiziphilise. Ngolunye usuku ngathola ukuthi omunye wabantu engisebenza nabo unguFakazi KaJehova. Ngambuza imibuzo eminingi. Izimpendulo zakhe ezinengqondo nezisekelwe eBhayibhelini zangihlaba umxhwele, ngakho ngavuma ukufunda naye iBhayibheli. Ngemva kokuba sesifunde amasonto ambalwa, iqembu lami lomculo lathenjiswa inkontilaki yokuqopha  amaculo alo nethuba lokuba akhululwe e-United States. Ngaba nomuzwa wokuthi leli kwayithuba eliyingqayizivele.

Ngatshela uFakazi owayengifundela ukuthi ngifuna ngempela ukuqopha lezi zingoma futhi ngemva kwalokho ngizoyisebenzisa ngempela imithetho yeBhayibheli ekuphileni kwami. Akazange angitshele umbono wakhe; wamane nje wangicela ukuba ngifunde amazwi kaJesu akuMathewu 6:24. Leli vesi lithi: “Akekho ongakhonza amakhosi amabili.” Ngakhexa lapho ngithola incazelo yala mazwi kaJesu. Kodwa ngemva kwezinsuku ezimbalwa kwakhexa yena lo Fakazi! Ngamtshela ukuthi ngenxa yokuthi ngifuna ukulandela uJesu, ngilishiyile iqembu lami lomculo!

IBhayibheli lalinjengesibuko esangibonisa amaphutha ami. (Jakobe 1:22-25) Ngabona ukuthi nganginonya: Ngangiziqhenya futhi ukufuna kwami ukuvelela kwakunganeliseki. Nganginenhlamba, ngilwa, ngibhema futhi ngidakwa. Lapho ngibona indlela ukuphila kwami okwakungqubuzana ngayo nemithetho yeBhayibheli, ngakhungatheka. Noma kunjalo, ngase ngikulungele ukwenza izinguquko.—Efesu 4:22-24.

“UBaba wethu osezulwini unesihe futhi ufuna ukubopha amanxeba alabo abaphendukayo ezonweni zabo”

Ekuqaleni, ngangizisola kakhulu ngezinto ezimbi engangizenza. Kodwa uFakazi engangifunda naye iBhayibheli wangisiza kakhulu. Wangibonisa lokho iBhayibheli elikushoyo ku-Isaya 1:18: “Nakuba izono zenu kungenzeka ukuthi zibomvu klebhu, zizokwenziwa zibe mhlophe njengeqhwa.” Leli vesi namanye angiqinisekisa ukuthi uBaba wethu osezulwini unesihe futhi ufuna ukubopha amanxeba alabo abaphendukayo ezonweni zabo.

Lapho sengimazi uJehova njengoMuntu, ngafuna ukunikezela ukuphila kwami kuye. (IHubo 40:8) Ngabhapathizwa ngo-1992 emhlanganweni wezizwe woFakazi BakaJehova owawuseSt. Petersburg, eRussia.

INDLELA ENGIYE NGAZUZA NGAYO:

Ngiye ngathola abangane abaningi abahle phakathi kwabakhulekeli bakaJehova. Ngezikhathi ezithile, siyahlangana sidlale umculo owakhayo futhi sijabulele lesi sipho esivela kuNkulunkulu. (Jakobe 1:17) Isibusiso esikhethekile engisitholile ukushada noKristina, inkosikazi yami engiyithandayo. Siye sajabulela izinto eziningi ndawonye sabhekana nezinselele zokuphila futhi ngathululela isifuba sami kuye.

Ukube angizange ngibe uFakazi KaJehova, mhlawumbe ngabe kade ngafa. Esikhathini esidlule, ngangihlale ngisezinkingeni. Manje ukuphila kwami sekunenjongo yangempela, futhi senginomuzwa wokuthi yonke into ihamba kahle.