Dawunlowuda eli khadi lomntu oseBhayibhileni uze ufunde ngoHana, umama kamprofeti uSamuweli. Liprinte, ulisike, uligobe uze uligcine.