Xa sineengxaki sisenokucinga ukuba ukonwaba nokuba noxolo yinto engasoze yenzeke. Sekunjalo, iBhayibhile incede abantu abaninzi banyamezela iingxaki, bangabi buhlungu kakhulu iphinde yabanceda baphila ubomi obunenjongo. Nawe inokukunceda iBhayibhile wonwabe.