Dawunlowuda eli khadi leBhayibhile uze ufunde ngoManowa, uyise womntu owomeleleyo owakha waphila. Liprinte, ulisike, uligobe uze uligcine.