Ingxelo yokugcinwa, eyokuguqulelwa neyokusasazwa kweBhayibhile yahlukile kwezinye iincwadi. Izinto ezintsha ezifunyenweyo zisabonisa indlela echane ngayo. Kungakhathaliseki ukuba wawukhonza phi, uyayibona into yokuba iBhayibhile ayifani nezinye iincwadi.