Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Kurhamarhikuecha engaksï sánderu úkuarhijka Jeobaeri testiguecheri

KURHAMARHIKUECHA ENGAKSÏ SÁNDERU ÚKUARHIJKA

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha no úntajki Nabidadini?

Uánikua kʼuiripu úntasïndi Nabidadi nájkiruka mítika eska uaxastakata uéraska kʼuiripu jimbo enga no marhuakuenga Tata Diosïni. Exe je andiksïsï Jeobaeri testiguecha no májkueni.

KURHAMARHIKUECHA ENGAKSÏ SÁNDERU ÚKUARHIJKA

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha no úntajki Nabidadini?

Uánikua kʼuiripu úntasïndi Nabidadi nájkiruka mítika eska uaxastakata uéraska kʼuiripu jimbo enga no marhuakuenga Tata Diosïni. Exe je andiksïsï Jeobaeri testiguecha no májkueni.

¿Arhiasïnksï Jeobaeri testiguecha kʼuiripuechani eskaksï mójtakuaka imecheri relijionini?

¿Afuersaksï uékasïni Jeobaeri testiguecha imecheri eianhpikua jimbo eskaksï imecha jingoniuaka? ¿Afuersaksï uékasïni eskaksï máteruecha mójtakuaka relijionini?

¿Kristianueskiksï Jeobaeri testiguecha?

Miá je, eskachi no májkueniska eska imecha engaksï kristianu arhikuarhijka.

Jakajkukuecha

¿Ambeksï jakajkusïni Jeobaeri testiguecha?

Exea je juchari 15 jakajkukuechani engachi jimbo sánderu mítikateka.

¿Jakajkusïnksï Jesusini Jeobaeri testiguecha?

Exe je andisï jukaparhakue mintsikani Jesusini para kristianuecha engaksï jurhimbitiika.

¿Jakajkusïnksï Jeobaeri testiguecha eskaksï imajkusï jindeka relijioni jurhimbiti?

¿Uandaspi Jesusi eskaksï uánikua xanharuecha jarhaska engaksï pʼímutantspijka?

¿Jiókuarhisïnksï Jeobaeri testiguecha máteru relijionichani?

Jorhenguarhi je na enga respetarpini xarhatajka néksï jindeski jurhimbiti kristianuecha.

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha no jiókuarhijki iurhiriri jatantani?

Uánikua ambe uandanhasïndi Jeobaeri testiguecheri ka engaksï no jiókuarhijka jatantani iurhiri. Ixujtsï exentaaka ambe enga jurhimbikueka.

¿Jakajkusïnksï Jeobaeri testiguecha ambe enga kreasionismu jorhentpijka?

¿Mítispijtsï eskaksï máru jakajkukuecha kreasionistecheri no terokuntasïnga imani ambe jingoni enga Biblia jorhentpijka?

¿Jakajkusïnksï Jeobaeri testiguecha Antiguo Testamentuni?

¿Jarhaski ma parti Bibliaeri enga nóteru marhuajkia? Exe je nénaksï uá kristianuecha marhuanchani ambe enga ióntki úkuarhipka ka ambakiti arhistakuechani engaksï Karakata Ebreaecharhu jaka.

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha no úrajki krusini?

Nájkirukachi Jeobaeri testiguecha kristianuecheka, nochi úrasïnga krusini ka níjtuchi kómarhijki. Exe je andi.

Istoria ka kúnguarhikua

¿Né uaxastaski Jeobaeri testiguecheri kúnguarhikuani?

¿Charles Taze Russell uaxastaski jimbanhi relijioni ma? Exe je andi nómbe.

¿Náki tumina jingoni úkuarhisïni ánchikuarhita Jeobaeri testiguecheri?

Imecheri eianhpikua sánderu kánikua úkuarhixati, nájkirukaksï no kurhajkuarhijka tumina ka ni diesmu. ¿Nénaksï úsïni i ambe?

¿Meiampisïnksï diesmu Jeobaeri testiguecha?

¿Jatsiskiksï para íntskuni Jeobaeri testiguecha kantidadi ma tuminaeri enga uaxastakata jaka imecheri kúnguarhikuani?

¿Meiamunhasïnksï Jeobaeri testiguecheri orhejtsïkuticha?

¿Jatsiskiksï grupuni ma engaksï ísïka eska kleru? ¿Néksï marhuasïni komueska eianhpiricha engaksï sésikua intsïnhakia paraksï eianhpini?

¿Jarhaskiksï nanaka Jeobaeri testiguecha engaksï eianhpirika?

¿Náki ánchikuarhitaksï úsïni nanaka Jeobaeri testiguecha eianhpikuarhu ambakiti ambe interu parhakpinirhu?

¿Nénaksï organisadu jarhaski Jeobaeri testiguecheri kúnguarhikuecha?

Exe je nénajtsï uá arhistaminhani ka jorhendanhani ini kúnguarhikuarhu.

¿Ambeski Watch Tower Bible and Tract Society?

¿Néna ánchikuarhisïni Jeobaeri testiguecheri organisasioni?

Testigueni

¿Uá kʼuiripu ma nóteru Jeobaeri testiguenia?

Kʼuiripu ma uáti nóteru Testiguenia tsimani ambe jimbo.

¿Nóteruksï uandajpaasïni Jeobaeri testiguecha imechani engaksï nóteru imecheri relijioni anapuejkia?

Exe je andisï ménisï uétarhijki eska nema petanhantaaka kúnguarhikuarhu uératini paraka kʼuiripu kʼuanhatsintaaka kúnguarhikuarhu.

Aianhpikua

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha iámindu kʼumanchikuecharhu nirajki?

Jorhenguarhi je ambe enga arhiapka Jesusi imeri orheta jorhenguarhitichani eskaksï úpiringa.

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha pʼorhembijki kʼuiripuni enga jatsikia relijioni ma?

¿Ambejtsïni manatasïni parachi uandontskuarhini kʼuiripu jingoni enga jatsikuarhikia relijioni ma?

¿Arhiasïnksï Jeobaeri testiguecha kʼuiripuechani eskaksï mójtakuaka imecheri relijionini?

¿Afuersaksï uékasïni Jeobaeri testiguecha imecheri eianhpikua jimbo eskaksï imecha jingoniuaka? ¿Afuersaksï uékasïni eskaksï máteruecha mójtakuaka relijionini?

¿Néna úkuarhisïni estudiu bíbliku ma engaksï Jeobaeri testiguecha íntspejka?

Exe je na engaksï úkuarhijka juchari estudiuecha Bibliarhu anapu engaksï gratisika.

¿Úsïnksï Jeobaeri testiguecha ánchikuarhita ma komueska misioneruecha?

¿Néksï úsïni ánchikuarhitani komueska misioneruecha? ¿Andiksïsï újki? ¿Pʼirasïnksï preparasioni espesiali ma?

¿Jarhaskiksï nanaka Jeobaeri testiguecha engaksï eianhpirika?

¿Náki ánchikuarhitaksï úsïni nanaka Jeobaeri testiguecha eianhpikuarhu ambakiti ambe interu parhakpinirhu?

Tánguarhikuecha ka kómarhikua

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha no arhijki iglesia jima enga engaksï tánguarhijka?

Exe je andichisï ini nombrini úrajki Kʼumanchikua Reinueri engaksï Jeobaeri testiguecha tánguarhijka.

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha no úrajki krusini?

Nájkirukachi Jeobaeri testiguecha kristianuecheka, nochi úrasïnga krusini ka níjtuchi kómarhijki. Exe je andi.

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha no májkueni úntajki Tateeri Senani ka eska máteru relijionicha?

Tata Jesukristueri uarhikueri miántskua o enga ístu mítikateka komueska Tateeri Sena, kánikua jukaparhakuesti para Jeobaeri testiguecha. Exe je ambe enga uandajka Biblia ini jurhiatikueri ambe.

Ambe enga uandanhajka Bibliaeri ambe

¿Jatsikuarheskiksï Jeobaeri testiguecha Biblia ma engaksï ima úka?

Para sánderu sési estudiarini Bibliani uétarhisïndi uánikua traduksionichani Bibliaeri úraani. Exe je tanimu ambe engaksïni jimbo uáka jarhuatani Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras.

¿Jurhimbitiiski Traducción del Nuevo Mundo?

¿Ambe úsïni eska Traducción del Nuevo Mundo ménderueniuka?

¿Jakajkusïnksï Jeobaeri testiguecha Antiguo Testamentuni?

¿Jarhaski ma parti Bibliaeri enga nóteru marhuajkia? Exe je nénaksï uá kristianuecha marhuanchani ambe enga ióntki úkuarhipka ka ambakiti arhistakuechani engaksï Karakata Ebreaecharhu jaka.

Politikeri ambe ka ireteri

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha no inchamukujki politikarhisï?

¿Peligru máeskichi para kʼuiripuecha engachi no inchamukujki politikarhisï?

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha no nirajki guerrarhu?

Uánikua kʼuiripu mítisti eskachi Jeobaeri testiguecha no nirasïnga guerrarhu. Exe je andichisï no nirajki.

¿Jarhuajpisïnksï Jeobaeri testiguecha enga no sési jásï ambe úkuarhijka?

Exe je nénachi jarhuataasïni Testiguechani ka máteru kʼuiripuechani.

Máeri irekua ka familia jingoni

¿Jiókuarhisïnksï Jeobaeri testiguecha eska doktori ma exeauaka?

Máruksï eratsisïndi eskaksï Jeobaeri testiguecha no jiókuarhisïnga eska doktori ma exeauaka. ¿Ísïski i ambe?

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha no jiókuarhijki iurhiriri jatantani?

Uánikua ambe uandanhasïndi Jeobaeri testiguecheri ka engaksï no jiókuarhijka jatantani iurhiri. Ixujtsï exentaaka ambe enga jurhimbikueka.

¿Xereantasïnksï Jeobaeri testiguecha familiechani oksï májku kʼéri uántaasïni?

Ménisï Jeobaeri testiguechanksï arhiasïndi eskaksï xereantaasïnga familiechani. ¿Peru Testiguecheskiksï engaksï újka eskaksï jauaka arhijperakuecha?

¿Jatsiaskiksï Jeobaeri testiguecha juramukuechani engaksï nobiuecheri ambe uandajka?

¿Chʼanakua májkueski uérani nemani jingoni o i ambe seriueski?

¿Jatsiskiksï Jeobaeri testiguecha lista ma pelikulecheri, kansionicheri ka libruecheri engaksï no sési jaka?

¿Náki prinsipiuechaksï jatsiski para jarhuataani kristianuechani engaksï tsípikuarhita ambe jirinhani jámaaka?

Pʼindekuecha ka kʼuínchikuecha

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha no úntajki Nabidadini?

Uánikua kʼuiripu úntasïndi Nabidadi nájkiruka mítika eska uaxastakata uéraska kʼuiripu jimbo enga no marhuakuenga Tata Diosïni. Exe je andiksïsï Jeobaeri testiguecha no májkueni.

¿Andiksïsï no úntajki Domingu de Paskua Jeobaeri testiguecha?

Para sáno iáminduecha, Domingu de Paskua jindesti kʼuínchikua kristiana ma. ¿Andiksïsï Testiguecha no úntajki?

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha no uántajki kumpleaniuechani?

Tʼámu ambe jarhasti engachi jimbo no uántajka kumpleaniuechani ka enga xarhatajka eska Tata Diosï no jaiapanhiantasïnga.

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha no májkueni úntajki Tateeri Senani ka eska máteru relijionicha?

Tata Jesukristueri uarhikueri miántskua o enga ístu mítikateka komueska Tateeri Sena, kánikua jukaparhakuesti para Jeobaeri testiguecha. Exe je ambe enga uandajka Biblia ini jurhiatikueri ambe.

¿Ambeksï eratsisïni Jeobaeri testiguecha funeralicheri ambe?

Ambe engaksï erakujka úni Jeobaeri testiguecha funeralicharhu, jupindaskuarhisïndi imani ambe jingoni enga Biblia jorhentpijka uarhikueri ambe. ¿Naki prinsipiuecharhuksï jupindaskuarhisïni ambe engaksï erakujka úni?

¿Néskiksï Jeobaeri testiguecha?

¿Kristianueskiksï Jeobaeri testiguecha?

Miá je, eskachi no májkueniska eska imecha engaksï kristianu arhikuarhijka.

¿Jeobaeri testiguechaksï relijioni protestante máeski?

Tsimani ambe enga xarhatajka eskaksï Jeobaeri testiguecha no májkueniska eska máteru relijionicha engaksï ístu kristiana arhikateka peruksï no relijioni Católica anapueni.

¿Jindeskiksï Jeobaeri testiguecha Estados Unidos anapu sekta ma?

Exe je tʼámu ambe i kúnguarhikueri enga iámu parhakpini jimbo jaka.

¿Sionisteskiksï Jeobaeri testiguecha?

Imani ambejkuchisï jakajkujka enga Biblia uandajka ka nochi kʼéri exesïnga rasani ma o grupuni.

¿Sekta máeskiksï Jeobaeri testiguecha?

¿Ambeski sekta ma? Exe je ambe enga uánikua eratsinhajka eska jindeska ka exe je sinksï Testiguecha sekta máeski.