Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

¿Sionisteskiksï Jeobaeri testiguecha?

¿Sionisteskiksï Jeobaeri testiguecha?

Nómbe, nochi jindeska. Jeobaeri testiguechachi kristianueska engachi imantku ambe jakajkujka enga Biblia uandajka. Nájkirukaksï máru relijionicha jakajkujka eskaksï máru jorhenguecha komueska tánantaani judiuechani jini Palestina, uandajka eskaksï Bibliarhu anapu profesiaecharhu pʼitakata jarhaska, Jeobaeri testiguechachi no májkueni eratsisïnga. Nochi jakajkusïnga eska Karakatarhu uandasïnga ambe enga úkuarhipiringa ini politikani jingoni. Jo ísïsti, Biblia no ma gobiernuni apoiarisïndi enga kʼuiripueriuaka o grupu ma jingoni úkuarhini o ireta ma jingoni. La Atalaya, rebista engaksï Jeobaeri testiguecha sánderu úrajka, uandasti eska “Biblia no apoiarisïnga sionismueri politikani”.

La Encyclopædia Britannica uandasïndi eska sionismu jindeska “ambe engaksï judiuecha újka paraksï kurhajkuarhini eska únhaaka estadu ma para judiuecha jini Palestina ka eskaksï apoiarinhaaka”. Ka relijionirhu ka politikarhuksï uérasti. Jeobaeri testiguechachi no apoiarisïnga ini jorhenguani enga relijioni sionismuerirhu uéraka ka níjtuchi inchajkujki sionismueri politikarhu.

Jeobaeri testiguecheri organisasioni, relijioniri ambejkuesti ka no apoiarisïndi politikaeri eratsikuechani, ka ni sionismueri ambe. Mítikateskachi eskachi no inchaakusïnga politikarhisï ka ini ambe jimbochi no sési kánhasïnga máru paisichani jimbo. Seguruchi jarhaska eska no ma gobiernu o ambe engaksï kʼuiripuecha újka, uáka eska pínandikua jauaka para méntkisï Parhakpinirhu. Tata Diosïri Reinujkusï uáti ini ambe úni enga auandarhu jaka.

Prinsipiu bíbliku ma engaksï chúxapajka Jeobaeri testiguecha, no arhiparini nani uéjkisï anapueni, jindesti kurhajchaani gobiernueri leichani. Nochi ma jucha no kurhajchasïnga juramutichani ka nichi nirajki uarhiperakuecharhisï.