Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Botshelo mo Metlheng ya Ditiragalo Tsa Baebele—Modisa

Botshelo mo Metlheng ya Ditiragalo Tsa Baebele—Modisa

“O tla disa motlhape wa gagwe jaaka modisa. O tla phutha dikwanyana mmogo ka lebogo la gagwe; mme o tla di tshola mo sehubeng sa gagwe.”—ISAIA 40:11.

BADISA ba umakiwa makgetlho a le mantsi mo Baebeleng, go tloga mo bukeng ya ntlha ya Genesise go ya go buka ya bofelo e leng Tshenolo. (Genesise 4:2; Tshenolo 12:5) Banna ba ba itsegeng, e bong Aborahame, Moshe le kgosi Dafide e ne e le badisa. Mopesalema Dafide o ne tlhalosa sentle maikarabelo a modisa yo o molemo le dilo tse a tshwenyegang ka tsone. Mme pesalema e go tweng e kwadilwe ke Asafe e tlhalosa Dafide e le modisa wa batho ba Modimo ba metlha ya bogologolo.—Pesalema 78:70-72.

Moragonyana mo motlheng wa ga Jesu, tiro ya bodisa e ne e sa ntse e le botlhokwa thata. Jesu o ne a ipitsa “modisa yo o molemo” e bile gangwe le gape o ne a dirisa dinonofo tsa modisa yo o molemo go ruta dithuto tsa botlhokwa. (Johane 10:2-4, 11) Le e leng Mothatayotlhe e bong Jehofa Modimo o tshwantshiwa le “modisa.”—Isaia 40:10, 11; Pesalema 23:1-4.

Modisa o ne a tlhokomela diphologolo tsa mofuta ofe? Tiro ya gagwe e ne e akaretsa eng? Mme re ka ithuta eng mo bathong bao ba ba neng ba dira ka natla?

Dinku le Dipodi

Go ka direga gore dingwe tsa dinku tse badisa ba Iseraele wa bogologolo ba neng ba di tlhokometse e ne e le mefuta e e farologaneng ya kwa Siria, e e neng e na le megatla e mekima e e mafura e bile e na le boboa jo bokima. Diphelefu tsa mofuta ono di na le dinaka mme dinku tse di namagadi tsone ga di na tsone. Diphologolo tse di bokgwabo  tseno di etelelwa pele motlhofo e bile ga di kgone go itshireletsa kgatlhanong le dibatana.

Gape badisa ba ne ba tlhokomela dipodi. Gantsi bontsi jwa dipodi di ne di le dintsho kgotsa di le borokwa. Ditsebe tsa tsone tse di telele tse di lepeletseng di ne di gagolwa motlhofo ke ditlhatshana tse di nang le mebitlwa fa di ntse di palamela mo dithoteng tse di maje le go fula mo sekgweng.

Ka metlha modisa o ne a lebana le kgwetlho ya go ruta dinku le dipodi go ikobela ditaelo tsa gagwe. Le fa go ntse jalo, badisa ba ba molemo ba ne ba tlhokomela diphologolo tse ba di disang ka lorato, le e leng go di naya maina a di ka ba utlwang ka one fa ba di bitsa.—Johane 10:14, 16.

Dipaka Tse Badisa ba Neng ba Disa ka Tsone

Ka dikgakologo, letsatsi lengwe le lengwe modisa o ne a ka nna a ntsha letsomane la gagwe mo lesakeng le le gaufi le legae la gagwe gore le fule mo mafulong a matala mo motseng o o gaufi. Mo pakeng eno, go tsalwa ga dikwanyana le dipotsane go ne go tla oketsa letsomane. Gape ka nako eo, badiri ba ne ba beola boboa jwa mariga mo dinkung, e bile eno e ne e le nako ya go keteka!

Moagi wa motse o ne a ka nna fela le dinku di le mmalwa. Ka jalo, o ne a thapa modisa yo o tla kopanyang letsomanyane leo le tse dingwe. Badisa ba ba thapilweng ba ne ba itsege ka go sa tlhokomele diphologolo tsa batho ba bangwe jaaka ba tlhokomela tsa bone.—Johane 10:12, 13.

Fa masimo a a gaufi le motse a sena go robiwa, modisa o ne a letlelela dinku tsa gagwe go fula bojang jo bosha le mo dijong tsa ditlhaka tse di setseng mo gare ga dirite. Fa paka ya selemo e simologa, badisa ba ne ba fudusetsa matsomane a bone kwa mafulong a a seng mogote mo lefelong le le kwa godimonyana. Ka malatsi a mantsi badisa ba ne ba bereka le go robala kwa ntle, ba letla letsomane go fula bojang jo botala mo thoteng e bile ba fetsa bosigo jotlhe ba disitse lesaka la dinku le le sa tswalwang. Ka dinako tse dingwe, modisa o ne a ka nna a robatsa letsomane la gagwe mo legageng, mo le tla bong le sireletsegile mo go bophokoje le mo diphiring. Fa selelo sa phiri se ne se tshosa letsomane mo lefifing, lentswe la modisa le le di tlhomamisetsang le ne le dira gore di ritibale.

Maitseboa mangwe le mangwe modisa o ne bala dinku mme a bo a tlhola gore a di itekanetse. Mo mosong o ne a tla bitsa letsomane, mme le bo le mo sala morago go ya kwa mafulong. (Johane 10:3, 4) Motshegare badisa ba ne ba etelela diphologolo pele go ya kwa makadibeng a metsi a a tsiditsana gore di ye go nwa. Fa metsi a makadiba a kgala, modisa o ne a kaela dinku kwa sedibeng a bo a di gela metsi.

Fa paka ya komelelo e feta, modisa o ne a ka  fudusetsa letsomane kwa dipoeng le kwa mekgatšheng. Fa dipula tsa serame di simolola, o ne a di isa gae gore a di tswalele ka paka ya mariga. Go sa nneng jalo, fa diphologolo di le kwa ntle di ne di tla bolawa ke dipula tse di maatla, sefako le kapoko. Go simolola ka November go fitlha ka dikgakologo, badisa ba ne ba sa fudise matsomane a bone kwa ntle.

Di ne di Siametse Tiro

Diaparo tsa badisa e ne e se tsa maemo mme di ne di le thata. Gore modisa a itshireletse mo puleng le mo phefong e e tsididi ya bosigo, a ka tswa a ne a apara kobo e e dirilweng ka letlalo la nku e e nang le boboa ka fa teng. Ka fa gare o ne a apara seaparo se se telele. Dimpheetšhane di ne di sireletsa dinao tsa gagwe mo matlapeng a a tlhabang le mo mebitlweng a bo a thatelela tlhogo ya gagwe ka letsela le le logilweng ka bobowa.

Gantsi didirisiwa tsa modisa di ne di akaretsa dilo tse di latelang: Kgetsana ya letlalo e e neng e na le dijo tse di jaaka borotho, motlhware, maungo a a omisitsweng le tšhise; thobane e ne e le sebetsa se se boifisang, se gantsi se neng se le boleele jwa metara, e tsentswe letlapa le le kima kwa bofelong; thipa; seikokotlelo se modisa a neng a itshegeletsa ka sone fa a tsamaya le fa a palama thaba; modutwana wa metsi; kgamelo e e menegang ya letlalo e a e dirisetsang go ga metsi mo didibeng tse di boteng; motsekedi o o neng a o dirisetsa go konopa maje gaufi le dinku kgotsa dipodi go di tshosa gore di boele mo letsomaneng kgotsa go leleka diphologolo tsa naga tse di batlang go tlhasela letsomane; le seletswa sa lotlhaka se a se letsang e le go itlosa bodutu le go ritibatsa letsomane.

Ka ntlha ya tlhokomelo ya modisa, diphologolo di ne di thusa ka go ba naya dilo tse ba di tlhokang tse di jaaka maši le nama. Boboa le matlalo di ne di dirisediwa go ananya, go dira diaparo le medutwana. Boboa jwa dipodi bo ne bo otlhiwa go dira letsela mme dinku mmogo le dipodi di ne di dirisediwa go dira ditlhabelo.

Sekao Se se Ka Latelwang

Badisa ba ba molemo ba ne ba bereka ka natla, ba ikanyega e bile ba le pelokgale. Ba ne ba tsenya le matshelo a bone mo kotsing go sireletsa letsomane.—1 Samuele 17:34-36.

Ga go gakgamatse go bo Jesu le barutwa ba gagwe ba ne ba dirisa modisa e le sekao sa balebedi ba Bakeresete. (Johane 21:15-17; Ditiro 20:28) Fela jaaka modisa yo o molemo wa metlha ya ditiragalo tsa Baebele, balebedi ba phuthego gompieno ba leka go ‘disa letsomane la Modimo le ba le tlhokometseng, e seng ka go patelelwa, mme e le ka go rata; e bile e seng ka go rata poelo ya go sa ikanyege, mme e le ka tlhagafalo.’—1 Petere 5:2.