Oseas 5:1-15

5  “Dinggin ninyo ito, O mga saserdote,+ at magbigay-pansin kayo, O sambahayan ng Israel, at makinig kayo, O sambahayan ng hari,+ sapagkat ang kahatulan ay may kinalaman sa inyo; sa dahilang naging bitag+ kayo para sa Mizpa at gaya ng lambat na nakaladlad sa ibabaw ng Tabor.+  At sa gawaing pagpatay ay nagpakalulong yaong mga humihiwalay,+ at ako ay naging isang payo sa kanilang lahat.+  Nakikilala ko mismo ang Efraim,+ at ang Israel ay hindi nakubli mula sa akin.+ Sapagkat ngayon, O Efraim, ay itinuturing mong gaya ng mga patutot ang mga babae;+ ang Israel ay nagpakarungis.+  Hindi ipinahihintulot ng kanilang mga pakikitungo ang panunumbalik sa kanilang Diyos,+ sapagkat may espiritu ng pakikiapid+ sa gitna nila; at si Jehova mismo ay hindi nila kinikilala.+  At ang pagmamapuri ng Israel ay nagpatotoo laban sa kaniyang mukha;+ at ang Israel at Efraim ay natitisod sa kanilang kamalian.+ Ang Juda ay natisod ding kasama nila.+  Yumaon silang kasama ang kanilang kawan at kasama ang kanilang bakahan at hinanap si Jehova, ngunit hindi nila siya masumpungan.+ Lumayo siya sa kanila.  Si Jehova mismo ay pinakitunguhan nila nang may kataksilan,+ sapagkat kakaibang mga anak ang naging anak nila.+ Ngayon ay lalamunin sila ng isang buwan kasama ng kanilang mga takdang bahagi.+  “Hipan ninyo ang tambuli+ sa Gibeah,+ ang trumpeta sa Rama! Sumigaw kayo ng hiyaw ng digmaan sa Bet-aven+—kasunod mo, O Benjamin!+  O Efraim, ikaw ay magiging isang bagay lamang na panggigilalasan sa araw ng pagsaway.+ Sa gitna ng mga tribo ng Israel ay naghayag ako ng mga salitang mapagkakatiwalaan.+ 10  Ang mga prinsipe ng Juda ay naging gaya niyaong mga nag-uurong ng hangganan.+ Sa kanila ay ibubuhos kong parang tubig ang aking poot. 11  Ang Efraim ay sinisiil, niyuyurakan sa katarungan,+ sapagkat ipinasiya niya sa kaniyang sarili na lumakad na kasunod ng kaniyang kalaban.+ 12  At ako ay naging gaya ng tangà+ sa Efraim at gaya ng kabulukan sa sambahayan ni Juda. 13  “At nakita ng Efraim ang kaniyang sakit, at ng Juda ang kaniyang sugat.+ At ang Efraim ay pumaroon sa Asirya+ at nagsugo sa isang dakilang hari.+ Ngunit ang isang iyon ay hindi nakapagbigay sa inyo ng kagalingan,+ at hindi niya maalis sa inyo ang isang sugat sa pamamagitan ng anumang pampagaling.+ 14  Sapagkat ako ay magiging gaya ng batang leon sa Efraim+ at gaya ng may-kilíng na batang leon sa sambahayan ni Juda. Ako, ako mismo ay manluluray at ako ay yayaon at tatangay, at walang magiging tagapagligtas.+ 15  Yayaon ako, babalik ako sa aking dako hanggang sa taglayin nila ang kanilang pagkakasala;+ at tiyak na hahanapin nila ang aking mukha.+ Kapag sila ay nasa kagipitan,+ hahanapin nila ako.”+

Talababa