Oseas 2:1-23

2  “Sabihin ninyo sa inyong mga kapatid na lalaki, ‘Bayan ko!’+ at sa inyong mga kapatid na babae, ‘O babaing pinagpakitaan ng awa!’+  Magharap kayo ng usapin sa batas laban sa inyong ina;+ magharap kayo ng usapin sa batas, sapagkat siya ay hindi ko asawa+ at ako ay hindi niya asawa.+ At dapat niyang alisin ang kaniyang pakikiapid mula sa harap niya at ang kaniyang mga pangangalunya mula sa pagitan ng kaniyang mga suso,+  upang hindi ko siya hubaran+ at ilagay ko nga siyang gaya noong araw ng kaniyang kapanganakan,+ at gawin ko nga siyang tulad ng ilang+ at ilagay ko siyang tulad ng lupaing walang tubig+ at patayin ko siya sa uhaw.+  At ang kaniyang mga anak ay hindi ko pagpapakitaan ng awa,+ sapagkat sila ay mga anak sa pakikiapid.+  Sapagkat ang kanilang ina ay nakiapid.+ Siya na nagdalang-tao sa kanila ay gumawi nang kahiya-hiya,+ sapagkat sinabi niya, ‘Nais kong sumunod sa mga maalab na umiibig sa akin,+ sa mga nagbibigay ng aking tinapay at ng aking tubig, ng aking lana at ng aking lino, ng aking langis at ng aking inumin.’+  “Kaya narito, babakuran ko ng mga tinik ang iyong daan; at magbubunton ako ng batong pader laban sa kaniya,+ anupat ang kaniyang sariling mga lansangan ay hindi niya masusumpungan.+  At hahabulin nga niya ang kaniyang mga maalab na mangingibig, ngunit hindi niya sila aabutan;+ at tiyak na hahanapin niya sila, ngunit hindi niya sila masusumpungan. At sasabihin niya, ‘Nais kong yumaon at bumalik sa aking asawa,+ ang una,+ sapagkat mas mabuti pa ang kalagayan ko nang panahong iyon kaysa sa ngayon.’+  Ngunit hindi niya kinilala+ na ako ang nagbigay sa kaniya ng butil+ at ng matamis na alak at ng langis, at na pinarami ko ang pilak para sa kaniya, at ang ginto, na ginamit nila para kay Baal.+  “ ‘Kaya babaling ako at kukunin ko nga ang aking butil sa panahon nito at ang aking matamis na alak sa kapanahunan nito,+ at aagawin ko ang aking lana at ang aking lino na pantakip sa kaniyang kahubaran.+ 10  At ngayon ay ilalantad ko ang kaniyang mga pribadong bahagi sa paningin ng kaniyang mga maalab na mangingibig,+ at walang lalaking aagaw sa kaniya mula sa aking kamay.+ 11  At tiyak na paglalahuin ko ang lahat ng kaniyang pagbubunyi,+ ang kaniyang kapistahan,+ ang kaniyang bagong buwan+ at ang kaniyang sabbath at ang lahat ng kaniyang kapanahunan ng pista. 12  At ititiwangwang ko ang kaniyang punong ubas+ at ang kaniyang puno ng igos,+ na tungkol doon ay sinabi niya: “Ang mga iyon ay kaloob sa akin, na ibinigay sa akin ng aking mga maalab na mangingibig”; at ang mga iyon ay gagawin kong kagubatan,+ at tiyak na lalamunin ang mga iyon ng mabangis na hayop sa parang. 13  At hihingi ako ng pagsusulit+ laban sa kaniya dahil sa mga araw ng mga imahen ni Baal+ na lagi niyang iginagawa ng haing usok,+ noong lagi niyang iginagayak sa kaniyang sarili ang kaniyang singsing at ang kaniyang palamuti+ at lagi niyang sinusundan ang kaniyang mga maalab na mangingibig,+ at ako ang nilimot niya,’+ ang sabi ni Jehova. 14  “ ‘Kaya narito, pananaigan ko siya, at papaparoonin ko siya sa ilang,+ at magsasalita ako sa kaniyang puso.+ 15  At ibibigay ko sa kaniya ang kaniyang mga ubasan mula sa panahong iyon,+ at ang mababang kapatagan ng Acor+ bilang pasukan tungo sa pag-asa; at tiyak na sasagot siya roon gaya noong mga araw ng kaniyang kabataan+ at gaya noong araw ng kaniyang pag-ahon mula sa lupain ng Ehipto.+ 16  At mangyayari sa araw na iyon,’ ang sabi ni Jehova, ‘na ako ay tatawagin mong Aking asawa, at hindi mo na ako tatawaging Aking may-ari.’+ 17  “ ‘At aalisin ko ang mga pangalan ng mga imahen ni Baal mula sa kaniyang bibig,+ at hindi na sila aalalahanin pa ayon sa kanilang pangalan.+ 18  At para sa kanila ay makikipagtipan ako sa araw na iyon may kaugnayan sa mabangis na hayop sa parang+ at sa lumilipad na nilalang sa langit at sa gumagapang na bagay sa lupa,+ at ang busog at ang tabak at digmaan ay papawiin ko mula sa lupain, at pahihigain ko sila nang tiwasay.+ 19  At ipakikipagtipan kita sa akin hanggang sa panahong walang takda,+ at ipakikipagtipan kita sa akin sa katuwiran at sa katarungan at sa maibiging-kabaitan at sa kaawaan.+ 20  At ipakikipagtipan kita sa akin sa katapatan; at tiyak na makikilala mo si Jehova.’+ 21  “ ‘At mangyayari nga na sa araw na iyon ay sasagot ako,’ ang sabi ni Jehova, ‘sasagutin ko ang mga langit, at sasagutin naman nila ang lupa;+ 22  at sasagutin naman ng lupa ang butil+ at ang matamis na alak at ang langis; at sasagutin naman nila ang Jezreel [‘ang Diyos ay maghahasik ng binhi’].+ 23  At tiyak na ihahasik ko siya sa lupa na gaya ng binhi para sa akin,+ at ako ay magpapakita ng awa sa kaniya na hindi pinagpakitaan ng awa,+ at sasabihin ko sa kanila na hindi ko bayan: “Kayo ang aking bayan”;+ at sasabihin naman nila: “Ikaw ang aking Diyos.” ’ ”+

Talababa