Mateo 5:1-48

5  Nang makita niya ang mga pulutong ay umahon siya sa bundok; at pagkaupo niya ay lumapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad;  at ibinuka niya ang kaniyang bibig at nagsimulang magturo sa kanila, na nagsasabi:  “Maligaya yaong mga palaisip sa kanilang espirituwal na pangangailangan,+ yamang ang kaharian ng langit ay sa kanila.+  “Maligaya yaong mga nagdadalamhati, yamang sila ay aaliwin.+  “Maligaya ang mga mahinahong-loob,+ yamang mamanahin nila ang lupa.+  “Maligaya yaong mga nagugutom at nauuhaw+ sa katuwiran, yamang sila ay bubusugin.+  “Maligaya ang mga maawain,+ yamang sila ay pagpapakitaan ng awa.  “Maligaya ang mga dalisay ang puso,+ yamang makikita nila ang Diyos.+  “Maligaya ang mga mapagpayapa,+ yamang sila ay tatawaging ‘mga anak+ ng Diyos.’ 10  “Maligaya yaong mga pinag-usig+ dahil sa katuwiran, yamang ang kaharian ng langit ay sa kanila. 11  “Maligaya kayo kapag dinudusta+ kayo ng mga tao at pinag-uusig+ kayo at may-kasinungalingang sinasalita ang bawat uri ng balakyot na bagay laban sa inyo dahil sa akin. 12  Magsaya kayo at lumukso sa kagalakan,+ yamang malaki ang inyong gantimpala+ sa langit; sapagkat sa gayong paraan nila pinag-usig ang mga propetang+ nauna sa inyo. 13  “Kayo ang asin+ ng lupa; ngunit kung maiwala ng asin ang bisa nito, paano maisasauli ang alat nito? Hindi na ito magagamit pa sa anumang bagay kundi itatapon sa labas+ upang mayurakan ng mga tao. 14  “Kayo ang liwanag ng sanlibutan.+ Ang isang lunsod ay hindi maitatago kapag nakatayo sa ibabaw ng bundok. 15  Ang mga tao ay nagsisindi ng lampara at inilalagay iyon, hindi sa ilalim ng basket na panukat,+ kundi sa ibabaw ng patungan ng lampara, at ito ay nagliliwanag sa lahat niyaong mga nasa bahay. 16  Sa gayunding paraan ay pasikatin ninyo ang inyong liwanag+ sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong maiinam na gawa+ at magbigay ng kaluwalhatian+ sa inyong Ama na nasa langit. 17  “Huwag ninyong isipin na ako ay pumarito upang sirain ang Kautusan+ o ang mga Propeta. Ako ay pumarito, hindi upang sumira, kundi upang tumupad;+ 18  sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo na mauuna pang lumipas ang langit at lupa+ kaysa lumipas sa anumang paraan ang isang pinakamaliit na titik o ang isang katiting na bahagi ng isang titik mula sa Kautusan at hindi maganap ang lahat ng mga bagay.+ 19  Samakatuwid, ang sinumang lumalabag+ sa isa sa pinakamaliit na mga utos na ito at nagtuturo ng gayon sa sangkatauhan, siya ay tatawaging ‘pinakamaliit’ may kaugnayan sa kaharian ng langit.+ Kung tungkol naman sa sinumang nagsasagawa ng mga iyon at nagtuturo+ ng mga iyon, ang isang ito ay tatawaging ‘dakila’+ may kaugnayan sa kaharian ng langit. 20  Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung ang inyong katuwiran ay hindi nananagana nang higit kaysa roon sa mga eskriba at mga Pariseo,+ hindi kayo sa anumang paraan makapapasok+ sa kaharian ng langit. 21  “Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong sinaunang mga panahon, ‘Huwag kang papaslang;+ ngunit ang sinumang pumaslang+ ay magsusulit sa hukuman ng katarungan.’+ 22  Gayunman, sinasabi ko sa inyo na ang bawat isa na patuloy na napopoot+ sa kaniyang kapatid ay magsusulit+ sa hukuman ng katarungan; ngunit ang sinumang nagsasalita sa kaniyang kapatid ng isang di-mabigkas na salita ng paghamak ay magsusulit sa Kataas-taasang Hukuman; samantalang ang sinumang nagsasabi, ‘Ikaw na kasuklam-suklam na mangmang!’ ay nararapat sa maapoy na Gehenna.+ 23  “Kung gayon, kapag dinadala mo sa altar ang iyong kaloob+ at doon ay naalaala mo na ang iyong kapatid ay may isang bagay na laban sa iyo,+ 24  iwan mo roon sa harap ng altar ang iyong kaloob, at umalis ka; makipagpayapaan ka muna sa iyong kapatid,+ at kung magkagayon, sa pagbalik mo, ihandog mo ang iyong kaloob.+ 25  “Makipag-ayos kang madali sa isa na nagrereklamo sa batas laban sa iyo, habang kasama ka niya sa daan patungo roon, upang sa paanuman ay hindi ka ibigay sa hukom ng nagrereklamo,+ at ang hukom naman sa tagapaglingkod sa hukuman, at itapon ka sa bilangguan. 26  Sinasabi ko sa iyo sa katotohanan, Talagang hindi ka lalabas mula roon hanggang sa mabayaran mo ang huling barya na napakaliit ang halaga.+ 27  “Narinig ninyo na sinabi, ‘Huwag kang mangangalunya.’+ 28  Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat isa na patuloy na tumitingin sa isang babae+ upang magkaroon ng masidhing pagnanasa sa kaniya ay nangalunya+ na sa kaniya sa kaniyang puso.+ 29  Ngayon, kung ang kanang mata mong iyan ay nagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito at itapon mula sa iyo.+ Sapagkat higit na kapaki-pakinabang sa iyo na isa sa iyong mga sangkap ang mawala sa iyo kaysa ang buong katawan mo ang ihagis+ sa Gehenna. 30  Gayundin, kung ang kanang kamay mo ay nagpapatisod sa iyo, putulin mo ito at itapon mula sa iyo.+ Sapagkat higit na kapaki-pakinabang sa iyo na isa sa iyong mga sangkap ang mawala kaysa ang buong katawan mo ang mapunta sa Gehenna. 31  “Bukod diyan ay sinabi, ‘Sinumang dumiborsiyo+ sa kaniyang asawang babae, bigyan niya ito ng isang kasulatan ng diborsiyo.’+ 32  Gayunman, sinasabi ko sa inyo na ang bawat isa na dumidiborsiyo sa kaniyang asawang babae, malibang dahil sa pakikiapid,+ ay nagpapangyaring malantad siya sa pangangalunya,+ at ang sinumang mag-asawa ng isang babaing diniborsiyo ay nangangalunya.+ 33  “Muli ay narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong sinaunang mga panahon, ‘Huwag kang susumpa+ nang hindi mo gagawin, kundi tuparin mo ang iyong mga panata kay Jehova.’+ 34  Gayunman, sinasabi ko sa inyo: Huwag mong ipanumpa+ sa paanuman, kahit ang langit, sapagkat iyon ang trono ng Diyos;+ 35  ni ang lupa, sapagkat ito ang tuntungan+ ng kaniyang mga paa; ni ang Jerusalem, sapagkat iyon ang lunsod+ ng dakilang Hari. 36  Ni ipanunumpa mo man ang iyong ulo, sapagkat hindi mo magagawang puti o itim ang isang buhok. 37  Ang inyo lamang salitang Oo ay mangahulugang Oo, ang inyong Hindi, Hindi;+ sapagkat ang lumabis sa mga ito ay mula sa isa na balakyot.+ 38  “Narinig ninyo na sinabi, ‘Mata para sa mata at ngipin para sa ngipin.’+ 39  Gayunman, sinasabi ko sa inyo: Huwag mong labanan siya na balakyot; kundi sinumang sumampal sa iyo sa iyong kanang pisngi,+ iharap mo rin sa kaniya ang kabila. 40  At kung nais ng isang tao na magtungo sa hukuman na kasama ka at ariin ang iyong panloob na kasuutan, hayaan mong mapasakaniya rin ang iyong panlabas na kasuutan;+ 41  at kung ang isang may awtoridad ay pumipilit sa iyo na maglingkod ng isang milya, sumama ka sa kaniya ng dalawang milya.+ 42  Magbigay ka sa humihingi sa iyo, at huwag mong talikuran ang nagnanais manghiram sa iyo nang walang patubo.+ 43  “Narinig ninyo na sinabi, ‘Iibigin mo ang iyong kapuwa+ at kapopootan mo ang iyong kaaway.’+ 44  Gayunman, sinasabi ko sa inyo: Patuloy na ibigin ang inyong mga kaaway+ at ipanalangin yaong mga umuusig sa inyo;+ 45  upang mapatunayan ninyo na kayo ay mga anak ng inyong Ama na nasa langit,+ yamang pinasisikat niya ang kaniyang araw sa mga taong balakyot at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga taong matuwid at sa mga di-matuwid.+ 46  Sapagkat kung iniibig ninyo yaong mga umiibig sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo?+ Hindi ba ginagawa rin ng mga maniningil ng buwis ang gayunding bagay? 47  At kung ang inyong mga kapatid lamang ang binabati ninyo, anong pambihirang bagay ang inyong ginagawa? Hindi ba ginagawa rin ng mga tao ng mga bansa ang gayunding bagay? 48  Kaya nga dapat kayong magpakasakdal, kung paanong ang inyong makalangit na Ama ay sakdal.+

Talababa