Mateo 21:1-46

21  Buweno, nang malapit na sila sa Jerusalem at makarating sa Betfage sa Bundok ng mga Olibo, nang magkagayon ay nagsugo si Jesus ng dalawang alagad,+  na sinasabi sa kanila: “Pumunta kayo sa nayon na abot-tanaw ninyo, at karaka-raka ninyong masusumpungan ang isang asnong nakatali, at ang isang bisirong kasama niya; kalagan ninyo sila at dalhin sa akin.+  At kung may magsabi sa inyo ng anuman, sabihin ninyo, ‘Kailangan sila ng Panginoon.’ Sa gayon ay kaagad niya silang ipadadala.”  Ito ay talagang naganap upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi:  “Sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, ‘Narito! Ang iyong Hari ay dumarating sa iyo,+ mahinahong-loob,+ at nakasakay sa asno, oo, sa isang bisiro, na supling ng hayop na pantrabaho.’ ”+  Kaya ang mga alagad ay humayo at ginawa ang gaya ng iniutos ni Jesus sa kanila.  At dinala nila ang asno at ang bisiro nito, at ipinatong nila sa mga ito ang kanilang mga panlabas na kasuutan, at inupuan niya ang mga ito.+  Inilatag ng karamihan sa pulutong ang kanilang mga panlabas na kasuutan+ sa daan, samantalang ang iba ay nagsimulang pumutol ng mga sanga mula sa mga punungkahoy at inilatag nila ang mga ito sa daan.+  Kung tungkol sa mga pulutong, yaong mga nauuna sa kaniya at yaong mga sumusunod ay patuloy na sumisigaw: “Magligtas ka, aming dalangin,+ sa Anak ni David!+ Pinagpala siya na dumarating sa pangalan ni Jehova!+ Magligtas ka sa kaniya, aming dalangin, sa kaitaasan!”+ 10  Ngayon nang pumasok siya sa Jerusalem,+ ang buong lunsod ay nagkagulo, na nagsasabi: “Sino ito?” 11  Ang mga pulutong ay patuloy na nagsasabi: “Ito ang propetang+ si Jesus, mula sa Nazaret ng Galilea!” 12  At pumasok si Jesus sa templo at pinalayas ang lahat niyaong mga nagtitinda at bumibili sa templo, at itinaob ang mga mesa ng mga tagapagpalit ng salapi at ang mga bangkô niyaong mga nagtitinda ng mga kalapati.+ 13  At sinabi niya sa kanila: “Nasusulat, ‘Ang aking bahay ay tatawaging bahay-panalanginan,’+ ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw.”+ 14  Gayundin, ang mga taong bulag at pilay ay lumapit sa kaniya sa templo, at pinagaling niya sila. 15  Nang makita ng mga punong saserdote at mga eskriba ang mga kamangha-manghang bagay na ginawa niya+ at ang mga batang lalaki na sumisigaw sa templo at nagsasabi: “Magligtas ka, aming dalangin,+ sa Anak ni David!”+ sila ay nagalit 16  at nagsabi sa kaniya: “Naririnig mo ba ang sinasabi ng mga ito?” Sinabi ni Jesus sa kanila: “Oo. Hindi ba ninyo ito nabasa+ kailanman, ‘Mula sa bibig ng mga sanggol at mga pasusuhin ay naglaan ka ng papuri’?”+ 17  At pagkaiwan sa kanila ay lumabas siya ng lunsod patungong Betania at nagpalipas ng gabi roon.+ 18  Samantalang papabalik sa lunsod nang maaga sa kinaumagahan, siya ay nagutom.+ 19  At nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan niya iyon, ngunit wala siyang nasumpungang anuman+ dito maliban lamang sa mga dahon, at sinabi niya rito: “Huwag ka nang panggalingan pa ng bunga magpakailanman.”+ At nalanta kaagad ang puno ng igos. 20  Ngunit nang makita ito ng mga alagad, nagtaka sila, na nagsasabi: “Paano ngang nalanta kaagad ang puno ng igos?”+ 21  Bilang sagot ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung may pananampalataya lamang kayo at hindi nag-aalinlangan,+ hindi lamang ninyo magagawa ang ginawa ko sa puno ng igos, kundi gayundin kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, ‘Mabuhat ka at mapahagis sa dagat,’ iyon ay mangyayari.+ 22  At lahat ng mga bagay na hihingin ninyo sa panalangin, taglay ang pananampalataya, ay tatanggapin ninyo.”+ 23  Ngayon pagkapasok niya sa templo, ang mga punong saserdote at ang matatandang lalaki ng bayan ay lumapit sa kaniya habang nagtuturo siya at nagsabi:+ “Sa anong awtoridad ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na ito?”+ 24  Bilang tugon ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Tatanungin ko rin kayo ng isang bagay. Kung sasabihin ninyo iyon sa akin, sasabihin ko rin sa inyo kung sa anong awtoridad ginagawa ko ang mga bagay na ito:+ 25  Ang bautismo ni Juan, saan ba ito nagmula? Mula sa langit o mula sa mga tao?”+ Ngunit nagsimula silang mangatuwiran sa kani-kanilang sarili, na nagsasabi: “Kung sasabihin natin, ‘Mula sa langit,’ sasabihin niya sa atin, ‘Kung gayon, bakit hindi kayo naniwala sa kaniya?’+ 26  Gayunman, kung sasabihin natin, ‘Mula sa mga tao,’ may pulutong tayong katatakutan,+ sapagkat itinuturing nilang lahat si Juan bilang isang propeta.”+ 27  Kaya bilang sagot kay Jesus ay sinabi nila: “Hindi namin alam.” Sinabi naman niya sa kanila: “Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong awtoridad ginagawa ko ang mga bagay na ito.+ 28  “Ano sa palagay ninyo? Isang tao ang may dalawang anak.+ Paglapit sa una ay sinabi niya, ‘Anak, pumaroon ka ngayon at gumawa sa ubasan.’ 29  Bilang sagot ay sinabi ng isang ito, ‘Paroroon ako, ginoo,’+ ngunit hindi siya pumaroon. 30  Sa paglapit sa ikalawa ay gayundin ang sinabi niya. Bilang tugon ay sinabi ng isang ito, ‘Hindi ako paroroon.’ Pagkatapos ay nagsisi+ siya at pumaroon. 31  Alin sa dalawa ang gumawa ng kalooban ng kaniyang ama?”+ Sinabi nila: “Ang huli.” Sinabi ni Jesus sa kanila: “Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay nauuna na sa inyo sa kaharian ng Diyos. 32  Sapagkat si Juan ay dumating sa inyo sa daan ng katuwiran,+ ngunit hindi kayo naniwala sa kaniya.+ Gayunman, ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay naniwala sa kaniya,+ at kayo, bagaman nakita ninyo ito, ay hindi nagsisi pagkatapos upang maniwala sa kaniya. 33  “Pakinggan ninyo ang isa pang ilustrasyon: May isang tao, isang may-bahay,+ na nagtanim ng isang ubasan at naglagay ng bakod sa palibot nito at humukay roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang tore,+ at ipinaubaya ito sa mga tagapagsaka, at naglakbay sa ibang bayan.+ 34  Nang sumapit na ang kapanahunan ng mga bunga, isinugo niya ang kaniyang mga alipin sa mga tagapagsaka upang kunin ang kaniyang mga bunga. 35  Gayunman, kinuha ng mga tagapagsaka ang kaniyang mga alipin, at ang isa ay kanilang binugbog, ang isa pa ay kanilang pinatay, ang isa pa ay kanilang binato.+ 36  Muli ay nagsugo siya ng iba pang mga alipin, na higit pa kaysa sa una, ngunit gayundin ang ginawa nila sa mga ito.+ 37  Sa kahuli-hulihan ay isinugo niya sa kanila ang kaniyang anak, na sinasabi, ‘Igagalang nila ang aking anak.’ 38  Sa pagkakita sa anak ay sinabi ng mga tagapagsaka sa kani-kanilang sarili, ‘Ito ang tagapagmana;+ halikayo, patayin natin siya at kunin ang kaniyang mana!’+ 39  Sa gayon ay kinuha nila siya at itinapon sa labas ng ubasan at pinatay siya.+ 40  Kaya nga, kapag dumating ang may-ari ng ubasan, ano ang gagawin niya sa mga tagapagsakang iyon?” 41  Sinabi nila sa kaniya: “Sa dahilang sila ay masasama, magpapasapit siya ng masamang pagkapuksa+ sa kanila at ipauubaya ang ubasan sa ibang mga tagapagsaka, na magbibigay sa kaniya ng mga bunga kapag kapanahunan na ng mga ito.”+ 42  Sinabi ni Jesus sa kanila: “Hindi ba ninyo kailanman nabasa sa Kasulatan, ‘Ang bato na itinakwil+ ng mga tagapagtayo ang siyang naging pangulong batong-panulok.+ Mula kay Jehova ay nangyari ito, at kagila-gilalas ito sa ating mga mata’? 43  Ito ang dahilan kung bakit ko sinasabi sa inyo, Ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa isang bansang nagluluwal ng mga bunga nito.+ 44  Gayundin, ang taong babagsak sa batong ito ay madudurog. Kung tungkol sa sinumang mababagsakan nito, pupulbusin siya nito.”+ 45  Ngayon nang marinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang kaniyang mga ilustrasyon, napansin nila na siya ay nagsasalita tungkol sa kanila.+ 46  Ngunit, bagaman hinahangad nilang dakpin siya, natatakot sila sa mga pulutong, sapagkat itinuturing siya ng mga ito bilang isang propeta.+

Talababa