Mateo 10:1-42

10  Kaya tinawag niya ang kaniyang labindalawang alagad at binigyan sila ng awtoridad sa maruruming espiritu,+ upang palayasin ang mga ito at upang pagalingin ang bawat uri ng karamdaman at bawat uri ng kapansanan.  Ang mga pangalan ng labindalawang apostol+ ay ito:+ Una, si Simon, ang tinatawag na Pedro,+ at si Andres+ na kaniyang kapatid; at si Santiago na anak ni Zebedeo+ at si Juan na kaniyang kapatid;  si Felipe at si Bartolome;+ si Tomas+ at si Mateo+ na maniningil ng buwis; si Santiago na anak ni Alfeo,+ at si Tadeo;  si Simon na Cananeo,+ at si Hudas Iscariote, na nang maglaon ay nagkanulo+ sa kaniya.  Ang labindalawang ito ay isinugo ni Jesus, na binibigyan sila ng ganitong mga utos:+ “Huwag kayong pumaroon sa daan ng mga bansa, at huwag kayong pumasok sa isang Samaritanong lunsod;+  kundi, sa halip, patuluyan kayong pumaroon sa nawawalang mga tupa ng sambahayan ng Israel.+  Samantalang humahayo kayo, mangaral, na sinasabi, ‘Ang kaharian ng langit ay malapit na.’+  Magpagaling kayo ng mga taong may sakit,+ magbangon ng mga taong patay, gawing malinis ang mga ketongin, magpalayas ng mga demonyo. Tinanggap ninyo nang walang bayad, ibigay ninyo nang walang bayad.+  Huwag kayong kumuha ng ginto o pilak o tanso para sa inyong mga pamigkis na supot,+ 10  o supot ng pagkain para sa paglalakbay, o dalawang pang-ilalim na kasuutan, o mga sandalyas o baston; sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kaniyang pagkain.+ 11  “Sa anumang lunsod o nayon kayo pumasok, hanapin ninyo kung sino roon ang karapat-dapat, at manatili kayo roon hanggang sa kayo ay umalis.+ 12  Kapag kayo ay pumapasok sa bahay, batiin ninyo ang sambahayan; 13  at kung ang bahay ay karapat-dapat, hayaang ang kapayapaan na ninanais ninyo ay dumoon;+ ngunit kung hindi iyon karapat-dapat, hayaang ang kapayapaan mula sa inyo ay bumalik sa inyo. 14  Saanman na ang sinuman ay hindi tumatanggap sa inyo o nakikinig sa inyong mga salita, sa paglabas sa bahay na iyon o sa lunsod na iyon ay ipagpag ninyo ang alabok mula sa inyong mga paa.+ 15  Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Higit na mababata ng lupain ng Sodoma+ at Gomorra ang Araw ng Paghuhukom kaysa ng lunsod na iyon.+ 16  “Narito! Isinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo;+ kaya maging maingat kayong gaya ng mga serpiyente+ at gayunma’y walang muwang na gaya ng mga kalapati.+ 17  Maging mapagbantay kayo laban sa mga tao;+ sapagkat ibibigay nila kayo sa mga lokal na hukuman,+ at hahagupitin+ nila kayo sa kanilang mga sinagoga.+ 18  Aba, dadalhin kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari+ dahil sa akin, bilang patotoo+ sa kanila at sa mga bansa. 19  Gayunman, kapag dinala nila kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin; sapagkat ang inyong sasabihin ay ibibigay sa inyo sa oras na iyon;+ 20  sapagkat ang nagsasalita ay hindi lamang kayo, kundi ang espiritu ng inyong Ama ang nagsasalita sa pamamagitan ninyo.+ 21  Karagdagan pa, dadalhin ng kapatid+ ang kapatid sa kamatayan, at ng ama ang kaniyang anak, at ang mga anak ay titindig laban sa mga magulang at ipapapatay sila.+ 22  At kayo ay magiging mga tudlaan ng pagkapoot ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan;+ ngunit siya na nakapagbata hanggang sa wakas ang siyang maliligtas.+ 23  Kapag pinag-uusig nila kayo sa isang lunsod, tumakas kayo patungo sa iba;+ sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi ninyo sa anumang paraan matatapos ang sirkito+ ng mga lunsod ng Israel hanggang sa dumating ang Anak ng tao.+ 24  “Ang isang alagad ay hindi nakahihigit sa kaniyang guro, ni ang isang alipin man ay nakahihigit sa kaniyang panginoon.+ 25  Sapat na para sa alagad ang maging gaya ng kaniyang guro, at sa alipin ang maging gaya ng kaniyang panginoon.+ Kung tinawag ng mga tao na Beelzebub+ ang may-bahay, lalo pa nga nilang tatawagin nang gayon ang kaniyang mga kasambahay? 26  Kaya nga huwag ninyo silang katakutan; sapagkat walang anumang natatakpan na hindi malalantad, at lihim na hindi malalaman.+ 27  Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman, sabihin ninyo sa liwanag; at ang naririnig ninyong ibinubulong, ipangaral ninyo mula sa mga bubungan ng bahay.+ 28  At huwag kayong matakot+ doon sa mga pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay ng kaluluwa; kundi sa halip ay matakot kayo sa kaniya+ na makapupuksa kapuwa sa kaluluwa at katawan sa Gehenna.+ 29  Hindi ba ang dalawang maya ay ipinagbibili sa isang barya na maliit ang halaga?+ Gayunma’y walang isa man sa kanila ang mahuhulog sa lupa nang hindi nalalaman ng inyong Ama.+ 30  Ngunit ang mismong mga buhok ng inyong ulo ay biláng na lahat.+ 31  Kaya nga huwag kayong matakot: nagkakahalaga kayo nang higit kaysa sa maraming maya.+ 32  “Bawat isa, kung gayon, na nagpapahayag na kaisa ko sa harap ng mga tao, magpapahayag din ako na kaisa+ niya sa harap ng aking Ama na nasa langit; 33  ngunit sinumang nagtatatwa sa akin sa harap ng mga tao, itatatwa+ ko rin siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. 34  Huwag ninyong isipin na pumarito ako upang maglagay ng kapayapaan sa lupa; pumarito ako upang maglagay, hindi ng kapayapaan,+ kundi ng tabak. 35  Sapagkat pumarito ako upang magpangyari ng pagkakabaha-bahagi, ng lalaki laban sa kaniyang ama, at ng anak na babae laban sa kaniyang ina, at ng kabataang asawang babae laban sa kaniyang biyenang babae.+ 36  Tunay nga, ang magiging mga kaaway ng isang tao ay mga tao sa kaniyang sariling sambahayan. 37  Siya na may higit na pagmamahal sa ama o sa ina kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin; at siya na may higit na pagmamahal sa anak na lalaki o sa anak na babae kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.+ 38  At sinumang hindi tumanggap sa kaniyang pahirapang tulos at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.+ 39  Siya na nakasusumpong ng kaniyang kaluluwa ay mawawalan nito, at siya na nawawalan ng kaniyang kaluluwa alang-alang sa akin ay makasusumpong nito.+ 40  “Siya na tumatanggap sa inyo ay tumatanggap din sa akin, at siya na tumatanggap sa akin ay tumatanggap din sa kaniya na nagsugo sa akin.+ 41  Siya na tumatanggap sa isang propeta sapagkat siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ng propeta,+ at siya na tumatanggap sa isang taong matuwid sapagkat siya ay taong matuwid ay tatanggap ng gantimpala ng taong matuwid.+ 42  At sinumang nagbibigay sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang kopa lamang ng malamig na tubig na maiinom sapagkat siya ay isang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa anumang paraan ay hindi siya mawawalan ng kaniyang gantimpala.”+

Talababa