Mateo 20:1-34

20  “Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad ng isang tao, isang may-bahay, na lumabas nang maaga sa kinaumagahan upang umupa ng mga manggagawa para sa kaniyang ubasan.+  Nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa para sa isang denario sa bawat araw,+ isinugo niya sila sa kaniyang ubasan.  Paglabas din nang bandang ikatlong oras,+ nakita niya ang iba na nakatayong walang trabaho sa pamilihan;+  at sa mga iyon ay sinabi niya, ‘Kayo rin, pumaroon kayo sa ubasan, at anuman ang makatarungan ay ibibigay ko sa inyo.’  Kaya pumaroon sila. Muli siyang lumabas nang bandang ikaanim+ at ikasiyam na oras+ at gayundin ang ginawa.  Sa wakas, nang bandang ikalabing-isang oras ay lumabas siya at nasumpungan ang iba pa na nakatayo, at sinabi niya sa kanila, ‘Bakit kayo nakatayo rito nang buong araw na walang trabaho?’  Sinabi nila sa kaniya, ‘Sapagkat walang sinuman ang umuupa sa amin.’ Sinabi niya sa kanila, ‘Pumaroon din kayo sa ubasan.’+  “Nang gumabi na,+ sinabi ng panginoon ng ubasan sa kaniyang tauhang tagapangasiwa, ‘Tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kanilang kabayaran,+ magmula sa huli hanggang sa una.’  Nang dumating ang pang-ikalabing-isang oras na mga tao, bawat isa sa kanila ay tumanggap ng isang denario. 10  Kaya, nang dumating ang mga una, ipinagpalagay nila na tatanggap sila ng higit pa; ngunit sila rin ay tumanggap ng kabayaran sa halaga ng isang denario. 11  Pagkatanggap nito ay nagsimula silang magbulung-bulungan laban sa may-bahay+ 12  at nagsabi, ‘Ang mga huling ito ay gumugol ng isang oras na trabaho; gayunma’y ginawa mo silang kapantay namin na nagtiis ng pasanin ng maghapon at ng nakasusunog na init!’ 13  Ngunit bilang tugon sa isa sa kanila ay sinabi niya, ‘Kaibigan, hindi kita ginagawan ng mali. Nakipagkasundo ka sa akin para sa isang denario, hindi ba?+ 14  Kunin mo ang sa iyo at yumaon ka. Ibig kong ibigay sa isang ito na huli ang gaya ng sa iyo.+ 15  Hindi ba kaayon ng kautusan na gawin ko ang ibig ko sa aking sariling mga bagay? O balakyot ba ang iyong mata+ sapagkat ako ay mabuti?’+ 16  Sa ganitong paraan ang mga huli ay magiging una, at ang mga una ay mahuhuli.”+ 17  Papaahon na ngayon sa Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang labindalawang alagad+ nang sarilinan at sinabi sa kanila sa daan: 18  “Narito! Paahon tayo sa Jerusalem, at ang Anak ng tao ay ibibigay sa mga punong saserdote at mga eskriba, at hahatulan nila siya ng kamatayan,+ 19  at ibibigay siya sa mga tao ng mga bansa upang gawing katatawanan at upang hagupitin at upang ibayubay,+ at sa ikatlong araw ay ibabangon siya.”+ 20  Nang magkagayon ang ina ng mga anak ni Zebedeo+ ay lumapit sa kaniya kasama ng kaniyang mga anak, na nangangayupapa at humihingi ng isang bagay sa kaniya.+ 21  Sinabi niya sa kaniya: “Ano ang nais mo?” Sinabi niya sa kaniya: “Sabihin mo na ang aking dalawang anak na ito ay makaupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian.”+ 22  Sinabi ni Jesus bilang sagot: “Hindi ninyo alam kung ano ang inyong hinihingi. Magagawa ba ninyong inuman ang kopa+ na akin nang iinuman?” Sinabi nila sa kaniya: “Magagawa namin.” 23  Sinabi niya sa kanila: “Talagang iinuman ninyo ang aking kopa,+ ngunit ang pag-upong ito sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagbibigay, kundi nauukol ito sa kanila na mga pinaghandaan niyaon ng aking Ama.”+ 24  Nang marinig ito ng sampung iba pa, nagalit sila sa dalawang magkapatid.+ 25  Ngunit si Jesus, pagkatawag niya sa kanila, ay nagsabi: “Alam ninyo na ang mga tagapamahala ng mga bansa ay namamanginoon sa kanila at ang mga dakilang tao ay gumagamit ng awtoridad sa kanila.+ 26  Hindi ganito ang paraan sa inyo;+ kundi ang sinumang nagnanais na maging dakila sa inyo ay dapat na maging lingkod ninyo,+ 27  at ang sinumang nagnanais na maging una sa inyo ay dapat na maging alipin ninyo.+ 28  Kung paanong ang Anak ng tao ay dumating, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod+ at ibigay ang kaniyang kaluluwa bilang pantubos na kapalit ng marami.”+ 29  Ngayon habang papalabas sila mula sa Jerico+ ay isang malaking pulutong ang sumunod sa kaniya. 30  At, narito! dalawang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan, nang marinig nilang dumaraan si Jesus, ang sumigaw, na nagsasabi: “Panginoon, maawa ka sa amin, Anak ni David!”+ 31  Ngunit pinagsabihan sila ng pulutong na tumahimik; gayunma’y sumigaw sila nang mas malakas pa, na nagsasabi: “Panginoon, maawa ka sa amin, Anak ni David!”+ 32  Kaya huminto si Jesus, tinawag sila at sinabi: “Ano ang nais ninyong gawin ko para sa inyo?” 33  Sinabi nila sa kaniya: “Panginoon, idilat mo ang aming mga mata.”+ 34  Sa pagkahabag, hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata,+ at kaagad silang nagkaroon ng paningin, at sila ay sumunod sa kaniya.+

Talababa