Mateo 25:1-46

25  “Kung magkagayon ang kaharian ng langit ay magiging tulad ng sampung dalaga na kumuha ng kanilang mga lampara+ at lumabas upang salubungin ang kasintahang lalaki.+  Ang lima sa kanila ay mga mangmang,+ at ang lima ay maiingat.+  Sapagkat dinala ng mga mangmang ang kanilang mga lampara ngunit hindi sila nagdala ng langis,  samantalang ang maiingat ay nagdala ng langis sa kanilang mga lalagyan kasama ng kanilang mga lampara.  Habang ang kasintahang lalaki ay nagluluwat, silang lahat ay inantok at nakatulog.+  Nang mismong kalagitnaan na ng gabi ay may bumangong sigaw,+ ‘Narito na ang kasintahang lalaki! Lumabas kayo upang salubungin siya.’  Nang magkagayon ay tumindig ang lahat ng mga dalagang iyon at inayos ang kanilang mga lampara.+  Ang mga mangmang ay nagsabi sa maiingat, ‘Bigyan ninyo kami ng ilang bahagi ng inyong langis,+ dahil ang aming mga lampara ay malapit nang mamatay.’  Ang maiingat+ ay sumagot sa mga salitang, ‘Baka hindi makasapat para sa amin at sa inyo. Sa halip, pumaroon kayo sa mga nagtitinda niyaon at bumili kayo para sa inyo.’ 10  Samantalang sila ay pumaparoon upang bumili, ang kasintahang lalaki ay dumating, at ang mga dalagang nakahanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasalan;+ at isinara ang pinto. 11  Pagkatapos ang iba sa mga dalaga ay dumating din, na nagsasabi, ‘Ginoo, ginoo, pagbuksan mo kami!’+ 12  Bilang sagot ay sinabi niya, ‘Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, Hindi ko kayo kilala.’+ 13  “Patuloy kayong magbantay,+ kung gayon, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras.+ 14  “Sapagkat iyon ay gaya ng isang tao,+ na nang maglalakbay na sa ibang bayan+ ay ipinatawag ang kaniyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang mga pag-aari.+ 15  At sa isa ay nagbigay siya ng limang talento, sa isa naman ay dalawa, sa isa pa ay isa, sa bawat isa ayon sa kaniyang sariling kakayahan,+ at siya ay pumaroon sa ibang lupain. 16  Kaagad na humayo ang isa na tumanggap ng limang talento at ipinangalakal ang mga iyon at nagtamo ng lima pa.+ 17  Sa gayunding paraan ang isa na tumanggap ng dalawa ay nagtamo ng dalawa pa. 18  Ngunit ang isa na tumanggap ng isa lamang ay umalis, at humukay sa lupa at itinago ang salaping pilak ng kaniyang panginoon. 19  “Pagkatapos ng mahabang panahon+ ang panginoon ng mga aliping iyon ay dumating at nakipagtuos ng mga kuwenta sa kanila.+ 20  Kaya ang isa na tumanggap ng limang talento ay lumapit at nagdala ng limang karagdagang talento, na nagsasabi, ‘Panginoon, ipinagkatiwala mo ang limang talento sa akin; tingnan mo, nagtamo ako ng lima pang talento.’+ 21  Sinabi ng kaniyang panginoon sa kaniya, ‘Mahusay, mabuti at tapat na alipin!+ Naging tapat+ ka sa kaunting bagay. Aatasan kita sa maraming bagay.+ Pumasok ka sa kagalakan+ ng iyong panginoon.’ 22  Kasunod nito ang isa na tumanggap ng dalawang talento ay lumapit at nagsabi, ‘Panginoon, ipinagkatiwala mo sa akin ang dalawang talento; tingnan mo, nagtamo ako ng dalawa pang talento.’+ 23  Sinabi ng kaniyang panginoon sa kaniya, ‘Mahusay, mabuti at tapat na alipin! Naging tapat ka sa kaunting bagay. Aatasan kita sa maraming bagay.+ Pumasok ka sa kagalakan+ ng iyong panginoon.’ 24  “Sa wakas ang isa na tumanggap ng isang talento ay lumapit+ at nagsabi, ‘Panginoon, kilala kita bilang isang taong mahigpit, na gumagapas kung saan hindi ka naghasik at nagtitipon kung saan hindi ka nagtahip. 25  Kaya ako ay natakot+ at umalis at itinago ko ang iyong talento sa lupa. Narito, mapasaiyo ang sa iyo.’ 26  Bilang tugon ay sinabi ng kaniyang panginoon sa kaniya, ‘Balakyot at makupad na alipin, alam mo, hindi ba, na gumagapas ako kung saan hindi ako naghasik at nagtitipon kung saan hindi ako nagtahip? 27  Kung gayon nga, dapat ay inilagak mo ang aking mga salaping pilak sa mga bangkero, at sa pagdating ko ay tatanggapin ko ang sa akin na may patubo.+ 28  “ ‘Kaya nga kunin ninyo sa kaniya ang talento at ibigay ito sa kaniya na may sampung talento.+ 29  Sapagkat sa bawat isa na mayroon, higit pa ang ibibigay at magkakaroon siya ng sagana; ngunit para sa kaniya na wala, maging ang nasa kaniya ay kukunin sa kaniya.+ 30  At itapon ninyo ang walang-kabuluhang alipin sa kadiliman sa labas. Doon mangyayari ang kaniyang pagtangis at ang pagngangalit ng kaniyang mga ngipin.’+ 31  “Kapag ang Anak ng tao+ ay dumating sa kaniyang kaluwalhatian, at ang lahat ng mga anghel na kasama niya,+ kung magkagayon ay uupo siya sa kaniyang maluwalhating trono.+ 32  At ang lahat ng mga bansa ay titipunin sa harap niya,+ at pagbubukud-bukurin+ niya ang mga tao sa isa’t isa,+ kung paanong ibinubukod ng pastol ang mga tupa mula sa mga kambing. 33  At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan,+ ngunit ang mga kambing sa kaniyang kaliwa.+ 34  “Kung magkagayon ay sasabihin ng hari doon sa mga nasa kaniyang kanan, ‘Halikayo, kayo na mga pinagpala ng aking Ama,+ manahin+ ninyo ang kahariang+ inihanda para sa inyo mula sa pagkakatatag ng sanlibutan.+ 35  Sapagkat ako ay nagutom at binigyan ninyo ako ng makakain;+ ako ay nauhaw at binigyan ninyo ako ng maiinom. Ako ay naging taga-ibang bayan at magiliw ninyo akong tinanggap;+ 36  hubad,+ at dinamtan ninyo ako. Ako ay nagkasakit at inalagaan ninyo ako. Ako ay nasa bilangguan+ at pinuntahan ninyo ako.’ 37  Kung magkagayon ang mga matuwid ay sasagot sa kaniya sa mga salitang, ‘Panginoon, kailan ka namin nakitang gutóm at pinakain ka, o uháw,+ at binigyan ka ng maiinom?+ 38  Kailan ka namin nakitang naging taga-ibang bayan at magiliw kang tinanggap, o hubad, at dinamtan ka? 39  Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at pinaroonan ka?’ 40  At bilang tugon ay sasabihin ng hari+ sa kanila, ‘Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung paanong ginawa ninyo iyon sa isa sa pinakamababa+ sa mga ito na aking mga kapatid,+ ginawa ninyo iyon sa akin.’+ 41  “Kung magkagayon ay sasabihin naman niya doon sa mga nasa kaniyang kaliwa, ‘Lumayo kayo sa akin,+ kayo na mga isinumpa, patungo sa walang-hanggang apoy+ na inihanda para sa Diyablo at sa kaniyang mga anghel.+ 42  Sapagkat ako ay nagutom, ngunit wala kayong ibinigay sa akin na makakain,+ at ako ay nauhaw,+ ngunit wala kayong ibinigay sa akin na maiinom. 43  Ako ay naging taga-ibang bayan, ngunit hindi ninyo ako magiliw na tinanggap; hubad, ngunit hindi ninyo ako dinamtan;+ may sakit at nasa bilangguan,+ ngunit hindi ninyo ako inalagaan.’ 44  Kung magkagayon ay sasagot din sila sa mga salitang, ‘Panginoon, kailan ka namin nakitang gutóm o uháw o naging taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran?’ 45  Kung magkagayon ay sasagot siya sa kanila sa mga salitang, ‘Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung paanong hindi ninyo iyon ginawa sa isa sa mga ito na pinakamababa,+ hindi ninyo iyon ginawa+ sa akin.’+ 46  At ang mga ito ay magtutungo sa walang-hanggang pagkalipol,+ ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan.”+

Talababa