Hukom 5:1-31

5  At nang araw na iyon ay umawit+ si Debora+ na kasama si Barak+ na anak ni Abinoam,+ na sinasabi:   “Dahil sa paglulugay ng buhok sa Israel sa pakikipagdigma,Dahil sa pagkukusang-loob ng bayan,+Pagpalain ninyo si Jehova.+   Dinggin ninyong mga hari;+ makinig kayong matataas na opisyal:Ako, oo, ako ay aawit kay Jehova.Aawit ako ng papuri+ kay Jehova, na Diyos ng Israel.+   Jehova, sa pagyaon mo mula sa Seir,+Sa paghayo mo mula sa bukid ng Edom,+Ang lupa ay umuga,+ ang langit din naman ay pumatak,+Ang mga ulap din naman ay nagpatak ng tubig.   Ang mga bundok ay umagos mula sa harap ni Jehova,+Itong Sinai+ mula sa harap ni Jehova,+ na Diyos ng Israel.+   Nang mga araw ni Samgar+ na anak ni Anat,Nang mga araw ni Jael,+ sa mga landas ay walang dumaraan,At ang mga manlalakbay sa mga daan ay naglalakbay sa mga landas na pasikut-sikot.+   Ang mga nananahanan sa lantad na lupain ay naglaho, sa Israel ay naglaho sila,+Hanggang sa ako, si Debora,+ ay bumangon,Hanggang sa ako ay bumangon bilang isang ina sa Israel.+   Pumili sila ng mga bagong diyos.+Noon nagkaroon ng digmaan sa mga pintuang-daan.+Ang isang kalasag ay hindi makita, ni ang isang sibat,Sa apatnapung libo sa Israel.+   Ang aking puso ay para sa mga kumandante ng Israel,+Na mga nagkusang-loob sa gitna ng bayan.+Pagpalain ninyo si Jehova.+ 10  Kayong mga nakasakay sa manilaw-nilaw na pulang mga asnong babae,+Kayong mga nakaupo sa mararangyang alpombra,At kayong mga naglalakad sa daan,Pag-isipan ninyo!+ 11  Ang ilan sa mga tinig ng mga tagapamahagi ng tubig sa gitna ng mga dakong igiban ng tubig,+Doon ay isinalaysay nila ang matuwid na mga gawa ni Jehova,+Ang matuwid na mga gawa ng kaniyang mga nananahanan sa lantad na lupain sa Israel.Noon lumusong sa mga pintuang-daan ang bayan ni Jehova. 12  Gumising ka, gumising ka, O Debora;+Gumising ka, gumising ka, bumigkas ka ng isang awit!+Tumindig ka, Barak,+ at dalhin mo ang iyong mga bihag, ikaw na anak ni Abinoam!+ 13  Noon bumaba sa mga taong mariringal ang mga nakaligtas;Ang bayan ni Jehova ay bumaba sa akin laban sa mga makapangyarihan. 14  Mula sa Efraim ang kanilang pinanggalingan sa mababang kapatagan,+Kasama mo, O Benjamin, sa gitna ng iyong mga bayan.Mula sa Makir+ ay bumaba ang mga kumandante,At mula sa Zebulon yaong mga humahawak ng kasangkapan ng eskriba.+ 15  At ang mga prinsipe sa Isacar+ ay kasama ni Debora,At kung paano ang Isacar ay gayon si Barak.+Sa mababang kapatagan ay isinugo siyang naglalakad.+Sa mga pangkat ni Ruben ay malaki ang mga pagsasaliksik ng puso.+ 16  Bakit ka umupo sa pagitan ng dalawang supot ng síya,Upang makinig sa mga tunog ng pipa para sa mga kawan?+Para sa mga pangkat ni Ruben ay may malalaking pagsasaliksik ng puso.+ 17  Ang Gilead ay nanatili sa kaniyang pananahanan sa kabilang ibayo ng Jordan;+At ang Dan, bakit siya patuloy na nanahanan nang panahong iyon sa mga barko?+Ang Aser ay umupong walang ginagawa sa baybay-dagat,At sa tabi ng kaniyang mga dakong daungan ay nanatili siyang tumatahan.+ 18  Ang Zebulon ay isang bayan na humamak sa kanilang mga kaluluwa hanggang sa punto ng kamatayan;+Ang Neptali+ naman, sa mga kaitaasan ng bukid.+ 19  Ang mga hari ay dumating, sila ay nakipaglaban;Noon nga ay nakipaglaban ang mga hari ng Canaan+Sa Taanac+ sa tabi ng tubig ng Megido.+Wala silang dinalang pakinabang na pilak.+ 20  Mula sa langit ay nakipaglaban ang mga bituin,+Mula sa kanilang mga landas ay nakipaglaban sila kay Sisera. 21  Tinangay sila ng ilog ng Kison,+Ng ilog ng sinaunang mga araw, ng ilog ng Kison.+Niyapakan mo ang lakas,+ O kaluluwa ko. 22  Noon dumamba ang mga paa ng mga kabayo+Dahil sa pagdaluhong at pagdaluhong ng kaniyang mga barakong kabayo. 23  ‘Sumpain+ ninyo ang Meroz,’ ang sabi ng anghel ni Jehova,+‘Sumpain ninyo nang walang lubay ang mga tumatahan sa kaniya,Sapagkat hindi sila pumaroon upang tumulong kay Jehova,Upang tumulong kay Jehova kasama ng mga makapangyarihan.’ 24  Si Jael+ na asawa ni Heber na Kenita+ ay lubhang pagpapalain sa mga babae,Sa mga babae sa tolda ay lubha siyang pagpapalain.+ 25  Tubig ang hiningi niya, gatas ang kaniyang ibinigay;Sa malaking mangkok na pampiging ng mga taong mariringal ay naghain siya ng kurtadong gatas.+ 26  Iniunat nga niya ang kaniyang kamay sa pantoldang tulos,At ang kaniyang kanang kamay sa malyete ng masisipag na manggagawa.+At pinukpok niya si Sisera, inulos niya nang tagusan ang kaniyang ulo,+At binutas niya at tinuhog ang kaniyang mga pilipisan. 27  Sa pagitan ng kaniyang mga paa ay bumagsak siya, nabuwal siya, nahandusay siya;Sa pagitan ng kaniyang mga paa ay bumagsak siya, nabuwal siya;Kung saan siya bumagsak ay doon siya nabuwal na talunan.+ 28  Mula sa bintana ay dumungaw ang isang babae at patuloy na nag-abang sa kaniya,Ang ina ni Sisera mula sa sala-sala,+‘Bakit naaantala sa pagdating ang kaniyang karong pandigma?+Bakit lubhang nagluluwat ang mga yabag ng kaniyang mga karo?’+ 29  Ang marurunong sa kaniyang mga maharlikang babae+ ay sasagot sa kaniya,Oo, siya man ay sasagot sa kaniyang sarili ng kaniya ring mga pananalita, 30  ‘Hindi ba sila dapat makasumpong, hindi ba sila dapat mamahagi ng samsam,+Isang bahay-bata—dalawang bahay-bata sa bawat matipunong lalaki,+Samsam na mga tininang bagay para kay Sisera, samsam na mga tininang bagay,Isang burdadong kasuutan, tininang bagay, dalawang burdadong kasuutanPara sa mga leeg ng mga lalaking nanamsam?’ 31  Gayon nawa malipol ang lahat ng iyong mga kaaway,+ O Jehova,At ang mga umiibig+ sa iyo ay maging gaya nawa ng araw kapag yumayaon sa kaniyang kalakasan.”+At ang lupain ay hindi na nagkaroon ng kaligaligan sa loob ng apatnapung taon.+

Talababa