Hukom 15:1-20

15  At nangyari nga pagkalipas ng sandaling panahon, nang mga araw ng pag-aani ng trigo, dinalaw ni Samson ang kaniyang asawa taglay ang isang anak ng kambing.+ At sinabi niya: “Papasok ako sa aking asawa sa loobang silid.”+ At hindi siya pinahintulutang pumasok ng ama nito.  Kundi sinabi ng ama nito: “Sinabi ko nga sa aking sarili, ‘Walang alinlangang kinapopootan mo siya.’+ Kaya ibinigay ko siya sa iyong abay na lalaki.+ Hindi ba mas mabuti ang kaniyang nakababatang kapatid na babae kaysa sa kaniya? Pakisuyo, siya ang mapasaiyo sa halip na yaong isa.”  Gayunman, sinabi ni Samson sa kanila: “Sa pagkakataong ito ay magiging malaya ako sa pagkakasala laban sa mga Filisteo sakaling pakitunguhan ko sila sa kanilang ikapipinsala.”+  At si Samson ay yumaon at humuli ng tatlong daang sorra+ at kumuha ng mga sulo at pinagkabit-kabit niya ang buntot sa buntot at naglagay siya ng isang sulo sa pagitan ng dalawang buntot, sa pinakagitna.  Pagkatapos ay sinindihan niya ang mga sulo at pinayaon niya ang mga iyon sa mga bukid ng nakatayong halamang butil ng mga Filisteo. Sa gayon ay sinilaban niya ang lahat ng bagay mula sa tungkos hanggang sa nakatayong halamang butil at ang mga ubasan at ang mga taniman ng olibo.+  At sinabi ng mga Filisteo: “Sino ang gumawa nito?” Nang magkagayon ay sinabi nila: “Si Samson na manugang ng Timnita, sapagkat kinuha nito ang kaniyang asawa at ibinigay ito sa kaniyang abay na lalaki.”+ Dahil dito ay umahon ang mga Filisteo at sinunog sa apoy ang babae at ang kaniyang ama.+  Sinabi naman ni Samson sa kanila: “Kung ganito ang ginagawa ninyo, wala nang nalalabi kundi ang ipaghiganti ko ang aking sarili sa inyo,+ at pagkatapos ay titigil na ako.”  At sinaktan niya sila, na ibinubunton ang mga binti sa mga hita sa isang lansakang pagpatay, at pagkatapos ay lumusong siya at nanahanan sa isang awang ng malaking batong Etam.+  Nang maglaon ay umahon ang mga Filisteo+ at nagkampo sa Juda+ at naggalugad sa Lehi.+ 10  Nang magkagayon ay sinabi ng mga lalaki ng Juda: “Bakit kayo sumampa laban sa amin?” at dito ay sinabi nila: “Umahon kami upang talian si Samson, upang gawin sa kaniya ang gaya ng ginawa niya sa amin.” 11  Sa gayon ay lumusong ang tatlong libong lalaki ng Juda sa awang ng malaking batong Etam+ at sinabi kay Samson: “Hindi mo ba alam na ang mga Filisteo ay namamahala sa atin?+ Kaya ano ang ibig sabihin nitong ginawa mo sa amin?” Nang magkagayon ay sinabi niya sa kanila: “Kung ano ang ginawa nila sa akin ay gayon ang ginawa ko sa kanila.”+ 12  Ngunit sinabi nila sa kaniya: “Bumaba kami upang talian ka, upang ibigay ka sa kamay ng mga Filisteo.” Sinabi naman ni Samson sa kanila: “Sumumpa kayo sa akin na hindi kayo ang dadaluhong sa akin.” 13  At sinabi nila sa kaniya: “Hindi, kundi tatalian ka lamang namin, at ibibigay ka namin sa kanilang kamay; ngunit hinding-hindi ka namin papatayin.” Sa gayon ay iginapos nila siya ng dalawang bagong lubid+ at iniahon siya mula sa malaking bato. 14  Siya, sa ganang kaniya, ay pumaroon hanggang sa Lehi, at ang mga Filisteo, sa ganang kanila, ay sumigaw nang may pagbubunyi sa pagsalubong sa kaniya.+ At kinilos siya ng espiritu ni Jehova,+ at ang mga lubid na nasa kaniyang mga bisig ay naging gaya ng mga sinulid na lino na nasunog sa apoy,+ anupat ang mga pangaw sa kaniya ay natunaw mula sa kaniyang mga kamay. 15  At nakasumpong siya ng sariwang panga ng lalaking asno at iniunat niya ang kaniyang kamay at kinuha iyon at pinabagsak ang isang libong lalaki sa pamamagitan niyaon.+ 16  Pagkatapos ay sinabi ni Samson: “Sa pamamagitan ng panga ng isang lalaking asno—isang bunton, dalawang bunton! Sa pamamagitan ng panga ng isang lalaking asno ay pinabagsak ko ang isang libong lalaki.”+ 17  At nangyari nga na pagkatapos niyang magsalita, kaagad niyang inihagis ang panga mula sa kaniyang kamay at tinawag niyang Ramat-lehi+ ang dakong iyon. 18  At siya ay lubhang nauhaw, at tumawag siya kay Jehova at nagsabi: “Ikaw ang nagbigay ng dakilang pagliligtas na ito sa kamay ng iyong lingkod,+ at ngayon ba ay mamamatay ako sa uhaw at mabubuwal ba ako sa kamay ng mga di-tuli?”+ 19  Sa gayon ay biniyak ng Diyos ang isang hugis-almires na uka na nasa Lehi, at nagsimulang lumabas ang tubig+ mula roon, at uminom siya, pagkatapos ay nanumbalik ang kaniyang espiritu+ at muli siyang sumigla.+ Iyan ang dahilan kung bakit niya tinawag na En-hakore ang pangalan nito, na nasa Lehi hanggang sa araw na ito. 20  At siya ay patuloy na naghukom sa Israel noong mga araw ng mga Filisteo nang dalawampung taon.+

Talababa