Hukom 10:1-18

10  At pagkatapos ni Abimelec ay bumangon si Tola na anak ni Pua, na anak ni Dodo, isang lalaki ng Isacar, upang iligtas+ ang Israel, at nananahanan siya sa Samir sa bulubunduking pook ng Efraim.+  At siya ay patuloy na naghukom sa Israel nang dalawampu’t tatlong taon, pagkatapos ay namatay siya at inilibing sa Samir.  At pagkatapos niya ay bumangon si Jair na Gileadita,+ at siya ay patuloy na naghukom sa Israel nang dalawampu’t dalawang taon.  At nagkaroon siya ng tatlumpung anak na sumasakay sa tatlumpung hustong-gulang na asno,+ at mayroon silang tatlumpung lunsod. Ang mga ito ay patuloy nilang tinatawag na Havot-jair+ hanggang sa araw na ito; ang mga iyon ay nasa lupain ng Gilead.  Pagkatapos ay namatay si Jair at inilibing sa Kamon.  At ang mga anak ni Israel ay muling gumawa ng masama sa paningin ni Jehova,+ at nagsimula silang maglingkod sa mga Baal+ at sa mga imahen ni Astoret+ at sa mga diyos ng Sirya+ at sa mga diyos ng Sidon+ at sa mga diyos ng Moab+ at sa mga diyos ng mga anak ni Ammon+ at sa mga diyos ng mga Filisteo.+ Sa gayon ay iniwan nila si Jehova at hindi nila siya pinaglingkuran.+  Dahil dito ay lumagablab ang galit ni Jehova laban sa Israel,+ kaya ipinagbili+ niya sila sa kamay ng mga Filisteo+ at sa kamay ng mga anak ni Ammon.+  Kaya dinurog nila at siniil nang matindi ang mga anak ni Israel nang taóng iyon—lahat ng mga anak ni Israel na nasa panig ng Jordan sa lupain ng mga Amorita na nasa Gilead sa loob ng labingwalong taon.  At ang mga anak ni Ammon ay tumatawid ng Jordan upang makipaglaban nga sa Juda at sa Benjamin at sa sambahayan ni Efraim; at ang Israel ay lubhang napighati.+ 10  At ang mga anak ni Israel ay humingi ng saklolo kay Jehova,+ na sinasabi: “Nagkasala kami+ laban sa iyo, sapagkat iniwan namin ang aming Diyos at naglingkod kami sa mga Baal.”+ 11  Nang magkagayon ay sinabi ni Jehova sa mga anak ni Israel: “Hindi ba mula sa Ehipto+ at mula sa mga Amorita+ at mula sa mga anak ni Ammon+ at mula sa mga Filisteo+ 12  at sa mga Sidonio+ at sa Amalek+ at sa Midian,+ nang siilin nila kayo+ at dumaing kayo sa akin, ay iniligtas ko kayo mula sa kanilang kamay? 13  Kung tungkol sa inyo, iniwan ninyo ako+ at nagpasimula kayong maglingkod sa ibang mga diyos.+ Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko na kayo muling ililigtas.+ 14  Yumaon kayo at humingi kayo ng saklolo sa mga diyos+ na inyong pinili.+ Sila ang magligtas sa inyo sa panahon ng inyong kabagabagan.” 15  Ngunit sinabi ng mga anak ni Israel kay Jehova: “Nagkasala kami.+ Gawin mo sa amin ang ayon sa anumang mabuti sa iyong paningin.+ Iligtas mo lamang kami, pakisuyo, sa araw na ito.”+ 16  At pinasimulan nilang alisin ang mga banyagang diyos mula sa gitna nila+ at naglingkod sila kay Jehova,+ kung kaya ang kaniyang kaluluwa+ ay hindi na nakatiis dahil sa kabagabagan ng Israel.+ 17  Nang maglaon ay tinipon ang mga anak ni Ammon+ at nagkampo sa Gilead.+ Kaya ang mga anak ni Israel ay nagpisan at nagkampo sa Mizpa.+ 18  At ang bayan at ang mga prinsipe ng Gilead ay nagsabi sa isa’t isa: “Sino ang lalaking mangunguna sa pakikipaglaban sa mga anak ni Ammon?+ Siya ang maging ulo sa lahat ng tumatahan sa Gilead.”+

Talababa