Hukom 21:1-25

21  Ang mga lalaki nga ng Israel ay sumumpa sa Mizpa,+ na nagsasabi: “Walang sinumang lalaki sa atin ang magbibigay ng kaniyang anak na babae sa Benjamin bilang asawa.”+  At ang bayan ay pumaroon sa Bethel+ at nanatiling nakaupo roon sa harap ng tunay na Diyos+ hanggang sa kinagabihan at patuloy silang naglakas ng kanilang tinig at tumangis nang labis-labis.+  At sinasabi nila: “O Jehova na Diyos ng Israel, bakit ito nangyari sa Israel, na isang tribo ang mawawala ngayon mula sa Israel?”+  At nangyari nga, nang sumunod na araw ay bumangon nang maaga ang bayan at nagtayo ng altar doon at naghandog ng mga handog na sinusunog+ at mga handog na pansalu-salo.+  Pagkatapos ay sinabi ng mga anak ni Israel: “Sino mula sa lahat ng tribo ni Israel ang hindi umahon sa kongregasyon kay Jehova, sapagkat isang malaking sumpa+ ang ginawa may kinalaman sa sinumang hindi umahon kay Jehova sa Mizpa, na nagsasabi, ‘Patayin siya nang walang pagsala.’ ”+  At ang mga anak ni Israel ay nagsisi dahil sa Benjamin na kanilang kapatid. Kaya sinabi nila: “Ngayon ay isang tribo ang natagpas mula sa Israel.  Ano ang gagawin natin doon sa mga natira kung tungkol sa mga asawang babae, ngayong tayo mismo ay sumumpa+ kay Jehova na huwag ibigay sa kanila ang sinuman sa ating mga anak na babae bilang asawa?”+  At sinabi pa nila: “Alin sa mga tribo ng Israel ang hindi umahon kay Jehova sa Mizpa?”+ At, narito! walang sinumang pumasok sa kampo mula sa Jabes-gilead+ tungo sa kongregasyon.  Nang bilangin ang bayan, aba, narito! walang isa mang lalaki roon mula sa mga tumatahan sa Jabes-gilead. 10  Kaya isinugo ng kapulungan ang labindalawang libo sa pinakamagigiting na lalaki roon at inutusan sila, na sinasabi: “Yumaon kayo, at saktan ninyo ang mga tumatahan sa Jabes-gilead sa pamamagitan ng talim ng tabak, maging ang mga babae at maliliit na bata.+ 11  At ito ang bagay na gagawin ninyo: Ang bawat lalaki at ang bawat babae na nakaranas nang sipingan ng lalaki ay itatalaga ninyo sa pagkapuksa.”+ 12  Gayunman, nakasumpong sila sa mga tumatahan sa Jabes-gilead+ ng apat na raang babae, mga dalaga,+ na hindi pa nakipagtalik sa lalaki sa pamamagitan ng pagsiping sa lalaki. Sa gayon ay dinala nila ang mga ito sa kampo sa Shilo,+ na nasa lupain ng Canaan. 13  At ang buong kapulungan ngayon ay nagsugo at nagsalita sa mga anak ni Benjamin na nasa malaking bato ng Rimon+ at nag-alok sa kanila ng kapayapaan. 14  Sa gayon ay bumalik ang Benjamin nang pagkakataong iyon. Pagkatapos ay ibinigay nila sa kanila ang mga babae na iningatan nilang buháy mula sa mga babae ng Jabes-​gilead;+ ngunit hindi sila nakasumpong ng sapat para sa kanila.+ 15  At ang bayan ay nagsisi dahil sa Benjamin+ sapagkat gumawa si Jehova ng agwat sa pagitan ng mga tribo ng Israel. 16  Kaya sinabi ng matatandang lalaki ng kapulungan: “Ano ang gagawin natin sa mga lalaking natira kung tungkol sa mga asawang babae, yamang ang kababaihan ay nalipol mula sa Benjamin?” 17  At sinabi nila: “Dapat magkaroon ng pag-aari yaong mga tumakas na mula sa Benjamin,+ upang ang isang tribo ay hindi mapawi mula sa Israel. 18  Kung tungkol sa atin, hindi tayo pinahihintulutang magbigay sa kanila ng mga asawa mula sa ating mga anak na babae, sapagkat ang mga anak ni Israel ay sumumpa, na nagsasabi, ‘Sumpain ang nagbibigay ng asawa sa Benjamin.’ ”+ 19  Nang dakong huli ay sinabi nila: “Narito! May kapistahan para kay Jehova taun-taon sa Shilo,+ na nasa gawing hilaga ng Bethel, sa dakong silangan ng lansangang-bayan na paahon mula sa Bethel tungo sa Sikem+ at sa dakong timog ng Lebona.” 20  Kaya inutusan nila ang mga anak ni Benjamin, na sinasabi: “Yumaon kayo, at mag-abang kayo sa mga ubasan. 21  At tingnan ninyo, at, narito, kapag ang mga anak na babae ng Shilo ay lumabas upang sumayaw+ ng paikut-ikot na sayaw, lumabas nga kayo mula sa mga ubasan at sapilitang tumangay ang bawat isa ng kani-kaniyang asawa mula sa mga anak na babae ng Shilo, at yumaon kayo sa lupain ng Benjamin. 22  At mangyayari nga na kung darating ang kanilang mga ama o ang kanilang mga kapatid na lalaki upang magharap ng isang usapin sa batas laban sa amin, tiyak na sasabihin naman namin sa kanila, ‘Pagpakitaan ninyo kami ng lingap alang-alang sa kanila, sapagkat hindi kami nakakuha ng asawa para sa bawat isa sa pamamagitan ng digmaan,+ yamang hindi kayo ang nagbigay sa kanila sa isang pagkakataong kayo ay magkakasala.’ ”+ 23  At gayon nga ang ginawa ng mga anak ni Benjamin, at kumuha sila ng mga asawa ayon sa kanilang bilang+ mula sa mga babaing sumasayaw,+ na kanilang inagaw; pagkatapos ay yumaon sila at bumalik sa kanilang mana at itinayo ang mga lunsod+ at nanahanan sa mga ito. 24  At ang mga anak ni Israel ay nagsimulang mangalat mula roon nang panahong iyon, ang bawat isa patungo sa kaniyang sariling tribo at sa kaniyang sariling pamilya; at umalis sila mula roon, ang bawat isa patungo sa kaniyang sariling mana.+ 25  Noong mga araw na iyon ay walang hari sa Israel.+ Kung ano ang tama sa kaniyang sariling paningin ay siyang kinagawiang gawin ng bawat isa.+

Talababa