Hukom 1:1-36

1  At pagkamatay+ ni Josue ay nangyari nga na nagtanong+ ang mga anak ni Israel kay Jehova, na sinasabi: “Sino sa amin ang unang aahon sa mga Canaanita upang lumaban sa kanila?”  Dito ay sinabi ni Jehova: “Ang Juda ang aahon.+ Narito! Tiyak na ibibigay ko ang lupain sa kaniyang kamay.”  Nang magkagayon ay sinabi ng Juda sa Simeon na kaniyang kapatid: “Umahon kang kasama ko sa aking napalabunutang lupain+ at labanan natin ang mga Canaanita, at ako rin naman ay yayaong kasama mo sa iyong napalabunutang lupain.”+ At ang Simeon ay yumaong kasama niya.+  Sa gayon ay umahon ang Juda at ibinigay ni Jehova ang mga Canaanita at ang mga Perizita sa kanilang mga kamay,+ anupat natalo nila ang mga ito sa Bezek, sampung libong lalaki.  Nang masumpungan nila si Adoni-bezek sa Bezek, nilabanan nila siya at tinalo nila ang mga Canaanita+ at ang mga Perizita.+  Nang tumakas si Adoni-bezek, hinabol nila siya at nahuli nila siya at pinutol nila ang mga hinlalaki ng kaniyang mga kamay at ng kaniyang mga paa.  Dito ay sinabi ni Adoni-bezek: “May pitumpung hari na pinutulan ng mga hinlalaki sa kanilang mga kamay at sa kanilang mga paa na namumulot ng pagkain sa ilalim ng aking mesa. Kung paano ang ginawa ko, gayon ako ginantihan ng Diyos.”+ Pagkatapos ay dinala nila siya sa Jerusalem+ at namatay siya roon.  Karagdagan pa, ang mga anak ni Juda ay nakipagdigma laban sa Jerusalem+ at nabihag nila iyon, at sinaktan nila iyon sa pamamagitan ng talim ng tabak, at ang lunsod ay sinilaban nila sa apoy.  At pagkatapos ay bumaba ang mga anak ni Juda upang lumaban sa mga Canaanita na nananahanan sa bulubunduking pook at sa Negeb+ at sa Sepela.+ 10  Sa gayon ay humayo ang Juda laban sa mga Canaanita na tumatahan sa Hebron+ (ang pangalan nga ng Hebron noong una ay Kiriat-arba),+ at pinabagsak nila si Sesai at si Ahiman at si Talmai.+ 11  At yumaon sila mula roon laban sa mga tumatahan sa Debir.+ (Ang pangalan nga ng Debir noong una ay Kiriat-seper.)+ 12  Nang magkagayon ay sinabi ni Caleb:+ “Sa sinumang manakit sa Kiriat-seper at makabihag niyaon, ibibigay ko nga sa kaniya si Acsa+ na aking anak bilang asawa.”+ 13  At nabihag iyon ni Otniel+ na anak ni Kenaz,+ na nakababatang kapatid ni Caleb.+ Dahil dito ay ibinigay niya sa kaniya si Acsa na kaniyang anak bilang asawa.+ 14  At nangyari nga na samantalang papauwi na ito, patuloy siyang inudyukan nito na humingi ng isang bukid mula sa kaniyang ama. Pagkatapos ay ipinalakpak nito ang kaniyang mga kamay habang nakasakay sa asno.+ At sinabi rito ni Caleb: “Ano ang ibig mo?” 15  Kaya sinabi nito sa kaniya: “Pagkalooban mo ako ng isang pagpapala,+ sapagkat isang piraso ng lupain sa timugan ang ibinigay mo sa akin, at ibigay mo sa akin ang Gulot-maim.” Sa gayon ay ibinigay sa kaniya ni Caleb ang Mataas na Gulot+ at ang Mababang Gulot. 16  At ang mga anak ng Kenita,+ na ang manugang ay si Moises,+ ay umahon mula sa lunsod ng mga puno ng palma+ kasama ang mga anak ni Juda patungo sa ilang ng Juda, na nasa timog ng Arad.+ Pagkatapos ay yumaon sila at nanahanang kasama ng bayan.+ 17  Ngunit ang Juda ay yumaong kasama ng Simeon na kaniyang kapatid, at sinaktan nila ang mga Canaanita na nananahanan sa Zepat at itinalaga nila iyon sa pagkapuksa.+ Kaya ang pangalan ng lunsod ay tinawag na Horma.+ 18  Pagkatapos ay binihag ng Juda ang Gaza+ at ang teritoryo nito at ang Askelon+ at ang teritoryo nito at ang Ekron+ at ang teritoryo nito. 19  At si Jehova ay patuloy na sumasa-Juda, anupat inari niya ang bulubunduking pook, ngunit hindi niya maitaboy ang mga tumatahan sa mababang kapatagan, sapagkat mayroon silang mga karong pandigma+ na may mga lingkaw na bakal.+ 20  Nang ibigay nila kay Caleb ang Hebron, gaya ng ipinangako ni Moises,+ nang magkagayon ay pinalayas niya mula roon ang tatlong anak ni Anak.+ 21  At hindi pinalayas ng mga anak ni Benjamin ang mga Jebusita na nananahanan sa Jerusalem;+ kundi ang mga Jebusita ay patuloy na tumatahang kasama ng mga anak ni Benjamin sa Jerusalem hanggang sa araw na ito.+ 22  Samantala, ang sambahayan ni Jose+ ay umahon din naman laban sa Bethel,+ at si Jehova ay sumasakanila.+ 23  At ang sambahayan ni Jose ay nagsimulang maniktik+ sa Bethel (ang pangalan nga pala ng lunsod noong una ay Luz),+ 24  at nakita ng mga tagamanman ang isang lalaki na lumalabas ng lunsod. Kaya sinabi nila sa kaniya: “Pakisuyo, ipakita mo sa amin kung paano makapapasok sa lunsod, at tiyak na magpapakita kami sa iyo ng kabaitan.”+ 25  Sa gayon ay ipinakita sa kanila ng lalaki kung paano makapapasok sa lunsod; at sinaktan nila ang lunsod sa pamamagitan ng talim ng tabak,+ ngunit ang lalaki at ang kaniyang buong pamilya ay pinayaon nila.+ 26  Kaya ang lalaki ay pumaroon sa lupain ng mga Hiteo+ at nagtayo ng isang lunsod at tinawag niyang Luz ang pangalan nito. Iyan ang pangalan nito hanggang sa araw na ito. 27  At hindi inari ng Manases+ ang Bet-sean+ at ang mga sakop na bayan nito at ang Taanac+ at ang mga sakop na bayan nito at ang mga tumatahan sa Dor+ at ang mga sakop na bayan nito at ang mga tumatahan sa Ibleam+ at ang mga sakop na bayan nito at ang mga tumatahan sa Megido+ at ang mga sakop na bayan nito, kundi ang mga Canaanita ay nanatili sa pananahanan sa lupaing ito.+ 28  At nangyari nga na ang Israel ay lumakas+ at itinalaga nila ang mga Canaanita sa puwersahang pagtatrabaho,+ at hindi nila pinalayas nang lubusan ang mga iyon.+ 29  At hindi rin pinalayas ng Efraim ang mga Canaanita na nananahanan sa Gezer, kundi ang mga Canaanita ay patuloy na nanahanang kasama nila sa Gezer.+ 30  Hindi pinalayas ng Zebulon+ ang mga tumatahan sa Kitron at ang mga tumatahan sa Nahalol,+ kundi ang mga Canaanita ay patuloy na nanahanang kasama nila+ at napasailalim ng puwersahang pagtatrabaho.+ 31  Hindi pinalayas ng Aser+ ang mga tumatahan sa Aco at ang mga tumatahan sa Sidon+ at sa Alab at sa Aczib+ at sa Helba at sa Apik+ at sa Rehob.+ 32  At ang mga Aserita ay patuloy na nanahanang kasama ng mga Canaanita na tumatahan sa lupain, sapagkat hindi nila pinalayas ang mga iyon.+ 33  Hindi pinalayas ng Neptali+ ang mga tumatahan sa Bet-semes at ang mga tumatahan sa Bet-anat,+ kundi patuloy silang nanahanang kasama ng mga Canaanita na tumatahan sa lupain;+ at ang mga tumatahan sa Bet-semes at sa Bet-anat ay naging kanila para sa puwersahang pagtatrabaho.+ 34  At patuloy na ginigipit ng mga Amorita ang mga anak ni Dan+ patungo sa bulubunduking pook, sapagkat hindi nila sila pinahintulutang bumaba sa mababang kapatagan.+ 35  Kaya ang mga Amorita ay nanatili sa pananahanan sa Bundok Heres at sa Aijalon+ at sa Saalbim.+ Ngunit ang kamay ng sambahayan ni Jose ay naging lubhang mabigat anupat pinagtrabaho sila nang puwersahan.+ 36  At ang teritoryo ng mga Amorita ay mula sa sampahan ng Akrabim,+ mula sa Sela pataas.

Talababa