2 Timotheo 4:1-22

4  Nakuagiza kwa uzito mbele za Mungu na Kristo Yesu,+ ambaye amekusudiwa kuhukumu+ walio hai na wafu,+ na kwa ufunuo+ wake na ufalme wake,  lihubiri neno,+ fanya hivyo kwa bidii katika majira yanayofaa,+ katika majira yenye taabu,+ karipia,+ kemea, himiza, kwa ustahimilivu+ wote na ufundi wa kufundisha.  Kwa maana kutakuwa na kipindi cha wakati ambapo hawatalivumilia fundisho lenye afya,+ bali, kwa kupatana na tamaa zao wenyewe, watajikusanyia walimu kwa ajili yao wenyewe ili masikio yao yafurahishwe;+  nao watageuza masikio yao kutoka kwenye kweli, nao watageuzwa kando kufuata hadithi za uwongo.+  Ingawa hivyo, wewe tunza akili zako+ katika mambo yote, vumilia uovu,+ fanya kazi ya mweneza-injili,+ timiza kwa ukamili huduma yako.+  Kwa maana mimi tayari ninamiminwa kama toleo la kinywaji,+ na wakati unaofaa wa kufunguliwa+ kwangu umekaribia sana.  Nimepigana pigano zuri,+ nimekimbia mwendo mpaka mwisho,+ nimeishika imani.+  Tangu wakati huu na kuendelea nimewekewa akiba ya taji la uadilifu,+ ambalo Bwana, aliye mwamuzi mwadilifu,+ atanipa kuwa thawabu+ katika siku ile,+ lakini si mimi tu, bali pia na wale wote ambao wamependa kufunuliwa kwake.  Fanya kabisa yote unayoweza ili uje kwangu upesi.+ 10  Kwa maana Dema+ ameniacha kwa sababu aliupenda mfumo wa mambo+ wa sasa, naye ameenda Thesalonike; Kresensi ameenda Galatia,+ Tito ameenda Dalmatia. 11  Luka peke yake ndiye yupo pamoja nami. Umchukue Marko na uje pamoja naye, kwa maana yeye ni mwenye faida+ kwangu kwa ajili ya huduma. 12  Lakini nimemtuma Tikiko+ aende Efeso. 13  Utakapokuja, ilete ile kanzu niliyomwachia Karpo kule Troa,+ na vile vitabu vya kukunjwa, hasa vile vya ngozi. 14  Aleksanda+ yule fundi wa shaba alinitendea mimi mambo mengi mabaya—Yehova atamlipa kulingana na vitendo vyake+ 15  na wewe pia ujilinde juu yake, kwa maana aliyapinga maneno yetu kwa kadiri kubwa mno. 16  Katika kujitetea kwangu mara ya kwanza hakuna yeyote aliyekuja upande wangu, bali wote waliniacha+—hilo lisihesabiwe kwao+ 17  lakini Bwana alisimama karibu nami+ na kutia nguvu ndani yangu,+ ili kupitia mimi kazi ya kuhubiri itimizwe kwa ukamili na mataifa yote yaisikie;+ nami nilikombolewa kutoka katika kinywa cha simba.+ 18  Bwana atanikomboa kutoka katika kila tendo la uovu+ naye ataniokoa kwa ajili ya ufalme wake wa mbinguni.+ Utukufu na uwe kwake milele na milele. Amina. 19  Uwape salamu zangu Priska+ na Akila na nyumba ya Onesiforo.+ 20  Erasto+ alibaki Korintho,+ lakini nilimwacha Trofimo+ akiwa mgonjwa kule Mileto.+ 21  Fanya kabisa yote unayoweza ili ufike kabla ya majira ya baridi kali. Eubulo anakutumia salamu zake, na pia Pudensi na Lino na Klaudia na ndugu wote. 22  Bwana na awe pamoja na roho unayoonyesha.+ Fadhili zake zisizostahiliwa ziwe pamoja nanyi.

Maelezo ya Chini