Yob 4:1-21

4  Dan a Teimansma Elifas+ taigi Yob:   „Yu ben o weri efu wan sma ben o taki nanga yu?Bika mi no man tan pî.   Yu gi furu sma piri-ai,+Èn yu meki swaki anu kon tranga.+   Yu gi den sma di fadon deki-ati,+Èn yu meki swaki kindi kon tranga.+   Ma now di yu de na ini problema, yu e weri.Now di sani e miti yu, yu e bruya.   Lespeki gi Gado musu meki yu abi bribi, a no so?Fu di yu na wan bun sma+ meki yu musu abi howpu, a no so?   Prakseri disi: Oiti yu yere taki wan sma di no du ogri, lasi en libi?Oiti yu yere taki wan reti-ati sma+ dede?   Te nanga now mi si taki den sma di e prakseri fu du ogriÈn den sma di e sai problema, o koti dati tu.+   Te Gado e bro, den e dede.A bigi atibron fu en e meki taki den lasi libi. 10  Wan lew meki babari èn sma yere wan yongu lew e bari,Ma toku den tifi fu wan yongu lew e broko. 11  Te wan lew no e feni nyanyan a e dede,Èn den pikin fu wan lew e panya na ala sei. 12  Kibrikibri mi kisi wan boskopu.Wan sma ben taki en safri na ini mi yesi.+ 13  Na neti mi kisi wan fisyun di frede mi,Na a ten di ala sma ben e sribi. 14  Mi ben e frede srefisrefi èn mi ben e beifi.Ala mi bonyo ben e beifi. 15  Wan yeye ben pasa na mi fesi,Dan mi kisi groskin. 16  Ne a tan tanapu,Ma a no ben gersi wan sani di mi sabi.Mi ben si wan sortu sani na mi fesi.Ala sani ben de so pî, dan mi yere wan sten taki: 17  ’Wan libisma kan abi wan moro krin ati leki Gado?Wan libisma man krin moro en Mekiman?’ 18  A no e frutrow den futuboi fu en,Èn a feni taki den engel fu en srefi, e meki fowtu. 19  Dan san na libisma di e tan na ini tokotoko oso?A fondamenti fu den na doti!+Sma kan masi den moro makriki leki woron. 20  Fu mamanten teleki neti sma e masi den finifini.Nowan sma e si srefi taki den dede. Fu têgo den no de moro. 21  A no hari sma hari a tenti-titei fu den puru?Den e dede, fu di den no abi koni.

Futuwortu