Yob 5:1-27

5  Grantangi, bari suku yepi! Yu e yere wan sma e piki yu?Na sortuwan fu den santawan yu o go suku yepi?   Atibron o kiri den don sma.Dyarusu o kiri a sma di trawan man kori makriki.   Misrefi si fa den donwan teki rutu.+Wantronso mi bigin tegu gi a tanpe fu den.   Noiti den pikin fu den man kisi frulusu.+Sma e kwinsi den na den portu, fu di den no abi frulusuman.   Den sma di de nanga angribere e nyan den sani di den koti.Srefi na den aka pe den e anga meti, sma e teki a meti fu den.Sma e kori den fu teki ala den sani di den abi fanowdu fu tan na libi.   Bika ogri no e gro komoto na doti,Èn problema no e sproiti na gron.   Neleki fa a de seiker taki faya e bron,Na so a de seiker taki a libi fu libisma lai nanga problema.   Ma mi dati ben o go na Gado,Èn mi ben o fruteri Gado mi problema.+   En na a sma di e du bigi sani di sma no man frustan.En na a sma di e du bun furu wondru.+ 10  En na a sma di e meki alen fadon na grontapu,+Èn di e meki den gron kisi watra.+ 11  En na a sma di e poti den mofinawan na wan hei presi.+Iya, den sma di e sari a e frulusu, fu di a e poti den hei. 12  En na a sma di e bruya den takru prakseri fu den koniwan,+So taki den no man du san den ben wani. 13  En na a sma di e meki den koniwan fadon na ini den eigi trapu.+Na so a e tapu den wantewante fu du na ogri di den ben wani du.+ 14  Srefi deiten dungru gi den.Na deiten den e firifiri na den lontu, neleki na neti den de.+ 15  En na a sma di e kibri sma gi a feti-owru di de na a mofo fu den ogriwan.En na a sma di e puru den pôtiwan na a anu fu den tranga sma.+ 16  Na so den mofina sma kan abi howpu.+Ma a o tapu a mofo fu den sma di no lobi retidu.+ 17  A sma di e kisi piri-ai fu Gado, de koloku.+No weigri fu teki a strafu di na Almaktiwan e gi! 18  Bika a man gi sma mankeri, ma a man tai den soro fu den tu.A man masi sma, ma nanga en eigi anu a man dresi den tu. 19  Awinsi na siksi leisi yu de na ini banawtu, toku a o frulusu yu.+Iya, awinsi na seibi leisi yu de na ini banawtu, toku nowan ogri o miti yu.+ 20  Te angriten de, a o puru yu na dede,+Èn te feti de, wan feti-owru no o kiri yu. 21  A o kibri yu meki sma no wipi yu nanga den tongo.+Yu no o frede te pori e kon. 22  Yu o lafu te pori kon èn te angriten de.Yu no abi fu frede den busimeti. 23  Ston no o lai na a gron fu yu,Èn srefi den busimeti no o du yu ogri.+ 24  Sani o waka bun na ini yu tenti.Te yu o go luku a gron fu yu, yu o si taki noti e mankeri. 25  Yusrefi o si taki yu o kisi furu pikin,+Èn den bakapikin fu yu o furu leki grasi na grontapu.+ 26  Teleki yu dede, yu o de tranga,+Neleki den furu bosu aleisi di sma e koti na kotiten. 27  Na so wi e si en, èn na so a de.Sobun, go prakseri a tori. Dan yusrefi o si taki den sani disi tru.”

Futuwortu