Yob 10:1-22

10  Mi e tegu trutru gi a libi fu mi.+Meki mi taki fu den broko-ede fu mi.Sani e moro mi. Meki mi taki!   Mi o taigi Gado: ’No taki dati mi ogri.Taigi mi fu san ede yu e feti nanga mi.   Yu e feni en bun fu du ogri?+A de wan bun sani taki yu trowe a sani di yu meki nanga so furu muiti?+Yu e feni a rai fu den ogri sma bun?   Na libisma ai+ yu abi?Yu e si sani leki fa libisma e si sani?+   A libi fu yu de leki a di fu wan man,+Noso yu e libi syatu neleki libisma?   Fu san ede yu e tan suku fowtu na miÈn fu san ede yu e tan luku sortu sondu mi o du?+   Yu sabi taki mi no fowtu.+Nowan sma de di kan puru mi na yu anu.+   Na yu eigi anu sreka mi teleki yu kaba meki mi.+Yu meki ala sani fu mi èn toku yu wani swari mi.   Grantangi, hori na prakseri taki yu meki mi fu doti,+Èn na doti yu o meki mi drai go baka.+ 10  Neleki merki yu kanti mi puruÈn neleki kasi yu meki mi kon steifi.+ 11  Dan yu poti meti nanga buba gi mi.Nanga bonyo èn nanga titei yu seti mi skin.+ 12  Yu gi mi libi èn yu sori mi bun-ati.+Na wan switi fasi yu sorgu+ gi mi. 13  Yu kibri ala den sani disi na ini yu ati.Mi sabi heri bun taki yu sabi disi. 14  Efu mi sondu èn yu e tan luku mi,+Efu yu wani aksi mi frantwortu fu wan fowtu di mi meki,+ 15  Èn efu mi meki wan fowtu trutru, dan helu fu mi!+Ma efu mi abi leti, mi no man opo mi ede tu,+Bika soso syen mi e kisi èn soso pina mi e pina.+ 16  Èn efu toku mi o pruberi fu opo mi ede,+ dan yu o onti mi leki wan yongu lew+Èn yu o du wan kefalek sani nanga mi. 17  Yu o tyari den nyun kotoigi fu yu kon na mi fesiÈn yu ati o bron moro nanga mi.A wán nowtu baka a trawan e miti mi. 18  Sobun, fu san ede yu meki mi komoto na ini mi mama bere?+Yu no ben kan meki mi dede, so taki nowan sma ben o si mi? 19  Dan a ben o de leki noiti mi ben de.Wantewante den ben o tyari mi fu mi mama bere go na mi grebi.’ 20  Mi libi syatu.+ Sobun, meki Gado tapu nanga san a e du.Meki a no luku mi moro, dan mi kan blo+ pikinso 21  Fosi mi gowe. Bika mi no o drai kon baka+Te mi go na a kondre pe ala sani dungru pikapika,+ 22  Pe ala sani blaka èn dungru srefisrefi,Pe ala sani bruya èn pe leti de leki dungru.”

Futuwortu