Yob 35:1-16

35  Ne Elihu taki go doro:   „Na disi yu e kari retidu?Yu taki: ’Mi bun moro Gado.’+   Yu taki: ’Sortu wini yu e kisi?+Sortu sani mi ben o kisi moro leki te mi ben o du sondu?’+   We, meki mi piki yuÈn meki mi piki den mati+ fu yu tu.   Luku go na hemel.+Luku den wolku.+ Yu o si taki den hei moro yu.   Efu yu e du sondu, yu denki taki yu e du Gado wan sani?+Efu yu opo yusrefi moro nanga moro, yu denki taki yu e du en wan sani?   Efu yu feni taki yu abi leti trutru, yu denki taki yu e du en wan bun?Gado ben kisi wan sani fu yu?+   Yu kan du ogri nanga wan libisma leki yusrefi,+Èn yu kan du bun gi wan manpikin fu libisma.+   Den e bari suku yepi te ala sortu nowtu e miti den.+Den e bari suku yepi te den wan di abi makti, e kwinsi den.+ 10  Ma toku nowan sma taki: ’Pe Gado, mi Gran Mekiman+ de?Pe a sma de di e meki libisma prei poku na neti?’+ 11  Na en e leri+ wi moro leki den meti na grontapu.+Na en e meki wi moro koni leki den fowru na hemel. 12  Te sma e bari, a no e piki den,+Fu di den abi heimemre+ èn den ogri. 13  Gado no e arki lei kwetikweti.+Na Almaktiwan no e poti prakseri na dati srefisrefi.+ 14  We, dan fa a o arki yu te yu e taki dati yu no man si en!+Efu yu aksi en fu krutu a tori fu yu, dan yu musu tan wakti en fu a du dati.+ 15  En ati no bron na yu tapu èn a no aksi yu frantwortu fu san yu du.+Boiti dati, a no luku tu taki yu e taki wan lo sani sondro fu denki fosi.+ 16  Yob e piri en mofo opo fu soso.A e taki wan lo sani sondro fu sabi wan sani.”+

Futuwortu