Vrati se na sadržaj

OBJAŠNJENJE BIBLIJSKIH STIHOVA

Isaija 42:8: „Ja sam Gospod“

Isaija 42:8: „Ja sam Gospod“

 „Ja sam Jehova. To je moje ime. Svoju slavu neću dati nikome, niti ću hvalu koja mi pripada dati rezbarenim kipovima“ (Isaija 42:8, prevod Novi svet).

 „Ja sam Gospod, to je ime moje, i slave svoje neću dati drugome ni hvale svoje likovima rezanijem“ (Isaija 42:8, Daničić–Karadžić).

Značenje Isaije 42:8

 Bog nam je otkrio svoje ime i rekao da neće svoju slavu i čast deliti sa idolima.

 On je sam sebi dao ime koje se na srpskom obično prevodi kao Jehova ili Jahve (Izlazak 3:14, 15). a Premda se Božje ime pojavljuje gotovo 7 000 puta u Starom zavetu (hebrejsko-aramejskim spisima), mnogi prevodioci ga zamenjuju titulom „Gospod“. Primera radi, u Psalmu 110:1 nalazi se deo proročanstva koje govori i o Jehovi i o Isusu. U prevodu Daničić–Karadžić ovaj stih glasi: „Reče Gospod [Jehova] Gospodu [Isusu] mojemu.“ (Uporediti sa Delima apostolskim 2:34-36.) Međutim, u prevodu Novi svet nema zabune oko toga o koja dva Gospoda se govori, zato što na onom mestu na kom se misli na Boga stoji njegovo ime. U njemu piše: „Jehova je rekao mom Gospodu: ’Sedi meni s desne strane, dok ne položim tvoje neprijatelje pod tvoje noge.‘ “

 Mnogi izučavaoci veruju da Božje ime znači „On prouzrokuje da postane“. Jedino pravi Bog s pravom nosi to ime, jer samo On može učiniti da On ili ono što je stvorio postane šta god je potrebno kako bi se ispunila njegova namera.

 Budući da je Jehova naš Stvoritelj i jedini pravi Bog, On zaslužuje našu potpunu odanost. Nijedna osoba niti predmet ne zaslužuju da ih obožavamo, a to se odnosi i na kipove i ikone (Izlazak 20:2-6; 34:14; 1. Jovanova 5:21).

Kontekst Isaije 42:8

 U uvodnim stihovima 42. poglavlja Isaije nalazi se proročanstvo o tome šta će učiniti Jehovin izabranik. Za svog slugu koji mu je po volji Bog je rekao da će „doneti narodima pravdu“ (Isaija 42:1). Bog je o tom obećanju rekao: „Sada vam javljam nešto novo. Ja vam to objavljujem pre nego što se dogodi“ (Isaija 42:9). Ovo proročanstvo o Jehovinom izabraniku obistinilo se vekovima kasnije, kada se Mesija, to jest Hrist, pojavio i započeo sa svojom službom (Matej 3:16, 17; 12:15-21).

Isaija 42:8 u drugim prevodima Biblije

 „Ja, Jahve mi je ime, svoje slave drugom ne dam, niti časti svoje kipovima“ (prevod Stvarnost).

a Na hebrejskom jeziku Božje ime se sastoji od četiri suglasnika koja se na srpskom obično prenose kao JHVH. Neki smatraju da Božje ime na srpskom treba izgovarati kao „Jahve“. Više informacija o Božjem imenu možete naći u Dodatku A4 u biblijskom prevodu Novi svet, pod naslovom „Božje ime u hebrejskom delu Svetog pisma“.