Onlad karga

Onlad saray karga

 ISTORYAY BILAY

Mansasalita so Mata nen Jairo

Mansasalita so Mata nen Jairo

Panon to no agmo nakontrol so interon laman mo—puera labat so matam? Ontan so problema nen Kuyak Jairo. Balet nai-enjoy toy bilay to. Antis kon ibaga no akin et maliket so bilay nen kuyak, istoryaen ko ni no anto ray agawad sikato.

Nen inyanak si Kuya Jairo, wala lay cerebral palsy to ya say tawag et spastic quadriplegia. * Kanian agto nakontrol so laman to. Aliwan malinew so igaganggan na utek to ed saray muscle to, kanian napipikos iray lima tan sali to. Lapud satan et bigla-bigla labat lan naipaspas toy lima o sali to kanian nasakitan toy sarili to, anggan saray walad abay to no agda natalaranan. Makapaermen ta mabetbet ya kaukolan ya itaker iray lima tan sali to ed wheelchair to pian naiwasan so aksidente.

SARAY IRAP YA DINALAN NEN JAIRO

Pakaskasi si Kuya ed impanugaw to. Taloy bulan to ni labat, naaataki la ya anggad naekalay malay. No onia lay nagawa, lakapen lan maong nen Nanay tan ibatik dad ospital ta say abalang da et inatey la.

Lapud naynay ya manpapaawet si Kuya Jairo, nandeperensya iray pukel to. Apiley so balangbang to nen 16 años to, kanian inoperaan dad ulpo, tapi, tan balangbang. Nanonotan ko ni ya kasumpal na operasyon et nilabilabin onaakis si Kuya lapud sakit.

Lapud situasyon nen Kuya Jairo, akadependin lanang ed arum pian nagawaan to ray anggan simplin bengatla—pangan, pampales, tan idukol. Si Nanay tan Tatay so maslak ya manggagawad saratan. Naynay ya kaukolan nen Kuya so tulong, kanian babagaan dan lanang ya aglabat akadepende so bilay tod totoo, noagta akadepende met ed Dios.

BALON PARAAN PIAN MITONGTONG

Tasi nen Jehova iray ateng mi, tan baby ni labat si Kuya et ibabasaan da la na saray istorya ed Biblia. Amta ran mas maliket so bilay no walay relasyon mod Dios. Anggan pakaskasi so situasyon nen Kuya, walay ilalo to ya diad arapen et agla mansakit. Balet, iisipen da no kasin natatalosan nen Kuya so Biblia.

Aminsan, nen ugaw ni Kuya Jairo, kinatongtong nen Tatay, “Jairo, katongtong mo ak pa . . . No talagan inarom ak, mansalita ka!” Nen mikakasi lay Tatay ya mangibagay anggan sakey ya  salita, akalua si Kuya Jairo. Sinali toy mansalita, balet agnatalosan ta puros manggaralgal ya boses so ompapaway ed sikato. Magbabawi si Tatay ta apaakis toy Kuya. Balet naamtaan dad saman ya atalosan toy imbaga nen Tatay. Say problema labat et agto makapansalita.

Anggad naimano na atateng mi ya no maminsan et mapmaples ya igagalaw nen Kuya so mata to ya singano walay labay ton ibaga. Nadidismayay Kuya Jairo no sasalien toy mansalita balet agmi natalosan so labay ton ibaga. Nen naaralan la na atateng mi ya talosan iray galaw na mata to tan niiter da no antoy kaukolan to, onliliket so lupa to tan balibali imis to. Aman so paraan na pisasalamat to.

Pian mas mainomay kamin makapantalosan, imbaga na speech therapist to ya itagey mi duaran lima mi no say tepet mi et On odino Andi. Say kawanan et On, tan kawigi no Andi. Kanian naamtaan mi labay to depende ed lima ya nengnengen to.

ANGUMAN SO BILAY NEN JAIRO

Mamitlo ed kada taon, walay nagagawan asemblea tan kombension na Saray Tasi nen Jehova, ya wala ray paliwawad Biblia parad dakdakel ya totoo. Eksayted a lanang si Kuya Jairo no paliwawa la parad bautismo. Sakey agew, tinepetan nen Tatay si Kuya nen 16 años to, “Jairo, labay moy manpabautismo?” Ninengneng a tampol nen Jairo so kawanan a lima nen Tatay, aman so paraan to pian ibagan labay toy manpabautismo. Insan tinepetan lamet nen Tatay: “Insipan mo lad Dios diad pikakasim ya manlingkor kad sikato ed andi-angga?” Ninengneng to lamet so kawanan a lima nen Tatay. Malinlinew ya indedika la nen Kuya Jairo so bilay tod si Jehova.

Kayari na dakel ya impantongtong nipaakar ed Biblia, malinew ya natatalosan nen Kuya so kaimportantian na pampabautismo. Kanian nen 2004, inebatan toy sankaimportantian ya tepet, “Kasin indedika yo lay inkasikayo pian gawaen so linawa na Dios?” Ninmengneng ed tagey si Kuya Jairo, aman so tongtongan ya gawaen to no say ebat to et “On.” Kanian sikatoy nagmaliw a Tasi nen Jehova nen 17 años to.

MATA YA AKAPOKUS ED DIOS

Nen 2011, walay balon paraan pian makapitongtong si Kuya Jairo. Walay computer ya nakontrol na mata, na-detect na saya so igalaw na mata to pian nalukasan iray icons ed screen. Singa manki-click na mouse ed computer no  onkirem odino nengnengen ton mabayag iray icon. Wala ray pictogram ya ginawa pian makapitongtong si Kuya Jairo. Tan walay narengel ya boses ed computer no pilien toy sakey ya icon.

Legan ya ondadakel so naaaralan nen Kuya Jairo ed Biblia, mas labalabay to iratan ya ibangat ed arum. No manaaral kami na Biblia bilang pamilya, mabetbet ya onnengneng ed siak tan ed computer to. Paraan to man pian ipanonot ed siak ya isulat ko ray pantotongtongan mi pian iyebat to no manaral kami lad kongregasyon diad Kingdom Hall.

No wala kamid kongregasyon, maan-anos ton kokontrolen pian napili so dugan icon, insan narengel la na amin so boses ya nanlapud computer. Anggad layag so imis nen Kuya kada walay napaseseg to lapud komento to. Oniay imbaga nen Alex, ya kaaro nen Kuyak: “Manbilib ak kada narengel ko ray komento nen Kuya Jairo.”

Uusaren met nen Kuya Jairo so mata to pian ibaga ed arum so pananisia to. Sakey a paraan et diad pan-click toy litrato na Paraiso diad computer to, insan walay boses ya automatic ya ibaga ton, “Ibabaga na Biblia ya say dalin tayo et magmaliw a Paraiso ya anggapo lay mansakit tan ompatey, Apocalipsis 21:4.” No interesado so too, wala lamet so pilien ton litrato ya mangibagan, “Labay moy manaral na Biblia?” Asurprisa kami ta inawat na laki mi so iyoopresi nen Kuya Jairo! Makapaliket ya nanengneng ya diad tulong na sakey nin Tasi et ibabangat nen Kuya Jairo ed si Laki so Biblia. Manliket kami ta abautismoan si Laki diad regional a kombension ed Madrid nen Agosto 2014.

Uusaren nen Jairo so computer ya kokontrolen na mata to pian mankomentod Kingdom Hall tan ibagad arum so naaaralan tod Biblia

Anggan saray maestra ed eskuelaan nen Kuya Jairo et naimano day debosyon tod Dios. Imbaga na speech therapist to, si Madam Rosario: “No bilang ta manpili ak na relihyon, diad Saray Tasi nen Jehova so pimembroan ko. Anengneng kon lapud pananisia nen Jairo et walay direksion na bilay to, anggan mairap so kipapasen to.”

Onliliwaway lupa nen Kuya Jairo kada basaen kod sikato yan sipan na Biblia: “Satan la manlukso so piley a singa sakey ya ulsa, tan say dila na emel mankanta naani.” (Isaias 35:6) Anggan nadidismaya met no maminsan, mas mabetbet balet ya malikeliket si Kuya. Ontan ta akasentroy bilay tod Dios tan ed kakaaro to ran Kristiano. Ipapanengneng na maliket a bilay tan mabiskeg a pananisia nen Kuya Jairo—ya anggan panon toy irap na situasyon, makapanbilay kan maliket no mandadayew kad si Jehova.

^ par. 5 Cerebral palsy (CP) so termino parad depekto ed utek ya apektaen toy galaw na laman. No walay onian sakit na too, nayarin naawel, naapektoay panangan to, odino no maminsan et bigla labat lan mankayerker. Say spastic quadriplegia so sankagrabian ya klase na CP; nayarin ontalker so lima tan sali, tan onlupaypay so tenger na too.