Onlad karga

Onlad saray karga

 TONGTONGAN NIPAAKAR ED SARAY TOPIC DIAD BIBLIA

Akin ya Nonoten so Impatey nen Jesus?

Akin ya Nonoten so Impatey nen Jesus?

Nabasam dia so alimbawa no panon ya itotongtong na Saray Tasi nen Jehova iray topic ed Biblia. Imadyin mon walay Tasi a say ngaran to et Megan ya linmad abung nen Shirley.

“ITULTULOY YON GAWAEN IYA BILANG PAKANODNONOTAN ED SIAK”

Megan: Kumusta Shirley? Maong ta akakar kad Memoryal na impatey nen Jesus. * Antoy nibagam met ey?

Shirley: Balibali, pero diad tua wala ray agko atalosan ed paliwawa. Parad dakel, mas importante inkianak nen Jesus, kanian mas seselebraan day Christmas nen say impatey to. Balet, akin et importantin nonoten so impatey nen Jesus?

Megan: Tua mas dakel so mankri-Christmas. Balet sikami ran Tasi nen Jehova et ipapasen min say sankaimportantian ya agew ya nodnonoten et say impatey nen Jesus. No OK labat ed sika, labay kon irebyu no akin ya importante tan no akin ya kaukolan iyan nodnonoten.

Shirley: Sige, OK labat ed siak.

Megan: Unona, nononoten mi ran Tasi so impatey nen Jesus ta ganggan to itan ed saray papatumbok to. Antam may labi ya nandem si Jesus tan saray matoor ya apostol to antis ya ompatey?

Shirley: Amay “Last Supper”?

Megan: On, aman. Tatawagen met itan ya Pangdem na Katawan. Walay ingganggan nen Jesus ed saray apostol to legan iran mamangdem. Pibasam pa yay akarekord ed Lucas 22:19.

Shirley: “Ontan met, sikatoy angala na tinapay, akisalamat, pinisag to, insan inter to ed sikara, a kuan to: ‘Saya so mankabaliksay laman ko a nepeg ya iter parad sikayo. Itultuloy yon gawaen iya bilang pakanodnonotan ed siak.’”

Megan: Salamat. Naimanom may ganggan nen Jesus diad sampot na binasam? Kuan tod man: “Itultuloy yon gawaen iya bilang pakanodnonotan ed siak.” Tan antis ton imbaga ya nodnonoten da, nilinew nen Jesus no antoy nodnonoten da ed sikato. Imbaga to ya say bilay to et niiter parad papatumbok to. Singa ontan met may imbaga nen Jesus ya nabasad Mateo 20:28 ya sikatoy “linma dia ya agpanlingkoran, noagta manlingkor tan iter toy kamarerwa to a panondon ed amayamay.” Atan so rason no akin ya tinaon ya mantitipon kami ran Tasi nen Jehova no anibersaryo na impatey nen Jesus—pian nonoten so impanondon to. Lapud impatey to et nayarin manbilay na andi-anggaan so amin ya onunor ed Dios.

AKIN ET KAUKOLAN SO DONDON?

Shirley: Ibabagay arum ya inatey si Jesus pian manbilay tayo. Pero diad tua agko pa natatalosan no panon to man.

Megan: Aliwan sika labat Shirley so maniisip na ontan. Diad tua, aralem ya topic ed Biblia so dondon nen Jesus. Balet sakey itan ed saray sankarakepan  ya katuaan ed Salita na Dios. Manaya, OK labat? Wala ni panaon mo?

Shirley: OK labat.

Megan: Sige ituloy ko sirin. Walay abasak nipaakar ed dondon, seguro salien kon ipaliwawad simplin paraan.

Shirley: Sige.

Megan: Pian natalosan tayoy nipaakar ed dondon, kaukolan tayo nin natalosan no antoy agawa lapud impankasalanan nen Adan tan Eva diad Hardin na Eden. Pian mas malinew, pibasam pay Roma 6:23.

Shirley: “Ta say bayar parad kasalanan et ipapatey, balet say regalon iiter na Dios et say bilay ya andi-anggaan diad panamegley nen Kristo Jesus a Katawan tayo.”

Megan: Salamat. Imanom pa may gapo na binasam: “Ta say bayar parad kasalanan et ipapatey.” Inter na Dios iyan simplin prinsipyo diad inmunan too​—say bayar o dusa na kasalanan et patey. Siempre diad unaan et anggapo ni makasalanan. Perpekto si Adan tan Eva, tan amin ya magmaliw ya ananak da et perpekto. Kanian anggapo komoy ompatey. Si Adan, Eva, tan amin ya ananak da et sarag da komoy manbilay ya andi-angga. Balet aliwan onman so agawa. Antam man ya istorya?

Shirley: On, di ba inakan nen Adan tan Eva may imbawal na Dios?

Megan: Duga. Lapud angan ira, ag-inunor nen Adan tan Eva so Dios, kanian nankasalanan ira. Desisyon da so mankasalanan. Lapud satan, mauges so epekto, aliwa labat lan diad si Adan tan Eva noagta pati ed amin ya ananak da.

Shirley: Antoy labay mon ibaga?

Megan: Onia ay, mangusar ak na ilustrasyon pian natalosan mo. Antam no panon so panaggaway tinapay?

Shirley: On, antak.

Megan: Singa bilang, walay balo-balon hulmaan mo ya panlutoay tinapay. Balet antis mo nin nausar, naplag tan akumpil ya maong. Anto kasi nagawad saray tinapay ya ilutom ed satan ey? Di ba wala met lay kumpil na amin ya tinapay?

Shirley: Siempre.

Megan: Singa met ontan. Nen ag-inunor nen Adan tan Eva so Dios, lapud kasalanan tan ag-inkaperpekto et singa ra “akumpil.” Tan lapud nankasalanan ira antis ni ran nawalaay anak, amin ya anak da et niyanak met ya walay “kumpil.” Amin et niyanak ya makasalanan. Diad Biblia, say “kasalanan” et aliwa labat lan say ginawan mauges, tutukoyen to met so kipapasen ya atawir tayo. Kanian anggan anggapoy ginawa tayon aliwa​—ta agti ni niyanak nen nankasalanan si Adan tan Eva—​adamay tayon amin pati saray magmaliw ya anak tayo. Amin et aliwan perpekto tan makasalanan, kanian amin et ompatey. Singa ibabaga na Roma 6:23, say bayar na kasalanan et patey.

Shirley: Akin balet ey, anta si Adan tan Eva met labat so nankasalanan, manirap lan amin so totoo? Singa aliwa met man!

Megan: Lanti, awa? Balet walay ginawa na Dios ta perpekto so inkahustisya to, senentensiaan toy Adan tan Eva ya ompatey lapud kasalanan da. Insan, nanggaway paraan so Dios pian niliktar tayo ran ananak da ed satan ya sumpa. Kanian walay dondon nen Jesus. Nengneng mo pa lamet may Roma 6:23. Kayarin abitlan “say bayar parad kasalanan et ipapatey,” say katuloyan to: “Balet say regalon iiter na Dios et say bilay ya andi-anggaan diad panamegley nen Kristo Jesus a Katawan tayo.” Kanian say impatey nen Jesus so paraan pian makaliktar tayod kasalanan tan ipapatey. *

 DONDON—SAY SANKAIMPORTANTIAN YA REGALO NA DIOS

Megan: Wala ni detalye ed sayan bersikulo ya labay kon ipaimanod sika.

Shirley: Anto ‘tan ey?

Megan: Imanom yay ibabaga na bersikulo ya “say regalon iiter na Dios et say bilay ya andi-anggaan diad panamegley nen Kristo Jesus a Katawan tayo.” No si Jesus so nanirap tan inatey parad sikatayo, akin et say ibabaga na bersikulo et “regalon iiter na Dios”? Akin et aliwan “regalon iiter nen Jesus”? *

Shirley: Amm . . . Agko anta.

Megan: Pinalsa na Dios si Adan tan Eva, balet nankasalanan irad Dios nen agda inunor so ganggan to diad hardin na Eden. Seguradon asakitan ya maong so Dios nen nanrebelde rad sikato. Balet walan tampol so imbaga nen Jehova ya solusyon. * Ibaki toy Anak to ya onlad dalin, manbilay bilang perpekton too, tan isakripisyo toy bilay to bilang dondon. Kanian say dondon et talagan regalo na Dios. Wala ni rason no akin et nibaga tayon regalo ya na Dios. Naisip mo la kasi no antoy alikna na Dios nen pinatey day Jesus?

Shirley: Andi ni. Anto a?

Megan: Naimanok ya wala ray galawgalaw ed abung yo. Walay anak mo?

Shirley: Wala, duara​—laki tan bii.

Megan: Dugaruga ta ateng ka. Natan, nonot mo pa no antoy alikna na Ama nen Jesus ed tawen, si Jehova a Dios, nen inatey si Jesus. Anto kasi alikna to nen nanenengneng to dimad tawen ya inerel, binalaw, tan tinampal day inad-aro ton Anak? Tan antoy alikna na Ama nen impasak day Anak to, insan da pinaulyanan anggad ompatey?

Shirley: Ay seguradon asakisakitan! Agkon balot naisip ‘tan a . . .

Megan: Anggan agtayo amtay eksakton alikna na Dios ed saman ya agew, segurado tayon walay liknaan to, tan amta tayo met no akin ya inabuloyan ton nagawa iman. Balibali impangibagad satan diad samay kabkabat ya bersikulod Biblia, amay walad Juan 3:16. Sarag ton sikay manbasa?

Shirley: “Ontan lay panangaro na Dios ed mundo ya inter to so bogbogtong ya Anak to, ta pian balang sakey a mangipapanengneng na pananisia ed sikato et agnaderal noagta nawalaan na bilay ya andi-anggaan.”

Say dondon so sankablian a regalo ya inter na Dios

Megan: Salamat. Nengneng mo pa lamet so gapo na bersikulo. Abitla so “panangaro na Dios ed mundo.” Atan so rason​—panangaro. Lapud panangaro et imbaki na Dios so Anak tod dalin pian ompatey parad sikatayo. Say dondon so sankablian a regalo ya inter na Dios. Kanian mantitipon iray Tasi nen Jehova kada taon pian nodnonoten so anibersaryo na impatey nen Jesus. Anto ey, atulongan kad sayan impantongtong ta?

Shirley: On, salamat ta linma ka dia pian ipaliwawa ‘tan ed siak.

Wala ray tepet mod Biblia? Kasin walay labay mon naamtaan ed saray papanisiaan odino gagawaen na Saray Tasi nen Jehova? No wala, itepet mo labat ed sikara. Maliket iran mangipaliwawad sika.

^ par. 5 Maminsan ed kada taon, mantitipon iray Tasi nen Jehova parad anibersaryo na impatey nen Jesus pian nodnonoten so ginawa to.

^ par. 32 Walay ontumbok ya artikulo ed sayan serye ya mangipaliwawa no panon itayon niliktar ed kasalanan lapud dondon nen Jesus, tan no antoy gawaen tayo pian minabang ed dondon.

^ par. 36 Unong ed Biblia, duma so Dios ed si Jesus, aliwa ran saksakey. Parad kaaruman ya impormasyon, nengnengen so kapitulo 4 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova.

^ par. 38 Nengnengen so Genesis 3:15.