SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Enero 2016

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Pebrero 29 anggad Abril 3, 2016.

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Oceania

Panon ya inarap na Saray Tasi nen Jehova iray subok ed panlilingkor dad saray lugar ya mas baleg so pankaukolan diad Oceania?

Determinadon ‘Mantultuloy a Manaaroan Bilang Sanaagi’!

Say teksto ed taon 2016 et ontulong ed sikatayo pian makapanparaan ed saray asingsingger lan nagawa.

Kasin Napapakiwas Ka Lapud “Alay Abig a Regalo” na Dios?

Panon itayon napapakiwas ed panangaro na Dios pian maapit a tumboken so bakat nen Jesus, aroen iray agagi tayo, tan perdonaen so arum?

Say Espiritu so Mantatasi a Kaiba na Espiritu Tayo

Antoy nagawa no magmaliw ya alanaan so sakey a too? Panon a nalanaan so sakey?

‘Mila Kami ed Sikayo’

Antoy nepeg tayon tandaan nipaakar ed 144,000?

Pikimey ed Dios—Panlapuan na Liket

Panon ya panlapuay liket tan proteksion tayod espiritual so pikimey tayod si Jehova?