Onlad karga

Onlad saray karga

Determinadon ‘Mantultuloy a Manaaroan Bilang Sanaagi’!

Determinadon ‘Mantultuloy a Manaaroan Bilang Sanaagi’!

“Mantultuloy kayon manaaroan bilang sanaagi.”​—HEB. 13:1.

KANSIONEN: 72, 119

1, 2. Akin et nansulat si Pablo ed saray Hebreon Kristiano?

NEN taon 61 C.E., panliliketan na saray Kristianon kongregasyon diad interon Judea tan Galilea so kareenan ed amin ya pasen. Anggano walad prisoan ed Roma si apostol Pablo, iilaloan ton asingger lan nibulos. Si Timoteo et agano nin nibulos ed prisoan tan say plano ra et bisitaen da ray agagi ed Judea. (Heb. 13:23) Balet agda amta ya kayari limay taon, say Jerusalem et ‘napaliberan na mankakampo iran armada,’ a singa impropesiya nen Jesus. Diad satan et kaukolan ya onkiwas a tampol iray agagi ed Judea, lalo la ramay manaayam ed Jerusalem. Pinasakbayan ira nen Jesus ya kaukolan da lay ombatik no nanengneng da lan nagawa iratan.​—Luc. 21:20-24.

2 Manlapu nen imbaga nen Jesus itan a propesiya, 28 taon lay apalabas, nansiansian matoor iray Kristianon Judio anggano dakel so adalan dan isusumpa tan panamasegsegang. (Heb. 10:32-34) Balet amta nen Pablo ya asingger da lan arapen so sakey ed saray sankairapan ya subok ed pananisia ra. (Mat. 24:20, 21; Heb. 12:4) Labay ton akaparaan ira ed antokaman ya nagawa. Kaukolan ya lalo ni ran mansungdo tan pabiskegen day pananisia ra, ta ditan akadepende so bilay da. (Basaen so Hebreos  10:36-39.) Kanian pinakiwas na espiritu nen Jehova si Pablo ya sulatan iraman ya inad-aron agagi pian pabiskegen iran onarap ed antokaman ya nagawa. Natan et kabkabat itan a sulat bilang say libro na Hebreos.

3. Akin ya kaukolan tayon aralen so libron Hebreos?

3 Kaukolan tayo met natan ya aralen so insulat nen Pablo ed saramay Hebreon Kristiano nen inmunan siglo. Akin? Lapud ontan met so situasyon tayo. Legan na sarayan “nikadkaduma tan mair-irap a panaon,” nipapaarap iray lingkor nen Jehova ed amin ya klase na isusumpa tan panamasegsegang. (2 Tim. 3:1, 12) Apaneknekan tayo lan mabiskeg so pananisia tan debosyon tayo. Balet mareen so kipapasen na dakel ed sikatayo tan agdirektan napapasegsegang. Anggaman ontan, singa saray Kristiano ed panaon nen Pablo, agtayo nepeg ya ibaliwala iyan importantin katuaan—​asingger itayo lan nipaarap ed sankairapan ya subok ed pananisia tayo!​—Basaen so Lucas 21:34-36.

4. Antoy teksto tayod taon 2016, tan akin ya matukotukoy itan?

4 Antoy makatulong pian makapanparaan tayo ed saray asingsingger lan nagawa? Diad libro na Hebreos, indanet nen Pablo so dakel a bengatla ya makatulong pian napabiskeg so pananisia tayo. Say sakey ya importantin panonot et samay nabasad Hebreos 13:1. Oniay ipapaseseg na satan: “Mantultuloy kayon manaaroan bilang sanaagi.” Satan so apilin teksto tayod taon 2016.

Say teksto tayo ed taon 2016: “Mantultuloy kayon manaaroan bilang sanaagi.”​—Hebreos 13:1

ANTO SO PANAAROAN BILANG SANAAGI?

5. Antoy labay ya ibaga na panaaroan bilang sanaagi?

5 Antoy labay ya ibaga na panaaroan bilang sanaagi? Say literal ya kabaliksan na Griegon salitan phi·la·del·phiʹa ya inusar nen Pablo et “panangaro ed sakey ya agi.” Sayan panangaro et mabiskeg tan maapit ya liknaan ed sakey a kapamilya odino maapit ya kaaro. (Juan 11:36) Ag-itayo mankukunwarin sanaagi​—talagan sanaagi itayo. (Mat. 23:8) Say maapit ya liknaan tayod balang sakey et adeskribe ed sarayan salita: “Diad aroan na sanaagi, ipatnag yoy aralem a panamabli ed balang sakey. Idaulo yoy pangipanengneng na galang ed balang sakey.” (Roma 12:10) Sayan klase na panangaro ya atekepan na a·gaʹpe, say panangaron base ed prinsipyo, et ontulong ed saray lingkor na Dios pian magmaliw iran maapit tan nankakasakey.

6. Parad sakey a Kristiano, siopay nepeg ton ipasen ya agi?

6 “Say ‘panaaroan bilang sanaagi,’” kuan na sakey ya iskolar, “et mataltalag ya nabasad saray literaturan aliwan parad Kristiano.” Diad Judaismo nensaman, say salitan “agi” et ontutukoy ed sakey a kanayon tan no maminsan et anggan diad aliwan kanayon, balet ag-itan ontukoy ed saray aliwan Judio. Parad saray tuan Kristiano, say “agi” et ontukoy ed amin ya kapananisiaan da, anggano iner so nanlapuan dan bansa. (Roma 10:12) Lapud sanaagi itayo, ibabangat itayo nen Jehova ya manaaroan. (1 Tes. 4:9) Balet, akin ya importantin mantultuloy itayon manaaroan bilang sanaagi?

AKIN YA IMPORTANTIN MANTULTULOY ITAYON MANAAROAN BILANG SANAAGI?

7. (a) Antoy sankaimportantian a rason no akin ya aroen tayoy sakey tan sakey bilang sanaagi? (b) Anto ni rason no akin ya importantin paeleten tayoy panangaro tayod sakey tan sakey?

7 Say simplin ebat et lapud kakaukolanen nen Jehova ya aroen tayoy sakey tan sakey bilang sanaagi. Agtayo nibagan inaro tayoy Dios no agtayo aaroen iray agagi tayo.  (1 Juan 4:7, 20, 21) Sakey ni, kaukolan tayoy sakey tan sakey, lalo la no walay problema. Amta nen Pablo ya arum ed saray Hebreon Kristiano ya sinulatan to et asingger da lan taynan so abung tan saray kaykayarian da. Indeskribe nen Jesus no panon kairap itan ya panaon. (Mar. 13:14-18; Luc. 21:21-23) Kanian mas kakkaukolan na saraman a Kristiano ya paeleten so panangaro rad sakey tan sakey.​—Roma 12:9.

8. Antoy kaukolan tayon gawaen natan antis ya onggapoy baleg ya kairapan?

8 Magano lan ibulos so makaderal a dagem na baleg ya kairapan ya agnin balot agawa. (Mar. 13:19; Apo. 7:1-3) No onsabi itan, kaukolan tayon unoren iyan simbawa: “Gala, baley ko, onloob ka ed saray silir mo, tan ikapot mo so saray silir mo, tan ikapot mo so saray pintom ed liberliber mo. Yamot mo so inkasika ed daiset a panaon angga ed say kasanokan onlabas.” (Isa. 26:20) Saratan a “silir” et nayarin ontukoy ed saray kongregasyon tayo. Ditan tayo maniiba bilang sanaagi pian mandayew ed si Jehova. Balet aliwan magenap so basta labat regular ya paniiba. Pinanonotan nen Pablo iray Hebreon Kristiano ya kaukolan dan usaren irayan pankanawnawa pian mansasagyatan ya “mangaro tan manggawa na maabig.” (Heb. 10:24, 25) Kaukolan tayo lan paeleten natan so panangaro tayod agagi, ta ontulong itan ed sikatayon nasarag so anggan anton subok diad arapen.

9. (a) Anto ray pankanawnawan nipanengneng tayo so panangaro tayod agagi natan? (b) Mangiter na alimbawa no panon ya impanengneng na totoo nen Jehova so panangaro dad agagi ra. (Nengnengen met so kaaruman ya impormasyon.)

9 Natan, anggan agni ginmapoy baleg ya kairapan, kakkaukolan ti lan paeleten so panaaroan tayon sanaagi. Dakel ya agagi tayo so apektado ed saray yegyeg, delap, bagyo, tsunami, odino arum ni ran kalamidad. Wala ray agagin naiirapan lapud isusumpa tan panamasegsegang. (Mat. 24:6-9) Likud ed saraya et inagew-agew ti met ya naeeksperiensyay irap na bilay lapud manbibilay tayod sayan mauges ya sistema na mundo. (Apo. 6:5, 6) Balet no mas dakel so problema na agagi tayo, mas dakel met so pankanawnawa tayon ipanengneng no panon kaaralem so panangaro tayod sikara. Anggano “ombetel so panangaro na karaklan a totoo,” kaukolan tayon itultuloy so panaaroan tayo bilang sanaagi.​—Mat. 24:12. [1]

PANON TAYON MANTULTULOY YA MANAAROAN BILANG SANAAGI?

10. Antoy aralen tayo?

10 Anggan panon karakel so problema tayo, panon tayon naseguro ya tuloytuloy itayon manaaroan bilang sanaagi? Diad anto ran paraan ya nipanengneng tayo iyan klase na panangaro? Kayarin imbaga nen Pablo ya “mantultuloy kayon manaaroan bilang sanaagi,” insulat to ray pigaran paraan no panon iyan nagawaan na saray Kristiano. Aralen tayoy anemira ed saratan.

11, 12. Panon tayon nipatnag so panagparawes? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

11 “Agyo lilingwanan so panagparawes.” (Basaen so Hebreos 13:2.) Diad orihinal a lenguahe, say labay ya ibaga na salitan impatalos ya “panagparawes” et “kaabigan ed saray agkabat.” Nayarin say nanonotan tayod satan et say alimbawa nen Abraham tan Lot. Pareho dan impanengneng so kaabigan ed saray bisitan agda kabat. Insan naamtaan da ya anghel manaya iray binmisita ed sikara. (Gen. 18:2-5; 19:1-3) Binitla nen Pablo irayan alimbawa pian pasesegen iray Hebreon Kristiano ya aroen da ray agagi da diad pagmaliw a maparawes.

 12 Kasin paparawesen tayo ray agagi, ya iimbitaan tayo rad abung tayo ed sakey a panangan odino panlilimog pian makapanpapasesegan? Agkaukolan ya dakdakel odino magastos so iparaan tayo, tan aliwan saraman labat so makayarin ombales so imbitaan tayo. (Luc. 10:42; 14:12-14) Say gagala tayo et mamaseseg, aliwan manpasikat! Anggano agti ni masyadon kabat so manangasikaso na sirkito tayo tan say asawa to, kasin labalabay tayo ran parawesen? (3 Juan 5-8) Anggano dakdakel so gagawaen tayo tan wala ray pakakaaburidoan tayod inagew-agew, importantin ‘agtayo lilingwanan so panagparawes’!

13, 14. Panon tayon ‘nodnonoten iramay walad prisoan’?

13 “Nodnonot yo iramay walad prisoan.” (Basaen so Hebreos 13:3.) Say tutukoyen nen Pablo et aliwan amin ya akapriso, noagta saramay agagi ya apriso lapud pananisia ra. Si Pablo mismo et apat taon lan walad prisoan nen insulat to iratan a salita parad saray Hebreon Kristiano. (Fil. 1:12-14) Kinomendaan to ray agagin ‘akiambegya ed saramay nipriso.’ (Heb. 10:34) Wala ray agagin personal ya tinmulong ed si Pablo legan ya walad prisoan, balet saramay Hebreon Kristiano ya sinulatan to et arawid sikato. Kanian panon dan natulongan si Pablo? Nagawaan da itan diad impapuson pangipikasi dad sikato.​—Heb. 13:18, 19.

14 Natan, nayarin arawi tayo met ed saray agagin walad prisoan. Tua, agtayo ra natulongan ed praktikal iran paraan a singa gagawaen na saray agagin asingger so panaayaman dad sikara. Balet nipanengneng tayoy pililikna tan panangaro ed sarayan matoor ya agagi tayo no agtayo ra lingwanan ya ipikasi ed si Jehova. Singa bilang, sarag tayon ipikasi iray agagi tayon lalaki, bibii, tan anggan saray ugugaw ya nipriso ed Eritrea. Kaiba ed saratan so taloran agagi tayon si Paulos Eyassu, Isaac Mogos, tan Negede Teklemariam—ya masulok lan 20 taon ya akapriso diman.

15. Panon tayon pagalangan so relasyon tayod asawa tayo?

15 “Say panangasawa et nepeg a galangen na amin a totoo.” (Basaen so Hebreos 13:4.) Nipanengneng tayo met so panangaro tayod agagi diad pansiansia tayon malinis ed moral. (1 Tim. 5:1, 2) No walay “manggawa na makaderal ed agi to odino pibalian to iray kanepegan na agi to” diad panggaway seksual ya imoralidad ed sikato odino ed kapamilya to, naderal so panagmatalek ed sakey tan sakey—say basiyan na panaaroan na sanaagi. (1 Tes. 4:3-8) Sakey ni, isipen pay nalikna na sakey ya asawan bii no naamtaan ton agnanmatoor so asawa to ta nambantay na pornograpiya. Kasin ipapanengneng na asawan laki so panangaro tod asawa to tan respeto tod uksoyan na panangasawa?​—Mat. 5:28.

16. Panon ya makatulong so inkakontento pian nipanengneng tayoy panangarod agagi tayo?

16 “Mankontento kayo ed saray bengatlan walad sikayo.” (Basaen so Hebreos 13:5.) No manmamatalek tayod si Jehova, magmaliw tayon kontento ed no antoy walad sikatayo. Nawalaan tayoy balansin panmoria ed saray materyal ya kaykayarian. (1 Tim. 6:6-8) No kontento itayo, magmaliw a mas importantid sikatayo so relasyon tayod si Jehova tan saray agagi nen say anggan anton nasaliw na kuarta. Say toon kontento et agmareklamo tan agmananap na lingo, agmet maimon tan maagum​—saray liknaan ya makaamper ed iyelet na panaaroan na sanaagi. Balet no kontento tayo, magmaliw tayon mabunlok.​—1 Tim. 6:17-19.

17. No ‘manmatalek itayo’ ed si Jehova, panon itan ya makatulong pian nipanengneng tayoy panangarod agagi?

17 ‘Manmatalek itayo.’ (Basaen so Hebreos  13:6.) No manmamatalek tayod si Jehova, makapanpakpel itayo ed anggan anton subok. No makpel itayo, magmaliw tayon positibo. Tan no positibo itayo, nipanengneng tayoy panangaro tayod agagi tayo diad pamaseseg tan panligliwa ed sikara. (1 Tes. 5:14, 15) Anggano agaylay irap na kipapasen legan na baleg ya kairapan, sarag tayoy ‘onalagey tan itangwa iray ulo tayo,’ ta amta tayon asingsingger lay kiliktar tayo.​—Luc. 21:25-28.

Kasin aapresyaen yo iray gagawaen na saray elder parad sikatayo? (Nengnengen so parapo 18)

18. Panon tayon napaelet so panangaro tayo ed saray elder tayo?

18 “Nodnonot yo iramay mangidadaulo.” (Basaen so Hebreos 13:7, 17.) No isipen tayo ray sagpot na saray elder parad sikatayo​—ya anggapoy sueldo ra—​ombiskeg so panangaro tan apresasyon tayod sikara. Agtayo labay ya nabalang so liket da odino nadismaya ira lapud gagawaen tayo. Imbes, no matulok tan mapasakop tayo, ‘ipapanengneng tayod sikara so mas aralem a panamabli tan panangaro lapud kimey da.’​—1 Tes. 5:13.

ITULTULOY YA GAWAEN ITAN A NAGKALALO NI

19, 20. Panon tayon nipanengneng a nagkalalo ni so panangarod agagi?

19 Kabkabat iray totoo nen Jehova ya inaro da ray agagi ra. Ontan met so anengneng nen Pablo ed saray agagi diad panaon to. Balet pinaseseg to ni ran ‘itultuloy ya gawaen itan a nagkalalo.’ (1 Tes. 4:9, 10) On, sarag da nin paaligwasen itan!

20 Kada no onnengneng tayod teksto tayo legan na sayan taon, dalepdepen tayo met irayan tepet: Sarag ko kasi magmaliw ya mas maparawes? Panon kon nodnonoten iray agagin akapriso? Kasin igagalang koy uksoyan na Dios ed panangasawa? Antoy ontulong ed siak pian mankontento ed no antoy walad siak? Panon kon napaaralem so panagmatalek kod si Jehova? Panon ak ya makapikooperan maong ed saramay mangidadaulo? No pansagpotan tayoy onaligwas ed sarayan anemiran paraan, say teksto tayo ed sayan taon et aliwa labat lan basta karatula ed loob na Kingdom Hall tayo. Ipanonot na satan ya kaukolan tayon unoren iyan simbawa: “Mantultuloy kayon manaaroan bilang sanaagi.”​—Heb. 13:1.

^ [1] (parapo 9) Parad saray alimbawa no panon ya impanengneng na Saray Tasi nen Jehova so panangaro ed agagi ra no wala ray kalamidad, nengnengen so Hulyo 15, 2002 ya Panag-bantayan, p. 8-9, tan Jehovah’s Witnesses​—Proclaimers of God’s Kingdom, kap. 19.