Onlad karga

Onlad saray karga

Say Espiritu so Mantatasi a Kaiba na Espiritu Tayo

Say Espiritu so Mantatasi a Kaiba na Espiritu Tayo

“Say espiritu so mantatasi a kaiba na espiritu tayo a sikatayoy ananak na Dios.”—ROMA 8:16.

KANSIONEN: 109, 108

1-3. Akin ya espisyal ya agew so Pentecostes, tan panon ya asumpal so nipropesiyad Kasulatan diad saray agawa ed saman ya agew? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

KABUASAN na Simba ed saman, manga alas nuebe. Espisyal iman ya agew parad saramay walad Jerusalem​—agew na piesta tan sabaton met. Niyapay lad templo iray regular ya ibabagat kada kabuasan. Maliket lan tatalaranan so pangiyapay na atagey a saserdote ed duaran alebaduraan a tinapay ya gawad balon ilik, bilang say apay ya ipapayapay. (Lev. 23:15-20) Saman ya agew so gapo na panag-ani na trigo. Taon 33 C.E. ed saman, tan agew iman na Pentecostes.

2 Legan ya nagagawa iratan ed templo, walay mas importantin nagawa diad sakey a kuarto ed tagey diad syudad. Manga 120 ya Kristiano so nantitipon tan ‘mantutultuloy ya manpipikasi.’ (Gawa 1:13-15) Say nagawad sikara et mikonektaan ed gagawaen na atagey a saserdote kada Pentecostes, tan nasumpal met ed sikara so impropesiya nen propeta Joel manga 800 taon lay apalabas. (Joel 2:28-32; Gawa 2:16-21) Anto itan ya importantin nagawa?

 3 Basaen so Gawa 2:2-4. Nikalbo so masanton espiritu na Dios ed saraman ya Kristianon nantitipon diad kuarto ed tagey. (Gawa 1:8) Ginmapo ran nampropesiya, odino nantasi, nipaakar ed marakdakep iran bengatla ya anengneng tan nadngelan da. Impaliwawa nen apostol Pedro so labay ya ibaga na saman ya agawa diad dakel a totoon nandaragup kayari na satan. Insan to imbagad sikara: “Magbabawi kayo, tan manpabautismo so kada sakey ed sikayo diad ngaran nen Jesu-Kristo pian naperdona iray kasalanan yo, tan makaawat kayo na masanton espiritu bilang regalo.” Ami-amin et manga 3,000 so angawat ed saman ya imbitasyon, abautismoan, tan akaawat na insipan ya masanton espiritu.​—Gawa 2:37, 38, 41.

4. (a) Akin ya importantid sikatayo iray agawa nen Pentecostes? (b) Anto ni so nayarin importantin agawa diad panaon nen Moises ya mipetekan ed satan ya agew? (Nengnengen so kaaruman ya impormasyon.)

4 Akin ya importante ed sikatayo so Pentecostes 33 C.E.? Aliwan lapud samay agawad templo ed Jerusalem, noagta lapud sinumpal ed saman nen Jesu-Kristo, say Atagey a Saserdote, so amin ya detalye na propesiya. [1] Diad saman ya agew, angiyapay so atagey a saserdote na duaran simbolikon tinapay ed si Jehova. Say alebaduraan ya tinapay ya inyapay ed templo et irerepresenta to ray alanaan a disipulo ya nanlapud makasalanan ya totoo tan nagmaliw ya tinagibin ananak na Dios. Diad satan et alukasan so pankanawnawa parad arum ya “unonan bungabunga” ya manlapud totoo. Onla rad tawen tan kaiba iran manuley ed Panarian ya mangiter na amayamay a bendisyon ed saray matulok ya totoo. (Sant. 1:18; 1 Ped. 2:9) Kanian balanglan say ilalo tayo et manayam ed tawen kaibay Jesus odino manbilay ya andi-anggaan diad paraison dalin, importantid sikatayo iray agawa ed saman ya agew!

ANTOY NAGAWA NO NALANAAN SO SAKEY?

5. Panon tayon amta ya aliwan amin ya alanaan et nilanaan ed pareparehon paraan?

5 No sakey kad saramay disipulo ya walay dinmapon diladila a singa apoy diad ulom, seguradon agmo nalingwanan iman ya agew. Segurado kan alanaan ka na masanton espiritu, lalo la no naikdan ka met na mamilagron regalo ya makapansalita na sananey a lenguahe. (Gawa 2:6-12) Balet kasin amin ya alanaan na masanton espiritu et nalanaan ed makapadinayew a paraan a singa samay agawad inmunan grupo na manga 120 a disipulo? Andi. Saray arum ya wadman ed Jerusalem ed saman ya agew et alanaan nen nampabautismo ira. (Gawa 2:38) Anggapoy diladilan singa apoy ya dinmapod ulo ra. Tan aliwan amin ya alanaan a Kristiano et nilanaan diad mismon bautismo ra. Saray Samaritano et amalabas ni panaon kayari na bautismo ra antis iran alanaan na masanton espiritu. (Gawa 8:14-17) Tan diad nikadkaduman agawa, alanaan na masanton espiritu si Cornelio tan say sankaabungan to antis ni ran abautismoan.​—Gawa 10:44-48.

6. Antoy naawat na amin ya alanaan, tan antoy epekto na satan ed sikara?

6 Kanian aliwan amin ya alanaan et nalanaan ed pareparehon paraan. Say arum et nayarin natebek da lan tampol, balet say arum et kalkalna ran natebek. Balet, anggan panoy paraan na pagmaliw dan alanaan, oniay indeskribe nen apostol Pablo ya naawat na balang sakey ed sikara: “Sanen anisia kayo, atatakan kayo na insipan a masanton espiritu, a saya so unona lan pakaseguroan na tawir tayo.” (Efe. 1:13, 14) Usaren sirin nen Jehova iyan masanton espiritu  to pian malinlinew ed sarayan Kristiano ya pinili to ran onlad tawen. Diad sayan paraan, say masanton espiritu et magmaliw ya pakaseguroan odino garantiya ya manbilay iran andi-angga diad tawen, aliwan diad dalin.​—Basaen so 2 Corinto 1:21, 22; 5:5.

7. Antoy kaukolan a gawaen na alanaan a Kristiano pian naawat toy ilalo ton onlad tawen?

7 Kasin say Kristiano ya makaawat na sayan pakaseguroan odino garantiya et segurado lan onlad tawen? Andi. Sikatoy segurado ya inimbitaan, balet naawat to labat so ilalo tod tawen no mansiansian matoor ed si Jehova. Oniay impangipaliwawa nen Pedro: “Lapud saya, agagi, gawa yoy anggaay nayarian yon makapansiansia a matoor bilang saray tinawag tan pinili; ta no itultuloy yon gawaen iraya, agkayon balot napelag. Diad tua et mabunbunlok a niiter ed sikayo so pribilehyon pakaloob ed andi-anggaan a panarian na Katawan tan Manangilaban tayo, si Jesu-Kristo.” (2 Ped. 1:10, 11) Kanian balang sakey ya alanaan a Kristiano et kaukolan ton gawaey anggaay nayarian to pian mansiansian matoor. Ta no andi, agto lanlamang naawat so ilalo to anggano inimbitaan la.​—Heb. 3:1; Apo. 2:10.

PANON YA NAAMTAAN?

8, 9. (a) Akin ya mairap a talosan na maslak a totoo no antoy nagawad sakey a too no nalanaan? (b) Panon ya naamtaan na sakey ya sikatoy inimbitaan ya onlad tawen?

8 Mairap a talosan na maslak ed saray lingkor na Dios natan no antoy nagawad sakey a too no sikatoy nalanaan. Normal met labat itan ta agda ni asali. Say orihinal a gagala na Dios ed totoo et manbilay ya andi-anggaan diad dalin. (Gen. 1:28; Sal. 37:29) Nikadkaduman uksoyan so pamili ed arum a totoo pian manuley ed tawen bilang arari tan saserdote. No nalanaan ira, manguman so panagnonot, liknaan, tan ilalo ra, kanian say pipilaleken da la et say pambilay ed tawen.​—Basaen so Efeso 1:18.

9 Balet panon ya naamtaan na sakey a sikatoy inimbitaan ya onlad tawen odino akaawat na sayan espisyal ya garantiya? Malinew so ebat ed samay imbaga nen Pablo ed saray alanaan ya agagi ed Roma ya “tinawag pian magmaliw a masanto.” Imbaga tod sikara: “Ag-itayo magmaliw ya ariripen tan antakot lamet, balet diad panamegley na satan ya espiritu et sikatayoy tinagibi bilang ananak tan saya so mamakiwas ed sikatayon onkelyaw: ‘Abba, Ama!’ Say espiritu so mantatasi a kaiba na espiritu tayo a sikatayoy ananak na Dios.” (Roma 1:7; 8:15, 16) Panamegley na masanton espiritu, ipamoria na Dios ed sakey a too ya sikatoy inimbitaan ton manuley ed tawen bilang ari ya kaiba nen Jesus.​—1 Tes. 2:12.

10. Antoy labay ya ibaga na 1 Juan 2:27 ya say sakey ya alanaan a Kristiano et agto kaukolan ya wala ni mangibangat ed sikato?

10 Saramay akaawat na sayan espisyal ya imbitasyon na Dios et agla kaukolan ya wala ni mamaneknek odino mangipaseguro ed sikara ya alanaan ira. Ekalen nen Jehova so antokaman ya panduaruwa ra. Oniay imbaga nen apostol Juan ed saray alanaan ya Kristiano: “Sikayoy nilanaan na Masanton Dios; amin yo et walaan na pikakabat.” Inyarum to ni: “Sikayoy tinuro na Dios diad panamegley na espiritu to tan mansiasiansia ed sikayo iyan espiritu, tan agla nakaukolan a wala ni mangibangat ed sikayo; balet say impanuro to et tua tan anggapoy katilaan, tan ibabangat na satan ed sikayo so amin a bengatla. Mansiansia kayon mikasakey ed sikato unong ya imbangat na saya ed sikayo.” (1 Juan 2:20, 27) Kaukolan met na saray alanaan so paibangat ed espiritual a singa saray arum. Balet agda la kaukolan ya wala ni mangipaseguro ed sikara ya alanaan ira. Inusar la nen Jehova so masanton  espiritu to, say sankabiskegan ya pakayari ed uniberso, pian ipaseguro itan ed sikara!

‘NIANAK IRA LAMET’

11, 12. Antoy nayarin isipen na sakey ya alanaan a Kristiano, balet antoy agto panduaruwaan?

11 Saramay Kristianon nalanaan na masanton espiritu et manguman iran maong, kanian imbaga nen Jesus ya ‘nianak ira lamet,’ odino nianak manlapud tawen. [2] (Juan 3:3, 5) Onia ni impaliwawa to: “Agka mankelaw lapud imbagak ed sikan, Nepeg a nianak kayo lamet. Say dagem et onsiplog ed inerman a labay to, tan narengel mo so ungol na satan, balet agmo amta no iner so panlalapuan tan aarapen to. Ontan so balang sakey a nianak ed espiritu.” (Juan 3:7, 8) Malinew sirin ya ag-eksakton natalosan na saray aliwan alanaan so liknaan na pagmaliw ya alanaan.

12 Nayarin isipen na saramay alanaan: ‘Akin et apili ak? Akin et siak aliwan say arum?’ Ompan isipen da ni ingen no talaga kasin makanepegan ira. Balet agda panduaruwaan ya inimbitaan ira. Malikeliket tan misalsalamat ira. Say liknaan da et singa si Pedro nen imbaga ton: “Narayew komon so Dios tan Ama na Katawan tayon Jesu-Kristo, ta unong ed baleg a panangasi to et nianak itayo lamet diad sakey ya agmanganggan ilalo diad panamegley na inkioli nen Jesu-Kristo manlapud inaatey, diad agnaderal tan agnarutakan tan ag-onkupas a tawir. Nigana itan ed tawen parad sikayo.” (1 Ped. 1:3, 4) No nabasa itan na saray alanaan, nalikna ran personal ya mitotongtong ed sikara so Ama ra ed tawen.

13. Panon ya manguman so panagnonot na sakey no sikatoy nalanaan na masanton espiritu, tan antoy rason na satan ya pananguman?

13 Antis iran nalanaan na espiritu na Dios, say pipilaleken na sarayan Kristiano et say pambilay na andi-anggaan diad dalin. Tatalaranan da lay panaon ya gawaen nen Jehova ya paraiso iyan dalin tan ekalen toy amin ya kaugsan. Nayarin naisip da ni ingen ya aabeten da ray kapamilya o kaaro dan napaoli. Tatalaranan da met lay panayam ed ipaalagey dan abung tan pangan ed saray bunga na kiew ya itanem da. (Isa. 65:21-23) Balet, akin et anguman so panmoria da? Aliwan lapud agla ra maliket ed satan ya ilalo ra odino lapud walay emosyonal ya problema da. Aliwa met ya lapud biglan naisip dan makapakesaw tan makapasawa so manbilay na andi-angga diad dalin, odino pian nasali da labat no panon kasi manbilay ed tawen. Imbes, si Jehova so nandesisyon parad sikara. Nen inimbitaan to ra, inusar toy masanton espiritu to pian umanen so paraan na panagnonot da tan say ilalon pipilaleken da.

14. Antoy panmoria na saray alanaan ed bilay da diad dalin?

14 Nibaga tayo kasi ya labay la na sarayan alanaan so ompatey? Oniay inyebat nen Pablo: “Diad tua et oneey-ey tan nabebelatan itayo a walad sayan tolda; aliwan lapud labay tayon lakseben iya, noagta labay tayon isulong imay sakey, pian samay ompatey et akmonen na bilay.” (2 Cor. 5:4) Aglabay na sarayan Kristiano so ompatey. Labalabay day manbilay tan usaren so kada agew ya manlingkor ed si Jehova ya kaiba iray kakaaro tan kakanayon da. Balet, diad amin ya gagawaen da, naynay dan sankanonot so marakdakep ya ilalo da diad arapen.​—1 Cor. 15:53; 2 Ped. 1:4; 1 Juan 3:2, 3; Apo. 20:6.

KASIN INIMBITAAN KA NEN JEHOVA?

15. Antoy agmamaneknek a say sakey et alanaan na masanton espiritu?

15 Nayarin maniisip ka no kasin inimbitaan ka nen Jehova ya onlad tawen. No iisipen mon ompan pinili to ka, dalepdep mo irayan importantin tepet: Pakaliknam kasi et agaylay seseg mo ed ministeryo? Kasin  maseet kan manaral na Biblia tan labalabay mon usisaen iray “aralem a kanonotan na Dios”? (1 Cor. 2:10) Naiimanom kasi ya talagan bebendisyonan nen Jehova so ministeryom? Kasin pirmi so pilalek mon gawaey panlabayan nen Jehova? Kasin naliliknam ya responsabilidad mon tulongan so arum ed espiritual? Nanenengneng mo kasin personal kan tutulongan nen Jehova? No say ebat mo ed sarayan tepet et malinew ya on, labay to kasin ibaga et naimbitaan kan onlad tawen? Andi. Akin ey? Lapud saratan et naeeksperiensya met na amin ya lingkor na Dios, alanaan man ira odino andi. Tan diad panamegley na masanton espiritu to, sarag ya iter nen Jehova so parehon pakayari ed anggan siopan lingkor to, antokaman so ilalo ra. Diad tua, no manduaruwa ka no kasin onla kad tawen, paneknek itan ya agka inimbitaan. Saramay pinili nen Jehova et agda panduaruwaan no kasin inimbitaan ira odino andi, ta segurado ira!

16. Panon tayon amta ya aliwan amin ya pinakiwas na espiritu na Dios et inimbitaan ya onlad tawen?

16 Diad Biblia, nanengneng tayo ray dakel ya alimbawa na matoor ya totoon pinakiwas na masanton espiritu, balet anggapoy ilalo ran manayam ed tawen. Say sakey et si Juan Bautista. Imbaga nen Jesus ya anggapo lay babaleg nen si Juan, balet imbaga to met ya agkaiba si Juan ya manuley bilang ari diad tawen. (Mat. 11:10, 11) Si David et pinakiwas met na masanton espiritu. (1 Sam. 16:13) Sikatoy tinulongan na satan ya talosan iray aralem a bengatla nipaakar ed si Jehova tan pinuyanan ni ingen ya mangisulat ed arum ya parte na Biblia. (Mar. 12:36) Anggaman ontan, nen Pentecostes et imbaga nen apostol Pedro ya si David et “agsinmegep ed tawen.” (Gawa 2:34) Inusar nen Jehova so masanton espiritu to pian ikday pakayari irayan lingkor to a manggaway makapakelaw iran bengatla, balet agto itan inusar pian ikdan iray espisyal a garantiya ya manayam irad tawen. Aglabay ya ibaga na satan ya ag-ira manepeg odino kualipikado, noagta simpli labat so labay ya ibaga na satan—paolien ira nen Jehova diad paraison dalin.—Juan 5:28, 29; Gawa 24:15.

17, 18. (a) Anton ilalo so tatalaranan na karaklan ed saray lingkor na Dios natan? (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayo diad ontumbok ya artikulo?

17 Karaklan ed saray lingkor na Dios natan et ag-inimbitaan ya onlad tawen. Parehoy ilalo ra ed si David, Juan Bautista, tan dakel ni ran matoor a lalaki tan bibii nensaman. Singa si Abraham, tatalaranan day pambilay ed dalin bilang sakop na Panarian na Dios. (Heb. 11:10) Diad sayan panaon na anggaan, daiset la ray alanaan ya wadia nid dalin. (Apo. 12:17) Labay ya ibaga et dakel lan kabiangan na 144,000 so inatey ya matoor tan wala la rad tawen.

18 Balet, no bilang ta ibaga na sakey ya agi ya sikatoy alanaan, antoy nepeg ya isipen na saray agagin say ilalo ra et manayam ed dalin? No walay kakongregasyon yon mamangan na tinapay tan oniinum na alak diad Memoryal, antoy nepeg ya reaksion mo? Kasin mapaga ka ompan naaruman so bilang na saramay mangibabaga ya inimbitaan iran onlad tawen? Naebatan iratan a tepet ed onsublay ya artikulo.

^ [1] (parapo 4) Say Pentecostes et posiblin mipetekan ed samay panaon ya niiter so Ganggan diad Sinai. (Exo. 19:1) Kanian nayarin samay agew ya nagmaliw a kabiangan na Ganggan a sipanan so Israel panamegley nen Moises et mipetekan ed agew ya nagmaliw a kabiangan na balon sipanan so espiritual ya Israel panamegley nen Jesu-Kristo.

^ [2] (parapo 11) Parad arum ya eksplinasyon no antoy labay ya ibaga na kianak lamet, nengnengen so Say Panag-bantayan, Abril 1, 2009, p. 3-11.