Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Napapakiwas Ka Lapud “Alay Abig a Regalo” na Dios?

Kasin Napapakiwas Ka Lapud “Alay Abig a Regalo” na Dios?

“Salamat ed Dios lapud alay abig a regalo to.”​—2 COR. 9:15.

KANSIONEN: 121, 63

1, 2. (a) Antoy kaibad “alay abig a regalo” na Dios? (b) Anto ran tepet so naebatan ed sayan artikulo?

INTER nen Jehova so sankaabigan ya regalo na panangaro diad impangibaki tod bogbogtong ya Anak to diad dalin! (Juan 3:16; 1 Juan 4:9, 10) Tinawag itan nen apostol Pablo ya “alay abig a regalo” na Dios. (2 Cor. 9:15) Akin et ontan so impaneskribe to?

2 Amta nen Pablo ya amin ya alay abig a sipan na Dios et magmaliw a posible lapud perpekton bagat nen Kristo. (Basaen so 2 Corinto 1:20.) Kanian kaibad satan ya “alay abig a regalo” so amin ya kaabigan tan matoor a panangaro ya ipapatnag nen Jehova ed sikatayo panamegley nen Jesus. Makapadinayew itan a regalo kanian mairap ya ideskribe ed paraan a talagan natalosan na too. Antoy nepeg ya epekto ed sikatayo na satan ya alay abig a regalo? Tan diad anto ran praktikal a paraan a napapakiwas itayo ed satan a regalo ya manparaan parad Memoryal na impatey nen Kristo no Mierkoles, Marso 23, 2016?

 ESPISYAL A REGALO NA DIOS

3, 4. (a) Antoy naliknam no walay mangiter ed sika na regalo? (b) Panon a nayarin umanen na sakey ya espisyal a regalo so bilay mo?

3 No makaawat kay regalo, seguradon malikeliket ka. Balet, walay regalon talagan espisyal odino mausa-usar tan walay balibalin epekto tod bilay tayo. Singa bilang, isipen pan asentensiaan kan ompatey lapud alanor kad sakey a krimen. Insan, biglan walay toon agmo kabat ya namboluntaryon sikato lay nadusa imbes ya sika. Sikatoy mabulos ya ompatey parad sika! Antoy epektod sika na satan ya alay abig a regalo?

4 No makaawat kay ontan ya masakripisyon panangaro, seguradon napakiwas kan mannonot ed saray gagawaen mo tan umanen mo ni ingen so kabibilay mo. Nayarin magmaliw kan mas maiter tan maaro ed arum tan perdonaen mo ni ingen iramay akasakit ed sika. Legay bilay mo et labay mon ipanengneng so pisasalamat mod impansakripisyo na saman a too parad sika.

5. Akin ya say regalo na Dios ya dondon et mas maabig ni nen say anggan dinan a regalo?

5 Balet, say regalon inter nen Jehova ed sikatayo panamegley nen Kristo et mas maabig ni nen samay regalon adeskribe ed satan ya alimbawa. (1 Ped. 3:18) Akin ey? Amin tayo et asentensiaan ya ompatey lapud atawir tayon kasalanan. (Roma 5:12) Lapud panangaro et imbaki nen Jehova si Jesus diad dalin pian “nasali to so ipapatey nisengeg ed kada too.” (Heb. 2:9) Aglabat insalba nen Jehova so bilay tayo natan noagta angiter met na basiyan pian naandi lay sengegan na ipatey. (Isa. 25:7, 8; 1 Cor. 15:22, 26) Amin ya mangipapanengneng na pananisia ed si Jesus et makaawat na bilay ya andi-anggaan. Manbilay iran mareen tan maliket bilang sakop na Panarian na Dios diad dalin panamegley nen Kristo, odino parad saray alanaan et magmaliw iran kaiban manuley ed satan a Panarian. (Roma 6:23; Apo. 5:9, 10) Anto ni ran bendisyon so kaiba ed sayan regalo nen Jehova?

6. (a) Anto ran bendisyon ya kaibad regalo nen Jehova so tatalaranan yo? (b) Anto ray taloran bengatla ya gawaen tayo lapud napapakiwas itayo ed panangaro na Dios?

6 Kaiba ed regalo nen Jehova so iyabig na amin a sakit tayo, pagmaliw a paraiso na dalin tayo, tan ibilay lamet na saray inaatey. (Isa. 33:24; 35:5, 6; Juan 5:28, 29) Inad-aro tayoy Jehova tan say pinablin Anak to lapud inikdan da itayoy “alay abig a regalo.” Balet say tepet: Lapud napapakiwas itayo ed panangaro na Dios, antoy gawaen tayo? Pantongtongan tayo no panon itayon pakiwasen na aro na Dios ya (1) maapit a tumboken so bakat nen Jesu-Kristo, (2) aroen iray agagi tayo, tan (3) impapuson perdonaen so arum.

‘SAY PANANGARO NA KRISTO SO MAMAPAKIWAS ED SIKATAYO’

7, 8. Antoy nepeg ya epektod sikatayo na panangaro nen Kristo, tan antoy gawaen tayo lapud satan?

7 Unona, nepeg a napakiwas itayon manbilay parad si Jesu-Kristo. Imbaga nen apostol Pablo: “Say panangaro na Kristo so mamapakiwas ed sikami.” (Basaen so 2 Corinto 5:14, 15.) Amta nen Pablo ya no awaten tayoy nikadkaduman panangaro nen Kristo, seguradon napakiwas itayon manbilay parad sikato. No talagan natatalosan tayo so ginawa nen Jehova parad sikatayo tan napapakiwas so puso tayo lapud panangaro to, labay tayon usarey interon bilay tayo parad si Jesu-Kristo. Panon tayon ipatnag itan?

8 Saray mangaaro ed si Jehova et napapakiwas a mangalig ed alimbawa nen Kristo, a manbilay iran singa impanbilay  to, tan maapit dan tumboken so bakat to. (1 Ped. 2:21; 1 Juan 2:6) No matulok tayo, napaneknekan tayoy panangaro tayo ed Dios tan ed Kristo. Inkuan nen Jesus: “Siopaman a mangaawat ed saray ganggan ko tan manguunor ed saratan, aaroen to ak. Tan siopaman a mangaaro ed siak et aroen nen Amak, tan sikatoy aroen ko tan nakabat to ak a maong.”​—Juan 14:21; 1 Juan 5:3.

9. Anto ray pakakadesdesan tayo?

9 Legan na panaoy Memoryal, maabig no usisaen tayoy kabibilay tayo. Tepetan tayoy sarili tayo: ‘Diad anto ran paraan a tutumboken ko lay bakat nen Jesu-Kristo? Anto ni ray sarag kon paaligwasen?’ Importantin usisaen so sarili tayo, lapud naynay itayon nadedesdes a mangalig ed paraan na sayan mundo. (Roma 12:2) No agtayo manalwar, nayarin say natumbok tayo et saray managbangat ed sayan mundo, saray artista, tan saray sikat ed isport. (Col. 2:8; 1 Juan 2:15-17) Panon tayon nalabanan iratan a desdes?

10. Anto ray nayarin itepet tayod sarili tayo legan na sayan panaon na Memoryal, tan panon itayon napakiwas ed saray ebat tayod saratan? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

10 Legan na panaoy Memoryal, pankanawnawa tayon usisaen iray kawes tayo, saray koleksion tayon pelikula tan musika, anggan saray walad computer, smartphone, tan tablet tayo. No manpipili kay isulong mo, tepetan moy sarilim: ‘No wadman met si Jesus ed laen ko tan nanengneng toy sulong ko, agak kasi nababaingan?’ (Basaen so 1 Timoteo 2:9, 10.) ‘No isulong ko iya, nibaga kasi na amin a makanengneng ya patumbok ak nen Jesu-Kristo?’ Ontan met so itepet tayod sarili tayo no manpipili tayoy pelikula tan musika. ‘Labay kasin bantayan nen Jesus iyan pelikula odino dengelen iyan musika? No bayesen toy cell phone odino tablet ko, nababaingan ak kasi ed nanengneng to ditan?’ Nipaakar ed saray video game, tepetan moy sarilim: ‘Nairapan ak kasin mangipaliwawa ed si Jesus no akin a labalabay ko iyan galawen?’ Say panangaro tayod si Jehova so mamakiwas ed sikatayon ekalen so amin a bengatla ya agmanepeg parad sakey a disipulo nen Kristo, anggano mabmabli ni itan. (Gawa 19:19, 20) Nen indedika tayoy bilay tayo, insipan tayon agtayo la manbilay parad sarili tayo noagta parad si Kristo. Kanian agtayo nepeg ya kawkawanan so anggan anto ya makaamper ed maapit ya itumbok tayod bakat nen Kristo.​—Mat. 5:29, 30; Fil. 4:8.

11. (a) Panon itayon pakiwasen na panangaro ed si Jehova tan ed si Jesus diad panagpulong? (b) Panon itayon napakiwas na aro tayo pian tulongan so arum ed kongregasyon?

11 Pakiwasen itayo met na panangaro tayod si Jesus ya maseseg a manpulong tan manbangat. (Mat. 28:19, 20; Luc. 4:43) Legay panaon na Memoryal, pankanawnawa tayoy man-auxiliary payunir tan mangusar na 30 odino 50 ya oras ed panagpulong. Sarag mo kasin manggaway paraan pian makapan-aplay ka? Inisip na sakey ya 84 años a balo ya agto la nayariay man-auxiliary payunir lapud masiken la tan makapuy lay laman to. Balet, nankakasakey iray payunir pian ontulong ed sikato. Intaryaan day luganan to tan amili ray teritorya a sarag ton pampulongan, pian naabot toy 30 ya oras. Sarag mo kasin tulongan so sakey a kakongregasyon mo pian makapan-auxiliary payunir ed Marso odino Abril? Tua, agtayo makapan-auxiliary payunir ya amin. Balet, sarag tayon naarumay sakripisyo tayon idayew si Jehova diad pangusar tayoy panaon tan biskeg tayo. No gawaen tayo itan, nipanengneng tayon papakiwasen itayo na panangaro nen Kristo, a singa si Pablo. Anto ni ray nagawaan tayo lapud panangaro na Dios?

 OBLIGASYON TAYON AROEN SO SAKEY TAN SAKEY

12. Antoy nepeg tayon gawaen lapud panangaro na Dios?

12 Komadua, napakiwas itayo na panangaro na Dios ya aroen iray agagi tayo. Binidbir itan nen apostol Juan, kanian insulat to: “Sikayo ran inad-arok, no oniay panangaro na Dios ed sikatayo, obligado itayo met sirin a manaaroan.” (1 Juan 4:7-11) On, no labay tayon aroen itayo na Dios, gawaen tayoy obligasyon tayon aroen iray agagi tayo. (1 Juan 3:16) Panon tayon nipanengneng so panangaro tayo ed praktikal iran paraan?

13. Anton alimbawa so impanengneng nen Jesus bilang panangaro ed arum?

13 Imanoen pay alimbawa nen Jesus. Legan a wadiad dalin, tinulongan to ray totoo, lalo lad saray mapaabeba. Pinaabig to ray mansasakit, piley, bulag, telek, tan emel. (Mat. 11:4, 5) Nanliketan nen Jesus ya imbangat iray nanaerasan ed espiritual, saramay ipapasen na saray Judion lider na relihyon a “totoon naayew.” (Juan 7:49) Inad-aro to irayan mapaabeban totoo tan nansagpotan to ran tinulongan.​—Mat. 20:28.

Sarag mo kasin tulongan ed ministeryo iray matatken lan agagi? (Nengnengen so parapo 14)

14. Antoy sarag mon gawaen pian nipanengneng moy panangarom ed saray agagi?

14 Legay panaon na Memoryal, pankanawnawa tayon aligen si Jesus diad pannonot tayo no panon ya tulongan iray agagi ed kongregasyon. No ontan so gawaen mo, seguradon nanengneng mo no siopa ray nayarin nagunggonaan ed panangarom, a singa saray mamasiken tan akukulaw ya mankaukolay tulong. Sarag mo kasin bisitaen irayan pinablin agagi? Sarag mo ra kasin iyawitan na naakan, tulongan ira ed kimey dad abung, ilugan ira paonlad aral, odino itagar iran manpulong? (Basaen so Lucas 14:12-14.) Nepeg ya abuloyan tayoy panangaro na Dios ya mamakiwas ed sikatayon ontulong tan ipanengneng so panangaro ed saray agagi tayo.

IPANENGNENG SO PANANGASI ED SARAY AGAGI TAYO

15. Antoy nepeg tayon bidbiren?

15 Komatlo, napakiwas itayo na panangaro na Dios a perdonaen iray agagi tayo. Bilang ananak na inmunan too, si Adan, atawir tayoy kasalanan tan say dusa ya ipapatey. Agtayo nayarin ibagan, “Agko kaukolan so dondon.” Anggan say sankamatooran lan lingkor na Dios et kakkaukolan toy dondon, say agnaparaan a kaabigan nen Jehova panamegley nen Kristo. Nepeg tayon bidbiren ya aperdona lay balbaleg ya utang tayo. Akin ya importante itan? Naamtaan  so ebat diad sakey ed saray parabolo nen Jesus.

16, 17. (a) Antoy naaralan tayo ed ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed ari tan saray aripen? (b) Kayarim a dalepdepen so ilustrasyon nen Jesus, antoy determinadon gawaen mo?

16 Insalaysay nen Jesus no panon ya pinerdona na sakey ya ari so aripen ton akautang na 10,000 talento, odino 60,000,000 a denario. Balet, satan ya aperdonan aripen et agto labay ya perdonaen so kapara ton aripen ya akautang na melmelag a kantidad, 100 a denario labat. Mamapasnok a maong so ari nen naamtaan to itan ya ginawa na samay aripen a mapangasi ton pinerdona. Inkuan na ari: “Mauges kan aripen, agko la impabayaran so amin ya utang mo sanen akikasi kad siak. Agta nepeg a kinasian mo met komon so kaparam ya aripen, a singa impangasik ed sika?” (Mat. 18:23-35, paimanod leksab) On, apakiwas komon itan ya aripen ed nikadkaduman panangasi na ari pian perdonaen toy kapara ton aripen. Singa samay ari, agla impabayaran nen Jehova so balbaleg ya utang tayo diad pameperdona tod saray kasalanan tayo. Anto met sirin so nepeg tayon gawaen lapud panangaro tan panangasi nen Jehova?

17 Diad panaon na Memoryal, pankanawnawa tayon nonoten no kasin walay eem-eman tayon sakit na linawa ed saray agagi tayo. No ontan, dugaruga iyan panaon pian aligen si Jehova, ya ‘akaparaan a mamerdona.’ (Neh. 9:17; Sal. 86:5) No aapresyaen tayo so ginawa nen Jehova ed sikatayo, ya agto la impabayaran so balbaleg ya utang tayo, nepeg ya impapuso tayo met ya perdonaen so arum. No agtayo aroen tan perdonaen iray agagi tayo, agtayo nailaloan ya aroen tan perdonaen itayo met nen Jehova. (Mat. 6:14, 15) Tua, agla nababawi so asakitan ya liknaan tayo anggano perdonaen tayoy arum, balet magmaliw tayon mas maliket no perdonaen tayo ra.

18. Panon a tinmulong ed si Lily so panangaro na Dios pian anosan toy ag-inkaperpekto na sakey a sister?

18 Nayarin mairap ya ‘anosan’ ed inagew-agew so ag-inkaperpekto na agagi tayo. (Basaen so Colosas 3:13, 14; Efeso 4:32.) Alimbawa, tinulongan nen Lily, sakey a sister ya marikit, so sakey ya abalo ya si Carol. [1] Ilulugan nen Lily si Carol, tutulongan tod saray kaukolan ton gawaen, tan papanengnengan toy kaabigan ed dakel iran praktikal a paraan. Balet anggano ontan so gagawaen nen Lily, siansian makritiko tan mairap a pidenengan si Carol. Anggaman ontan, nampokus si Lily ed saray maabig ya kualidad nen Carol. Pigaran taon ton tinulongan anggad nansakit na grabe si Carol insan inatey. Anggaman nairapan si Lily ya tinmulong ed si Carol, inkuan to: “Labalabay kon nanengneng si atsi Carol no onoli lad bilay. Labay kon mas nakabat no perpekto la.” On, pakiwasen itayo na panangaro na Dios pian anosan iray agagi tayo tan talaranan so panaon a naandi lay ag-inkaperpekto na totoo.

19. Panon kan napakiwas ed “alay abig a regalo” na Dios?

19 Talagan akaawat itayo na “alay abig a regalo” manlapud si Jehova. Komon ta agtayo ibabaliwala iyan mabmablin regalo. Imbes, lalo lad panaon na Memoryal, apresyaen tan dalepdepen tayon amin so ginawa nen Jehova tan si Jesus parad sikatayo. On, komon ta napakiwas itayo ed panangaro ra pian maapit a tumboken so bakat nen Jesus, ontulong tan ipanengneng so panangaro tayod agagi tayo, tan impapuso tayo ran perdonaen.

^ [1] (parapo 18) Sinalatan so arum ya ngaran ed sayan artikulo.