SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Disyembre 2019

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Pebrero 3–Marso 1, 2020.

“Walay Panaon” na Pankimey tan Pampainawa

Aralen ed sayan artikulo so sinimban Sabaton ya nginilinan na saray Israelita pian natulongan itayon nausisa so panmoria tayo ed panagkimey tan panagpainawa.

Nanggaway Paraan si Jehova Pian Nibulos Ka

Say Jubileo nensaman et ipanonot to so probisyon nen Jehova parad kibulos tayo.

Tepetepet na Saray Manbabasa

Diad Ganggan, no ni-rape na sakey ya laki so bii ya akisipanan lan miasawa ya “nabet tod uma” tan inmeyag so bii, anggapoy kasalanan to, amay laki labat so nankasalanan na pikakalugoran. Akin?

Tepetepet na Saray Manbabasa

Sanen imbaga nen Satanas ed si Eva ya sikatoy ag-ompatey no mangan na bungay kiew na pikakabat ed maong tan mauges, kasin say tutukoyen to et samay papanisiaan na dakel a totoo natan ya ag-ompatey so kamarerwa?

Kasin Kabat Mo Lan Maong si Jehova?

Antoy labay ya ibaga na kabat mo lan maong si Jehova, tan antoy naaralan tayo ed si Moises tan Arin David nipaakar ed pikakaaro ed si Jehova?

Atateng—Ipasal Yoy Ananak Yo ya Aroen si Jehova

Panon ya ipasal na atateng iray ananak da ya aroen tan panlingkoran si Jehova?

‘Pisalamatan Mo so Amin a Bengatla’

Wala ray pigaran rason no akin ya sikatayo lanlamang so minabang no iyugali tayo so misalamat.

Kasin Nanonotan Yo?

Kasin binasam iray agano nin isyu na Say Panag-bantayan? Nengneng mo no anto ray nanonotan mo.

Indese na Tema Parad Say Panag-bantayan tan Onliing! 2019

Indese na amin ya artikulon im-publish diad 2019 ya Panag-bantayan tan Onliing! ya akalista base ed tema.