Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 51

Kasin Kabat Mo Lan Maong si Jehova?

Kasin Kabat Mo Lan Maong si Jehova?

“Saramay kabat day ngaran mo et manmatalek ed sika; agmon balot taynan iramay manaanap ed sika, O Jehova.”​—SAL. 9:10.

KANSION 56 Ipapusom so Katuaan

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1-2. Singa naaralan tayo ed eksperiensya nen Angelito, antoy kaukolan ya gawaen tayon amin?

KASIN Tasi nen Jehova iray atateng mo? No on, tandaan mo ya agmo natawir ed sikara so pikakaaro ed si Jehova. Balanglan manlilingkor ed Dios iray atateng tayo odino andi, amin tayo et kaukolan ya mansagpot pian makapikaaro tayo ed si Jehova.

2 Imanoen so eksperiensya na sakey a brother ya si Angelito. Sikatoy binmaleg ed pamilyan Tasi. Balet nen ugaw ni, aliwan masyadon maapit so liknaan to ed Dios. Oniay inamin to, “Manlilingkor ak ed si Jehova ta aaligen ko labat no antoy gagawaen na pamilya mi.” Balet, nanggaway eskedyul si Angelito pian mas dakel so panaon ton basaen so Salita na Dios tan dalepdepen itan, tan ginawa ton mas mabetbet so pampikasi ed si Jehova. Antoy resulta? Imbaga nen Angelito, “Naaralan ko ya say paraan labat pian onapit ak ed inar-arok ya Ama, si Jehova, et no kabaten kon mismo.” Diad sayan eksperiensya nen Angelito, naisip tayo irayan importantin tepet: Antoy pandumaan na walay amtam nipaakar ed si Jehova tan sikatoy kabat mo lan maong? Tan panon tayon nakabat ya maong si Jehova?

3. Antoy pandumaan na walay amtam nipaakar ed si Jehova tan sikatoy kabat mo lan maong?

3 Nibaga tayon say sakey a too et walay amta to nipaakar ed si Jehova no amta toy ngaran na Dios odino amta to ray arum ya  ginawa tan imbaga To. Balet aglabay ya ibaga na satan ya kabat to lan maong si Jehova. Wala ni ray kaukolan ya gawaen. Nepeg tayon ipanaon so panaral nipaakar ed si Jehova tan saray balibalin kualidad to. Diad ontan et natalosan tayo iray rason na saray ibabaga odino gagawaen to. Makatulong itan pian naamtaan tayo no kasin labay nen Jehova iray nononoten tan gagawaen tayo. No naamtaan tayoy linawa nen Jehova, kaukolan ya iyaplika tayo iray nanaaralan tayo.

4. Panon a makatulong ed sikatayo iray alimbawa ed Biblia?

4 Ompan wala ray totoon balawen da tayo lapud labay tayon panlingkoran si Jehova, tan ompan lalo da tayon busolen no miulop tayo la ed saray totoo to. Balet, no manmatalek tayod si Jehova, agto tayon balot paulyanan. Makapanggawa tayo na malet a pundasyon na pikakaaro ed si Jehova ya mansiansia ed andi-anggaan. Talaga kasin sarag tayon kabaten a maong si Jehova? On! Napruebaan tayod saray alimbawa na totoon aliwan perpekto, ya singa si Moises tan Arin David, ya sarag tayon gawaen itan. Legan tayon aaralen iray ginawa da, ebatan tayo irayan tepet: Panon dan akabat a maong si Jehova? Tan anto ray naaralan tayo ed alimbawa ra?

ANENGNENG NEN MOISES “IMAY SAKEY YA AGNANENGNENG”

5. Antoy pinili nen Moises ya gawaen?

5 Pinili nen Moises so manlingkor ed Dios. Nen manga 40 so taon nen Moises, mas pinili ton nakaiba iray totoo na Dios, saray Israelita, nen say nakabat bilang “anak na samay biin anak na Faraon.” (Heb. 11:24) Impulisay nen Moises so atagey a posisyon. Indepensa to iray Israelita ya aripen ed Ehipto anggano amta ton onsanok ya maong so Faraon, say makapanyarin ari ya ipapasen na saray Ehipsio bilang dios. Talagan mabiskeg so pananisia nen Moises! Sikatoy nanmatalek ed si Jehova. Satan ya panagmatalek so nagmaliw ya pundasyon na malet ya impankaaro da legay bilay nen Moises.​—Pro. 3:5.

6. Antoy naaralan tayo ed alimbawa nen Moises?

6 Antoy naaralan tayo? Singa si Moises, amin tayo et kaukolan ya mandesisyon: Kasin pilien tayoy manlingkor ed Dios tan nakaiba iray totoo to? Nayarin wala ray kaukolan tayon isakripisyo pian makapanlingkor ed Dios, tan ompan busolen itayo na saramay agda kabat si Jehova. Balet no manmatalek tayo ed Ama tayod tawen, seguradon tulongan to tayo!

7-8. Antoy tuloytuloy ya inaral nen Moises?

7 Tuloytuloy ya inaral nen Moises iray kualidad nen Jehova tan ginawa toy linawa na Dios. Singa bilang, nen ingganggan na Dios si Moises ya idaulo so nasyon na Israel ya ompaway ed Ehipto, anggapoy kompiyansa to tan aminpiga ton imbaga ed si Jehova ya agto nasarag itan. Impanengneng na Dios so tuan panangabagey ed si Moises, tan tinulongan to. (Exo. 4:10-16) Lapud satan, nipasabi nen Moises so mapuersan mensahe na panangukom ed Faraon. Insan anengneng nen Moises ya inusar nen Jehova so pakapanyari To nen inliktar to ray Israelita tan dineral To so Faraon tan saray armada to diad Ambalangan Dayat.​—Exo. 14:26-31; Sal. 136:15.

8 Nen nipaway la nen Moises iray Israelita ed Ehipto, lanang ya walay reklamo da. Balet, anengneng nen Moises ya agaylay anos nen Jehova ed saray totoon imbulos to manlapud impakaaripen. (Sal. 78:40-43) Anengneng met nen Moises so nikadkaduman kapaabebaan nen Jehova sanen inuman Toy desisyon To lapud kerew nen Moises.​—Exo. 32:9-14.

9. Base ed Hebreo 11:27, panon kaapit so relasyon nen Moises ed si Jehova?

9 Kayari na impaway da ed Ehipto, nagmaliw  ya mas maapit so relasyon nen Moises ed si Jehova ya singa sankanengneng to so Ama tod tawen. (Basaen so Hebreo 11:27.) Nanengneng tayo no panon kaapit so relasyon da diad sayan imbaga na Biblia: “Arap-arapan ya akitongtong si Jehova ed si Moises, a singa pitotongtong na sakey a too ed sananey a too.”​—Exo. 33:11.

10. Pian nakabat tayon maong si Jehova, antoy nepeg tayon gawaen?

10 Antoy naaralan tayo? Pian nakabat tayon maong si Jehova, agtayo labat basta aralen iray kualidad to, noagta kaukolan tayo met ya gawaen so linawa to. Say linawa nen Jehova et “niliktar so amin a klase na totoo tan nawalaan ira na suston kakabatan ed katuaan.” (1 Tim. 2:3, 4) Nagawaan tayo itan no ibangat tayoy arum nipaakar ed si Jehova.

11. Panon tayon mas nakakabat si Jehova legan tayon babangatan so arum nipaakar ed sikato?

11 Kaslakan ya no babangatan tayoy arum nipaakar ed si Jehova, mas nakakabat tayon mismo si Jehova. Singa bilang, nanengneng tayo so panangabagey nen Jehova no igigiya to itayo pian naromog tayo iramay walaan na dugan kipapasen na puso. (Juan 6:44; Gawa 13:48) Nanengneng tayo so pakapanyari na Salita na Dios no naiimano tayon itutunda na saray iyaaralan tayo iray mauges ya kagagawa ra tan isusulong da la so balon personalidad. (Col. 3:9, 10) Tan nanengneng tayoy prueba ya agaylay anos na Dios no iikdan toy pankanawnawa iray totoo ed teritorya tayo pian sikatoy nakabat da tan niliktar ira.​—Roma 10:13-15.

12. Base ed Exodo 33:13, antoy kinerew nen Moises ed si Jehova, tan akin?

12 Pinabli nen Moises so pikakaaro to ed si Jehova. Dakel la ray makapakelaw ya impagawa na Dios ed si Moises kanian kabat to lay Jehova, balet siansian marespeton kinerew to ya nakabat to ni komon ya maong si Jehova. (Basaen so Exodo 33:13.) Masulok lan 80 so taon nen Moises nen kinerew to itan ed si Jehova, balet amta to ya dakel ni so kaukolan ton amtaen nipaakar ed maar-aron Ama tod tawen.

13. Antoy sakey ya paraan pian nipanengneng tayon papablien tayoy pikakaaro tayod Dios?

13 Antoy naaralan tayo? Anggano abaybayag tayo lan manlilingkor ed si Jehova, agtayo nepeg ya paulyanan so relasyon tayo ed sikato. Say sakey ya nagawaan tayo pian nipanengneng tayon papablien tayoy pikakaaro tayo ed Dios et no mitongtong tayod sikato panamegley na pikakasi.

14. Akin ya makatulong so pikakasi pian nakabat tayon maong so Dios?

14 Importantin maong so komunikasyon pian mansiansian malet so relasyon. Kanian lanang kan manpikasi ed Dios pian onapit ka ed sikato, agka natatakot ya ibaga iray naliliknam tan nononoten mo. (Efe. 6:18) Oniay imbaga nen Krista, ya tagad Turkey: “Mas onaaralem so panangarok ed si Jehova tan mas ombibiskeg so panagmatalek kod sikato kada no ibabagak ed sikato iray nononoten ko panamegley na pikakasi, insan ko nanenengneng ya tutulongan to ak. Lapud nanenengneng kon eebatan nen Jehova iray pikakasik, akatulong itan ed siak pian ipasen kon Amak tan Kaarok si Jehova.”

SAKEY A LAKIN MAKAPALIKET ED PUSO NEN JEHOVA

15. Antoy imbaga nen Jehova nipaakar ed si Arin David?

15 Inyanak si Arin David ed nasyon ya akadedika ed si Jehova a Dios. Balet aglabat basta inalig nen David so paraan na panagdayew na pamilya to. Nansagpotan ton mismo so akikaaro ed Dios, tan sikatoy inar-aro nen Jehova. Imbagan mismo nen Jehova ya si David et ‘sakey a lakin makapaliket ed puso to.’ (Gawa 13:22)  Panon ya nagmaliw ya maapit si David ed si Jehova?

16. Antoy atalosan nen David nipaakar ed si Jehova diad impandalepdep to ed saray pinalsa?

16 Akabat ya maong nen David si Jehova panamegley na saray pinalsa. Nen ugaw ni David, lanang ya walad uma pian pastolan iray karnero nen ama to. Nayarin diad saman et adalepdep to iray ginawa nen Jehova. Singa bilang, no ontatangay ed tawen si David diad labi, agto labat basta nanenengneng iray bitewen, noagta natetebek to met iray kualidad na samay nanggawa ed saratan. Kanian oniay insulat nen David: “Iyaabawag na katawenan so gloria na Dios; ipapaamta na saray bengatlan walad tawen so kimey na lima to.” (Sal. 19:1, 2) Nen dinalepdep nen David so makapakelaw ya inkagawa na totoo, anengneng to ya talagan marundunong si Jehova. (Sal. 139:14) Legan ton dadalepdepen iray ginawa nen Jehova, atalosan to ya sikatoy melmelag ya maong no ikomparad si Jehova.​—Sal. 139:6.

17. Antoy naaralan tayo no dalepdepen tayo iray pinalsa?

17 Antoy naaralan tayo? Nepeg ya interesado tayod saray pinalsa. Agmo ibabaliwala iyan balibalin mundo ya ginawa nen Jehova; imanom tan pandinayewan mo! Kada agew et dalepdep mo no antoy naaralan mo nipaakar ed si Jehova panamegley na saray pinalsa to​—saray tanaman, ayayep, tan totoo. Diad inagew-agew, dakel so naaralan mo nipaakar ed maaron Ama tayo. (Roma 1:20) Tan kada agew, onaralem lan onaralem so panangarom ed sikato.

18. Singa nanengneng tayod Salmo 18, antoy atebek nen David?

18 Atebek nen David ya sikatoy tutulongan nen Jehova. Singa bilang, nen prinotektaan nen David iray karnero nen ama to manlapud sakey a leon tan oso, atebek to ya si Jehova so tinmulong ed sikato ya pateyen iratan ya mabisbiskeg ya atap ya ayep. Nen tinalo to so higanten sundalo ya si Goliat, malinlinew ed si David ya si Jehova so angigiya ed sikato. (1 Sam. 17:37) Nen atakasan nen David so maimon ya si Arin Saul, imbaga to ya si Jehova so angiliktar ed sikato. (Sal. 18, superskripsion) No mapaatagey si David, ompan isipen ton agawaan to iratan lapud sarilin biskeg to. Balet mapaabeba si David, kanian atebek to ya sikatoy lanang a tutulongan nen Jehova.​—Sal. 138:6.

19. Antoy naaralan tayod alimbawa nen David?

19 Antoy naaralan tayo? Agtayo labat basta kerewen so tulong nen Jehova, nepeg tayo met ya tebeken no kapigan tan panon to tayon tulongan. No mapaabeba tayon bidbiren iray limitasyon tayo, nanengneng tayon tulongan itayo nen Jehova ya gawaen iray agtayo sarag. Tan kada no nanenengneng tayo ya tutulongan itayo nen Jehova, mas ombibiskeg so relasyon tayod sikato. Apaneknekan itan nen Isaac, sakey a brother ed Fiji ya dakel ya taon lan manlilingkor ed si Jehova. Oniay imbaga to: “No pawilen koy apalabas, nibagak ya tutulongan ak nen Jehova manlapu la nen ginmapo ak ya manaral na Biblia ya anggad natan. Bilang resulta, nagmaliw ya tudtua ed siak si Jehova.”

20. Antoy naaralan tayo ed relasyon nen David ed si Jehova?

20 Inalig nen David iray kualidad nen Jehova. Pinalsa itayo nen Jehova ya walaan na abilidad ya sarag tayon naalig iray kualidad to. (Gen. 1:26) No naaaruman so amta tayo nipaakar ed saray kualidad nen Jehova, mas mainomay tayon aligen. Akabat a maong nen David so Ama to ed tawen, kanian inalig to diad impantrato to ed arum. Imanoen so sakey ya alimbawa. Anggano nankasalanan si David ed si Jehova nen akikalugoran ed si Batsheba, insan impapatey to so asawa to, siansia nin kinasian nen Jehova  si David. (2 Sam. 11:1-4, 15) Ginawa itan nen Jehova lapud makasi met ed arum si David. Maong so relasyon nen David ed si Jehova, kanian sikatoy inar-aron maong na saray Israelita, tan inusar nen Jehova bilang alimbawa parad arum nin arari na Israel.​—1 Ara. 15:11; 2 Ara. 14:1-3.

21. Base ed Efeso 4:24 tan 5:1, anto ray resulta no ‘aaligen tayoy Dios’?

21 Antoy naaralan tayo? Kaukolan tayon ‘aligen so Dios.’ No gawaen tayo itan, agtayo labat basta nagunggonaan noagta mas nakabat tayo met si Jehova. No aaligen tayo iray kualidad to, papaneknekan tayo ya ananak to tayo.​—Basaen so Efeso 4:24; 5:1.

KABATEN NIN MAONG SI JEHOVA

22-23. Antoy nagawa no iyaplika tayo iray nanaaralan tayo nipaakar ed si Jehova?

22 Naaralan tayo ya ipapakabat nen Jehova so sarili to panamegley na saray pinalsa tan say Salita to, say Biblia. Nabasa tayod satan ya nikadkaduman libro so dakdakel ya alimbawa na saray matoor ya lingkor na Dios ya sarag tayon aligen, singa si Moises tan si David. Ginawa la nen Jehova so betang to. Kaukolan tayo met ya gawaen so betang tayo tan gawaen so anggaay nayarian tayo ya kabaten so Dios.

23 Tuloytuloy tayo nin kabaten si Jehova. (Ecl. 3:11) Ag-importante no panoy karakel na amta tayo nipaakar ed sikato, say importante et no antoy gawaen tayo ed saray nanaaralan tayo. No iyaplika tayo iratan tan aligen so maaron Ama tayo, sikatoy lalon onapit ed sikatayo. (Sant. 4:8) Panamegley na Salita to, ipapaseguro tod sikatayo ya agton balot taynan iramay mansasagpot pian sikatoy nakabat dan maong.

KANSION 80 “Tawayan Yo tan Nengneng Yo a si Jehova et Maong”

^ par. 5 Dakel so totoon manisia ya walay Dios, balet diad tua et agdan talaga kabat. Antoy labay ya ibaga na kabat mo lan maong si Jehova, tan antoy naaralan tayo ed si Moises tan Arin David nipaakar ed pikakaaro ed si Jehova? Naebatan iratan ed sayan artikulo.