Onlad karga

Onlad saray karga

Tepetepet na Saray Manbabasa

Tepetepet na Saray Manbabasa

Sanen imbaga nen Satanas ed si Eva ya sikatoy ag-ompatey no mangan na bungay kiew na pikakabat ed maong tan mauges, kasin say tutukoyen to et samay papanisiaan na dakel a totoo natan ya ag-ompatey so kamarerwa?

Mapatnag ya andi. Ag-imbaga na Diablo ed si Eva ya no sikatoy mangan na bunga ya isesebel na Dios et sikatoy kunwarin ompatey balet walay agnanengneng ya kabiangan to (atan imay ibabaga na arum ya ag-ompatey ya kamarerwa) ya mantultuloy a manbilay. Diad panamegley na uleg, imbaga nen Satanas ed si Eva ya no sikatoy mangan na bunga na saman a kiew, ‘seguradon sikatoy ag-ompatey.’ Mantultuloy kunon manbilay si Eva, na-enjoy toy mas balibalin bilay diad dalin, ya agto kaukolay mandepende ed Dios.​—Gen. 2:17; 3:3-5.

No aliwan diad Eden ginmapo so palson doktrina ya ag-ompatey so kamarerwa, kapigan itan ginmapo? Agtayo nibagay eksakton ebat. Amta tayo ya aderal so amin a palson panagdayew diad Delap ed panaon nen Noe. Seguradon anggapoy atilak ya bangat na palson relihyon ta say akaliktar labat ed Delap et si Noe tan say pamilya to​—amin da et mandadayew ed tuan Dios.

Kanian say bangat ya ag-ompatey so kamarerwa na too et posiblin ginmapo kayari na Delap. Nen ginulo na Dios so lenguahe na totoo diad Babel tan “intaytayak ira nen Jehova ed tapew na interon dalin,” seguradon awit-awit da so pananisia ya ag-ompatey so kamarerwa. (Gen. 11:8, 9) Anggano agtayo amta no kapigan ginmapo itan ya palson doktrina, segurado tayo a say nanlapuan na satan et say “ama na tila” ya si Satanas a Diablo tan labalabay ton panisiaan itan na dakel a totoo.​—Juan 8:44.