Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Nanonotan Yo?

Kasin Nanonotan Yo?

Kasin naebatan mo irayan tepet ya nibase ed Say Panag-bantayan nen 2019?

Antoy kabaliksan na sipan na Dios ya: “Ag-ontalona so antokaman ya armas a gawaen parad sika”? (Isa. 54:17)

Makapanmatalek tayo ya protektaan itayo nen Jehova ed “sanok na saray maruksan manuley.” (Isa. 25:4, 5) Anggapon balot so nagawaan na kalaban ya pansengegan na permanentin kaderal tayo.​—w19.01, p. 6-7.

Panon ya napatnagan so inkahustisya na Dios diad impantrato tod saray Canaanita tan saray rebelden Israelita?

Inukom na Dios iramay akibiang ed makapadimla iran seksual ya kagagawa odino nambiktima ed saray bibii tan ugugaw. Benendisyonan to iray nanmatoor ed sikato tan patas so impantrato da ed sakey tan sakey.​—w19.02, p. 22-23.

Antoy gawaen tayo no say mangidaulo na pikakasi et agmananisia?

Sarag tayoy agla onesel tan mansiansian marespeto balet agtayo ibagay “amen” odino mibembenan na lima legan na pikakasi. Nayarin manpikasi tayon bukor diad puso tayo.​—w19.03, p. 31.

Akin ya graben kasalanan so seksual ya panag-abuso ed ugaw?

Say panag-abuso ed ugaw et kasalanan ed samay biktima, ed kongregasyon, ed saray sekular ya autoridad, tan ed Dios. No walay ganggan na gobierno ya nepeg ya ireport ed saray sekular ya autoridad so panag-abuso ed ugaw, uunoren itan na saray elder.​—w19.05, p. 9-10.

Panon mon nauman o napaaligwas so paraan na panagnonot mo?

Nia ray makatulong: Manpikasi ed si Jehova. Mandalepdep ka ya say gagalam et pian nausisam so sarilim. Pilim iray maong ya kaulop.​—w19.06, p. 11.

Antoy nagawaan tayo natan pian makapanparaan tayod panamasegsegang?

Kaukolan tayon pabiskegen so relasyon tayod si Jehova. Manmatalek ya inar-aro to itayo tan agto tayon balot paulyanan. Basaen ya inagew-agew so Biblia, tan manpikasin lanang. Nepeg ya kombinsido ka ya talagan nagawa iray bendisyon na Panarian na Dios. Ipatlep mo ray paboritom ya teksto tan saray kansion na panangidayew.​—w19.07, p. 2-4.

Antoy gawaen tayo pian natulongan tayo iray kapamilya tayo ya niliktar?

Importante ya talosan so liknaan da, ipanengneng so maabig ya kagagawa, tan mananos tan magmaliw ya mataktika.​—w19.08, p. 15-17.

Panon itayon naiinawaan, ya singa insipan nen Jesus diad Mateo 11:28?

Walaan itayo na sankaabigan iran manangasikaso, sankaabigan iran kakaaro, tan sankaabigan a kimey.​—w19.09, p.23.

Panon itayon iikdan nen Jehova na panlabay tan pakayarin onkiwas? (Fil. 2:13)

Legan tayon babasaen so Salita so Dios tan dadalepdepen itan, sarag itayon pabiskegen na Dios, tan ikdan to tayoy panlabay tan pakayari ya gawaen so linawa to. Sarag ton iter so masanton espiritu to pian onaligwas ni iray abilidad tayo.​—w19.10, p. 21.

Anto ray importantin gawaen tayo antis itayon manggawa na seryoson desisyon?

Walay limara: Man-research a maong. Ipikasim ya nawalaan kay karunongan. Usisaen so motibom. Magmaliw ya espisipiko. Magmaliw ya realistiko.​—w19.11, p. 27-29.

Kasin say doktrinan ag-ompatey so kamarerwa et ginmapo ed samay imbaga nen Satanas ed si Eva?

Mapatnag ya andi. Say imbaga nen Satanas ed si Eva et sikatoy ag-ompatey, agto imbaga ya kunwari labat ya ompatey. Aderal so amin a palson panagdayew diad Delap. Posiblin ginmapo so bangat ya ag-ompatey so kamarerwa na too antis ya intaytayak na Dios iray totoo ya mangipapaalagey ed tori na Babel.​—w19.12, p. 15.