SAY PANAG-BANTAYAN No. 5 2016 | Iner so Pakaromogan Moy Tulong?

Kaukolan tayon amin so tulong na Dios, lalo la no wala ray problema tayo. Nabasa ed sayan isyu no panon ya tutulongan na Dios iray totoo no wala ray dadalanen dan problema tan subok.

MANUNAN ARTIKULO

Kaukolan Tayon Amin so Tulong

Iner so pakaromogan moy tulong no walay inatey ya inad-arom, walay graben sakit mo, walay problema yon sanasawa, odino nakal kad trabaho?

MANUNAN ARTIKULO

No Panon Itayon Tutulongan na Dios

Apatiran makatulong ed saray maniirap.

MANUNAN ARTIKULO

Tulong Sano Walay Problema

No panon ya akaromog na tulong iray totoo nen kakkaukolan da itan.

ALIGEN SO PANANISIA RA

“Kien nen Jehova so Panlalaban”

Panon ya atalo nen David si Goliat? Antoy naaralan tayod istorya nen David?

Si David tan si Goliat—Tua Kasi Iyan Istorya?

Panduaruwaan na arum ya kritiko no kasin tua iyan istorya. Duga ra kasi?

UUMANEN NA BIBLIA SO BILAY

Dati et Agak Maliket tan Bayolenti Ak

Antoy akapanguman ed ugali na bayolentin kabataan ya taga Mexico?

Antoy Ibabaga na Biblia?

Nandurumay ibabaga na totoo tungkol ed Panarian na Dios. Kanian anton talagay ibabangat na Biblia? Ompan nabigla ka ed ebat na Biblia.

Arum nin Walad Online

Akin et Kaukolan so Manpikasi? Ebatan Kasi na Dios Iray Pikakasik?

Akadepende ed sika no kasin ebatan na Dios so pikakasim.