Onlad karga

Onlad saray karga

MANUNAN ARTIKULO | INER SO PAKAROMOGAN MOY TULONG?

No Panon Itayon Tutulongan na Dios

No Panon Itayon Tutulongan na Dios

Imbaga nen apostol Pablo ya si Jehova * et “Dios na amin a ligliwa, a manliligliwa ed sikatayo diad amin a subok a dadalanen tayo.” (2 Corinto 1:3, 4) Kanian ipapaseguro na Biblia ya sarag na Dios tan Ama tayod tawen ya tulongan so anggan siopa tan anggan panon kagrabe so problema.

Siempre, kaukolan ya walay gawaen tayo no labay tayon tulongan itayo na Dios. Panon itayon natulongan na doktor no agtayon balot onlad ospital pian manpa-check up? Kanian ibabagad sikatayo na Kasulatan: “Onapit kayo ed Dios, tan sikatoy onapit ed sikayo.”​—Santiago 4:8.

Panon tayon makaseguro ya onapit ed sikatayo so Dios? Unona, lapud aminpiga ton imbaga ya labay to tayon tulongan. (Nengnengen so  kahon.) Tan komadua, lapud wala ray totoo nensaman tan natan ya akaeksperiensya ya talagan tinulongan ira na Dios.

Dakel ya totoo natan so manaanap na tulong na Dios. Singa ra si Arin David ya amayamay so dinalan ton problema. Aminsan et akikasi ed si Jehova: “Dengel mo pa ray pikakasik sano onkekerew ak ed sika na tulong.” Kasin dinengel na Dios? On, ta intuloy nen David: “Tinulongan to ak, tan malikeliket so pusok.”—Salmo 28:2, 7.

NO PANON YA TUTULONGAN NEN JESUS IRAY MANEERMEN

Inikdan na Dios na importantin kimey si Jesus ya ontulong ed arum. Kaibad kimey nen Jesus ya “bedberan iramay asugatan a puso” tan ‘ligliwaen so amin a maneermen.’ (Isaias 61:1, 2) Talagan ginawa itan nen Jesus lapud walay malasakit tod saray totoon “mansasagpot tan nabebelatan.”—Mateo 11:28-30.

Tinulongan nen Jesus iray totoo diad nanduruman paraan—binilin to ra, maomaong so impantrato tod sikara, tan pinaabig to ni ingen iray sakit da. Aminsan, walay aketong ya akikasi ed si Jesus: “No labay mo, sarag mo ak a linisan.” Lapud akasian nen Jesus, inkuan to: “Labay ko! Nalinisan ka.” (Marcos 1:40, 41) Kanian inmabig so ketong to.

Anggano anggapo la diad dalin so Anak na Dios pian personal to tayon natulongan, say Ama ton si Jehova, a “Dios na amin a ligliwa,” et tuloytuloy ya ontutulong ed saray mankaukolan. (2 Corinto 1:3) Niay apatiran manunan paraan ya tutulongan na Dios so totoo.

  • Say Biblia. “Amin ya insulat nensaman et insulat pian nibangat itayo, pian diad panagsungdo tayo tan diad ligliwa a manlalapud Kasulatan et nawalaan itayo na ilalo.”—Roma 15:4.

  • Masanton Espiritu na Dios. Kayari impatey nen Jesus, say kongregasyon na saray Kristiano et mankaukolan na tulong tan ligliwa. Ipapanengneng na Biblia ya tinulongan ira na Dios panamegley na masanton espiritu to. (Gawa 9:31) Mabisbiskeg so masanton espiritu o aktibon puersa na Dios. Sarag ton usaren itan pian tulongan so anggan siopa ed anggan anton situasyon.

  • Pikakasi. “Agkayo mapagpaga ed antokaman,” so bilin na Biblia. Imbes, ibabaga na satan ya “ipaamta yo ed Dios iray kerew yo . . . tan say kareenan na Dios a palumbasan toy amin a pakatalos so manbantay ed saray puso tan nonot yo.”—Filipos 4:6, 7.

  • Saray Kaparan Kristiano et tuan kakaaro ya nailaloan tayon ontulong no walay problema. Imbaga nen apostol Pablo ya saray kakaaro to et “makapabiskeg a tulong” nen sikatoy “nagogonigon tan maniirap.”—Colosas 4:11, paimanod leksab; 1 Tesalonica 3:7.

Balet ompan isipen mo no talaga kasin nagagawa iya. Nengnengen tayoy eksperiensya na totoon dinalan da met iray problema ya abitlad gapo. Singa sikara, naamtaan mo ya totooren nin siansia na Dios iyan balibalin promisa to: “Singa sakey ya ina a liligliwaen toy anak to, itultuloy ta kayo met a ligliwaen.”—Isaias 66:13.

^ par. 3 Nabasad Biblia ya Jehova so ngaran na Dios.