Manpupulong na maong a balita diad Ghana

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Enero 2017

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan iran presentasyon parad magasin ya Say Panag-bantayan tan pangibangat na katuaan nipaakar ed tanda na kaunoran iran agew. Usaren iray pangaligan pian makagaway sarilim ya presentasyon.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Aasikasoen nen Jehova Iray Totoo To

Singa maong a manangkaili, itataryaan itayo nen Jehova a Dios na dakel a sankaabigan ya espiritual a naakan.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Sakey ya Ari so Manuley Parad Inkatunong”

Si Jesus ya Ari so anuro na saray elder ya mangasikaso ed pulok. Itatarya day espiritual a giya tan pakainawaan na pulok.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Abendisyonan si Hezekias Lapud Pananisia To

Sasalien a pasukoen na saray Asiryano iray Judio ya anggapoy laban, balet imbaki nen Jehova so anghel to pian protektaan so Jerusalem.

BILAY NA KRISTIANO

“O Jehova, . . . Sika so Panmamatalekan Ko”

Importante ya manmatalek tayod si Jehova balanglan maong odino mauges so kipapasen. Panon ya impanengneng nen Hezekias ya sikatoy manmamatalek ed Dios?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Iikdan nen Jehova na Pakayari so Naksawan

Balibalin ikompara so ititikyab na agila ed no panon tayon makakapantultuloy ed panagdayew lapud biskeg ya iiter na Dios.

BILAY NA KRISTIANO

Aglilingwanan ya Ipikasi Iray Napapasegsegang ya Agagi

Antoy nayari tayon ipikasi pian natulongan iray napapasegsegang ya agagi?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Si Jehova so Dios na Tuan Propesiya

Diad panamegley nen Isaias, impaamta la nen Jehova no antoy nagawa ed Babilonia kayari na manga 200 taon.