Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Aglilingwanan ya Ipikasi Iray Napapasegsegang ya Agagi

Aglilingwanan ya Ipikasi Iray Napapasegsegang ya Agagi

Impropesiya na Biblia ya pasegsegangen itayo nen Satanas pian napatunda so ministeryo tayo. (Jn 15:20; Apo 12:17) Panon tayon makatulong ed saray agagi ya napapasegsegang diad arum ya bansa? Sarag tayo ran ipikasi. “Balbaleg so nagawaan na masimoon a pikakasi na sakey a matunong.”San 5:16.

Antoy nayari tayon ipikasi? Sarag tayon kerewen ed si Jehova ya ikdan to na pakpel iray agagi tan tulongan to ran ag-ontakot. (Isa 41:10-13) Sarag tayo met ya ipikasi iray walad autoridad ya abuloyan day panagpulong “pian makapantultuloy itayon manbilay a maligen tan mareen.”1Ti 2:1, 2.

Nen pinasegsegang si Pablo tan Pedro, binitla na saray inmunan siglo ya Kristiano ed pikakasi so ngaran da. (Gaw 12:5; Rom 15:30, 31) Anggano agtayo amta so ngaran na amin ya agagin napapasegsegang, kasin sarag tayon bitlaen so kongregasyon, bansa, odino rehyon ya kawalaan da?

Isulat iray bansa ya walay agagin napapasegsegang ya labay mon ipilad pikakasim.