Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | ISAIAS 38-42

Iikdan nen Jehova na Pakayari so Naksawan

Iikdan nen Jehova na Pakayari so Naksawan

40:29-31

  • Sarag na agila so mansiansiad tagey ya pigay oras diad panguusar toy thermal odino mamapaatagey ya ampetang a dagem. No akaromog lay thermal, manliberliber so agila dia labat ed kawalaan na thermal tan satan so mangitagey lan mangitagey ed sikato. No akasabi lad dugan katagey, onalis ed kawalaan na sananey nin thermal, tan naulit so proseso

  • Balibalin ikompara so singa anggapoy kairap-irap ya ititikyab na agila ed no panon tayon makakapantultuloy ed panagdayew lapud biskeg ya iiter na Dios