Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | ISAIAS 34-37

Abendisyonan si Hezekias Lapud Pananisia To

Abendisyonan si Hezekias Lapud Pananisia To

Imbaki nen Arin Senakerib so Rabsases diad Jerusalem pian pasukoen so syudad. Angusar na nanduruman argumento iray Asiryano pian onsuko la ray Judio ya anggapoy laban.

  • Anggapoy ontulong. Anggapoy nitulong na Ehipto ed sikayo.Isa 36:6

  • Panduaruwa. Agmilaban si Jehova parad sikayo ta agnaliliketan ed sikayo.Isa 36:7, 10

  • Panagtaktakot. Anggapoy laban yo ed mabiskeg ya armada na Asirya.Isa 36:8, 9

  • Tukso. Onaligwas so bilay yo no onsuko kayo ed Asirya.Isa 36:16, 17

Impanengneng nen Hezekias so mabiskeg a pananisia ed si Jehova

37:1, 2, 14-20, 36

  • Ginawa toy anggaay nayarian ton iparaan so syudad parad ilusob

  • Nampikasi ed si Jehova parad kililiktar tan pinaseseg to ray totoo ya ontan met so gawaen da

  • Abendisyonan so pananisia to nen imbaki nen Jehova so sakey ya anghel pian pateyen so 185,000 ya Asiryanon sundalo ed sakey labat ya labi