Onlad karga

Onlad saray karga

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan Iran Presentasyon

SAY PANAG-BANTAYAN

Tepet: Iisipen na arum a totoo ya say Biblia et aliwa lan mausar, balet parad arum mausar ni itan. Antoy nibagam ey?

Teksto: 2Ti 3:16, 17

Pangiyopresi: Nabasa ed sayan isyu na Say Panag-bantayan iray alimbawa na karunongan ed Biblia ya nausar tayo tan mangiiter na suhestion no panon tayon mas minabang ed pambasa na Biblia.

IBANGAT SO KATUAAN

Tepet: Kasin asingger lay anggaan na mundo?

Teksto: Mat 24:3, 7, 14

Katuaan: Ipapanengneng na propesiya ed Biblia ya manbibilay tayo lad panaon na anggaan. Balet maong a balita iya. Labay ton ibaga et magano lan onsabi so marakep ya bilay.

PINALSA KASI BILAY?

Tepet: Parad sika antoy mas panisiaan mo, pinalsa na Dios so bilay odino nibanbana labat so inggapo na bilay?

Pangiyopresi: Nanengneng tayod sayan brosyur iray ebidensya ya angombinse ed dakel ya manisiad Amalsa. Ompawil ak dia ta pantongtongan tay tepet ed pahina 29: “Importante kasi no antoy papanisiaan mo?

MANGGAWAY SARILIM YA PRESENTASYON

Alig moy format ya akasulat diad tagey pian makagawa na sarilin presentasyon mo.