Filipos 4:1-23

4  Lapud saya, agagin inad-arok tan il-iliwen ko, a gayagak tan koronak, onia so nepeg ya italindeg yo nipaakar ed Katawan.  Bilinen koy Eudias tan bilinen koy Sintique a saksakey komon so nonot da nipaakar ed Katawan.  On, kerewen ko met ed sika, matuan kakimeyan ko, ya itultuloy mon tulongan irayan bibii a mansasagpot a kaibak nipaakar ed maong a balita, pati si Clemente ontan met ed arum niran kakimeyan ko, a say kangaranan da et walad libro na bilay.  Manliket kayon naynay ed Katawan. Uliten ko, Manliket kayo!  Naamtaan komon na amin a totoo a makatunongan kayo. Say Katawan et asingger.  Agyo pampapagaan so antokaman, noagta diad amin a bengatla et ipaamta yo ed Dios iray kerew yo diad panamegley na pikakasi tan masimoon a pikekerew tekep na pisasalamat;  tan say deen na Dios a palumbasan toy amin a kanonotan so manbantay ed saray puso tan nonot yo diad panamegley nen Kristo Jesus.  Kaunoran, agagi, amin a bengatlan tua, amin a bengatlan galgalangen, amin a bengatlan matunong, amin a bengatlan masimpit, amin a bengatlan managyat na panangaro, amin a bengatlan narerengelan a positibo, amin a bengatlan maong tan amin a bengatlan makapadinayew, itultuloy yon motekteken iraya.  Itultuloy yon gawaen iray naaralan yo tan inawat yo tan nadngel yo tan anengneng yo nipaakar ed siak; tan niwala ed sikayo so Dios na kareenan. 10  Manliket ak a maong ed Katawan ta ninonot yo ak lamet, a peteg a nononoten yoy pankaabigan ko, balet ta anggapoy pankanawnawa yo. 11  Agko ibabaga iya lapud mankakkaukolan ak, ta naaralan ko lan pasaragen no antoy wala, antokaman so kipapasen ko. 12  Amtak no panon so manbilay ed dagdaiset, amtak no panon so manbilay ed dakdakel. Naaralan ko lay sekreto na pagmaliw a kontento ed amin a bengatla tan diad amin a kipapasen, balanglan napsel odino narasan, balanglan walaan na dakdakel odino mankakkaukolan. 13  Ta diad amin a bengatla et ombibiskeg ak diad panamegley na samay mangiiter ed siak na pakayari. 14  Anggaman ontan, maabig so ginawa yo sanen tinulongan yo ak ed kairapan ko. 15  Diad tua et amta yo met, sikayoran taga Filipos, a sanen ginmapo so panangiyabawag ed maong a balita, tan sanen tinmaynan ak ed Macedonia, anggapoy kongregasyon ya akitulongan ed siak nipaakar ed panangiter tan panangawat, noagta sikayo labat; 16  ta anggan diad Tesalonica et amidua kayon angipawit na tulong a nakaukolan ko. 17  Aliwan lapud manaanap ak na regalo, noagta manaanap ak na bunga a mamarakel na kayamanan* yo. 18  Balet, amin a nakaukolan ko et wala la ed siak tan dakdakel itan. Anggapo lay kulang ta naawat ko la ed si Epafrodito iray bengatlan nanlapud sikayo, a satan so ambalbalingit, sakey a naabobonan a bagat, a makapaliket ed Dios. 19  Diad ontan, say Dios ko et mangitarya ed amin a nakaukolan yo unong ed magloria iran kayamanan to diad panamegley nen Kristo Jesus. 20  Say Dios tan Ama tayo so nigloria komon ed andi-anggaan. Amen. 21  Ikomustaan yo ak ed balang sakey a masanto a nikasakey ed si Kristo Jesus. Manpapakomusta met ed sikayo iray agagin kakaibak. 22  Manpapakomusta ed sikayo so amin a masanto, nagkalalo la ed saramay walad sankaabungan nen Cesar.* 23  Niwala komon ed espiritu yo so agnaparaan a kaabigan na Katawan a Jesu-Kristo.

Paimanod leksab

Fil 4:17 * Tutukoyen na saya so espiritual a kayamanan.
Fil 4:22 * Odino, “say Emperador.”