Colosas 4:1-18

4  Sikayoran kakatawan, mantultuloy kayon mideneng ed ariripen yo diad matunong tan manepeg a paraan, ta amta yo a wala met so Katawan yo ed tawen.  Mantultuloy kayon manpikasi, agyo papaulyanan iya tan misalamat kayo,  tan ipikasi yo kami met, pian ilukas na Dios ed sikami so puerta tan nipulong mi so sagradon sekreto nipaakar ed Kristo, a saya so sengegan na impakaprisok;  ta pian niparungtal ko itan unong ed nepeg kon pansalita.  Mantultuloy kayon mankurang ed karunongan no midedeneng kayo ed saramay walad paway,* ya anamot yo so kada pankanawnawa.*  Naynay komon a maabig iray salita yo, ya atimplaan na asin, ta pian amta yo no panon so nepeg yon iyebat ed kada sakey.  Amin a gagawaen ko et ipaamta ed sikayo nen Tiquico, say inad-arok ya agi tan matoor a lingkor tan kaparan aripen ed Katawan.  Ta pian naamtaan yo iray bengatlan nipaakar ed sikami tan naligliwa toy kapusoan yo, sikatoy ibakik ed sikayo  a kaiba toy Onesimo, a matoor tan inad-arok ya agi a nanlapud sikayo. Ipaamta ra ed sikayo so amin a nagagawa dia. 10  Manpapakomusta ed sikayo si Aristarco a kaparak a priso, tan ontan met si Marcos a kapinsan nen Bernabe, (a nipaakar ed sikato et niganggan kayo a sikatoy awaten yo sano onla ed sikayo,) 11  tan si Jesus a tatawagen a Justo, a kabiangan iraya ed saramay asegat. Sikara labat iray kakimeyan ko parad panarian na Dios, tan nagmaliw iran makapabiskeg a tulong ed siak. 12  Manpapakomusta ed sikayo si Epafras, a nanlapud sikayo, sakey ya aripen nen Kristo Jesus, tan maseet to kayon ipipikasi ta pian diad amin a linawa na Dios et magmaliw kayon nagnap ed kaunoran tan mabiskeg so pananisia yo. 13  Napaneknekan ko a sikatoy mansasagpot a maong nisengeg ed sikayo tan ed saramay walad Laodicea tan ed saramay walad Hierapolis. 14  Manpapakomusta ed sikayo si Lucas ya inad-aron managtambal, tan ontan met si Demas. 15  Ikomustaan yo ak ed saray agagi ed Laodicea tan ed si Nimfa tan say kongregasyon diad abung to. 16  Tan sano nibasa la ed sikayo iyan sulat, paibasa yo met iya diad kongregasyon na saray taga Laodicea tan basa yo met imay nanlapud Laodicea. 17  Ontan met, ibaga yo ed si Arquipo: “Itultuloy mon imanoen so ministeryo ya inawat mo ed Katawan, tan sumpal mo itan.” 18  Siak, si Pablo, so angisulat a mismo ed sayan panangomustak. Itultuloy yon nodnonoten so impakaprisok. Niwala komon ed sikayo so agnaparaan a kaabigan.

Paimanod leksab

Col 4:5 * Odino, “saramay agkabiangan na Kristianon kongregasyon.”
Col 4:5 * Literal, “saliwen so panaon.”